АВТОР, РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ: МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ ЯК УПОРЯДНИК ЛІТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХУ „З ПОТОКУ ЖИТТЯ” (1905)
PDF (Українська)

Jak cytować

Лубчак, В. (2015). АВТОР, РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ: МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ ЯК УПОРЯДНИК ЛІТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХУ „З ПОТОКУ ЖИТТЯ” (1905). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 395–399. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.50

Abstrakt

W artykule omawia się udział Mychajła Kociubynskiego w pracach nad almanachami pierwszej dekady XX w. w kontekście jego ogólnej działalności wydawniczej. Dokonano analizy dorobku edytorskiego autora na przykładzie wydanego przez niego almanachu „Z potoku życia” (1905).
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.50
PDF (Українська)

Bibliografia

Українська літературна енциклопедія, Київ 1988, т. 1.

Літературно-науковий вісник, Львів 1901, т. 16.

Листи до Михайла Коцюбинського, Чернігів 2002, т. 3.

Листи до Михайла Коцюбинського в 4 т., Київ-Ніжин 2003, т. 4.

М. Коцюбинський, Твори у 6 т., Київ 1961, т. 5.

М. Коцюбинський, Твори в 7 т., Київ 1974, т. 5.

С. Павличко, Теорія літератури, Київ 2002.

Я. Поліщук, І ката, і героя він любив: Михайло Коцюбинський: Літературний портрет, Київ 2010.

М. Коцюбинський, Царська цензура про альманах „З потоку життя”, [в:] Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 7, спр. 600, арк. 5.

М. Чернявський, Кедр Ливана: Спогади про Б. Грінченка, Херсон 1920.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.