ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ)

Main Article Content

Тетяна Вільчинська

Abstrakt

W artykule dokonana została analiza konceptu „diabeł” jako reprezentanta sfery sakralno-chtonicznej w powieści Cienie zapomnianych przodków M. Kociubynskiego. Rozpatrzono pole nominatywne, semantykę oraz cechy aksjologiczne omawianego konceptu. Ustalono, że charakteryzuje się on rozbudowanym systemem nazw, jest polisemantyczny oraz ambiwalentny. Występuje jako element stały w kulturze lingwistycznej oraz jako koncept indywidualno-autorski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Вільчинська, Т. (2015). ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНО-ХТОНІЧНОГО В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ЧОРТ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 355-363. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.45
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. М. А. Новикова, Міфи та місія, Київ 2005.
 2. Р. Каюа, Людина і сакральне, Київ 2003.
 3. В. І. Кононенко, Мова у контексті культури, Київ-Івано-Франківськ 2008.
 4. В. Л. Іващенко, Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу, Київ 2006.
 5. Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.
 6. Н. Хобзей, Гуцульська міфологі. Eтнолінгвістичний словник, Львів 2002.
 7. Словник синонімів української мови у 2 т., редкол. А. А. Бурячок та ін., Київ 2006, т. 1.
 8. Ю. С. Степанов, Константы: словарь русской культуры, Москва 2004, с. 861.
 9. І. Огієнко, Дохристиянські вірування українського народу, Київ 1992.
 10. В. Гнатюк, Нарис української міфології, Львів 2000.
 11. Історія релігії в Україні в 2 т., Київ 1996, т. 1.
 12. І. Нечуй-Левицький, Світогляд українського народу, Київ 1992.
 13. М. Коцюбинський, Збірка творів, Харків 2008.
 14. Мифологический словарь, Москва 1990.
 15. В. В. Жайворонок, Знаки української етнокультури: Словник-довідник, Київ 2006.