РУСЬКА МОВА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII ст.

Main Article Content

Ірина Фаріон

Abstrakt

W artykule zbadano rolę i miejsce języka ruskiego (ukraińskiego) w systemie wartości społeczno-religijnych zachodnioruskiej elity duchownej. W centrum badania znajduje się świadomość językowa wybitnych przedstawicieli duchowieństwa unickiego — metropolity Cypriana Żochowskiego, biskupów Josypa Szumlanskiego, Innocentego Winnickiego i ks. Piotra Kaminskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Фаріон, І. (2015). РУСЬКА МОВА В РЕЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVII ст. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 63-69. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.09
Dział
Językoznawstwo

Referencje

 1. Ю. Н. Караулов, Русский язык и языковая личность, Москва 1987.
 2. Остання чверть ХVII – початок ХVIII ст., [в:] Тисяча років української суспільно-політичної думки в 9 т., Київ 2001, т. 3, кн. 2, с. 175-188.
 3. Я. Ісаєвич, Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 2002.
 4. С. Семчук, Унівський Требник 1681 р., [в:] „Записки ЧСВВ”, секція II, т. IХ (ХV), вип. 1–4, Рим 1974, с. 131-145.
 5. М. Корзо, Украинская и белорусская традиция конца ХVI –ХVII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований, Москва 2007.
 6. Б. Балик, Інокентій Іван Винницький. Єпископ перемиський, самбірський, сяніцький (1680–1700), [в:] „Записки ЧСВВ”, секція I, серія 2, Рим 1978, с. 235–243.
 7. П. В. Шкраб’юк, Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України, Львів 2005.
 8. І. Назарко, Яків Суша — єпископ Холмський (1610–1687), [в:] „Записки ЧСВВ”, секція II, т. 7 (ХIII), вип. 1–4, Рим 1971, с. 41, 79–86.
 9. Собори Львівської єпархії ХVІ – ХVIII ст., Львів 2006.
 10. І. Франко, П. Житецкий. „Энеида” И. П. Котляревского и древнейший список ее, [в:] його ж, Зібрання творів у 50 т., Київ 1982, т. 33, с. 423-438.
 11. Акты, относящиеся къ истории Западной Россiи, собранные и изданные Археографическою коммиссiею, СПб. 1853.
 12. Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, высочайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ генерал-губернаторе. Постановленія дворянскихъ провинціальныхъ сеймовъ, въ Югозападной Россіи, Киев 1904, ч. I, т. 12.
 13. М. М. Ваврик, Служебник митр. К. Жоховського 1692 р. (Генеза й аналіза), [в:] „Записки ЧСВВ”, секція II, т. 12 (ХVIII ), вип. 1–4, Рим 1985, с. 331-340.
 14. Д. Донцов, Вибрані твори у 10 т., Культурологічна та історіософська есеїстка (1911–1939), Дрогобич-Львів 2012, т. 2.