АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ОСОБЛИВІ ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ЗНАКИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ

Main Article Content

Лілія Гаращенко

Abstrakt

W artykule określone zostało miejsce terminów analitycznych wśród terminologii naukowej i technicznej w językowym obrazie świata Ukraińców. Na materiale językowym wyznaczono onomazjologiczną strukturę konstrukcji analitycznych i procesów poznawczych będących podstawą ich tworzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Гаращенко, Л. (2015). АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК ОСОБЛИВІ ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ЗНАКИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 71-77. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.10
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. Л. Туровська , Типологічне термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст. в Україні, [в:] „Вісник Національного університету «Львівська політехніка»”. Серія „Проблеми української термінології” 2012, № 733, с. 43-51.
 2. Н. В. Васильева , Термин, [в:] Лингвистический энциклопедический словарь, под. ред. В. Н. Ярцевой , Москва 1990, с. 507–512.
 3. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира, Москва 1988.
 4. В. П. Даниленко, Л. И. Скворцов, Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии, [в:] „Вопросы языкознания”, 1981, № 1, с. 9-16.
 5. Л. О. Симоненко, Термін, [в:] Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., Київ 2004, с. 677-685.
 6. І. І. Ковалик, Словотвір сучасної української мови, Передмова, Київ 1979.
 7. А. П. Загнітко , Теорія сучасного синтаксису, Донецьк 2008.
 8. О. А. Дубова, Типологічна еволюція морфологічних систем української і російської мов, Київ 2002.
 9. И. А. Мельчук, Курс общей морфологии, Москва-Вена 1997.
 10. В. В. Виноградов, Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка), [в:] Избранные труды. Исследования по русской грамматике, Москва 1975, с. 239-246.
 11. Б. П. Михайлишин, Лінгвістичний статус складених термінів, [в:] Vocabulum et vocabularium, Гродно 1998, вып. 5, с. 128-136.
 12. Н. Місник, Аналітичні терміни у складі термінології клінічної медицини, [в:] „Українська термінологія і сучасність” Київ 2001, вип. 4, с. 12-17.
 13. Російсько-український словник з інженерних технологій, укл. М. Ганіткевич, Б. Кінаш, Львів 2004.
 14. Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів, [в:] Електронний ресурс: http://www.ukrndnc.org.ua
 15. Л. Д. Малевич, Становлення і розвиток української гідромеліоративної термінології, Київ 1999.
 16. О. В. Чуєшкова , Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект), Харків 2002.
 17. Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда , Очерки по функциональной лексикологи, Львов 1997.
 18. Російсько-український загальнотехнічний словник, ред. Л. І. Мацько, Київ 1994.