ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК МЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ

Main Article Content

Валентина Кравченко
Наталя Зубець

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest tekst artystyczny w aspekcie kognitywnym jako rezultat procesów mentalnych dotyczących reprezentacji, adaptacji, percepcji oraz utrwalania wiedzy ludzkiej. Powyższe zagadnienie badawcze rozpatrywane jest na konkretnym materiale literackim — twórczości wybitnego ukraińskiego pisarza Romana Fedoriwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Кравченко, В., & Зубець, Н. (2015). ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК МЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 145-152. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.19
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. В. Е. Чернявская, Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердис кур сивность, Учеб. пособие, Москва 2009.
 2. Т. І. Должикова, І. В. Мілєва, А. В. Ніктіна, Практикум з лінгвістики тексту, Навч.-метод. посібник, Луганськ 2011.
 3. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава 2006.
 4. Я. Гоян, Слова співчуття і скорботи, [в:] „Дзвін”, 2001, № 4, с. 157-165.
 5. М. Ільницький, Два десятиліття поряд: До 75-річчя від дня народження Р. Федоріва, [в:] „Дзвін”, 2005, № 12, с. 127-136.
 6. В. Качкан, Силове поле його душі: до 80-річчя Романа Федоріва, [в:] „Дзвін”, 2010, № 12, с. 131-138.
 7. Т. Салига, Білий птах Романа Федоріва, [в:] „Молодь України” 1978, 28 лютого, с. 1-7.
 8. І. Франко, Зібрання творів у 50 т., Київ 1983, т. 31.
 9. Р. Федорів, Містерії з інших світів, [в:] „Дзвін”, 2001, №№ 3–4.
 10. О. Кульчицький, Риси характерології українського народу, [в:] Енциклопедія українознавства, Загальна частина, репринтне відтворення видання 1949 р., Київ 1995, с. 8–19.
 11. В. Гумбольдт, О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества, [в:] В. А. Звегинцев, История языкознания ХІХ – ХХ веков в очерках и извлечениях, Москва 1984, с. 75-88.
 12. Сучасний словник іншомовних слів, укл.: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк, Київ 2006, с. 453–462.
 13. Энциклопедия символики и геральдики, [в:] Електронний ресурс: www.simbolarsum.ru/index/php/число3