МОВНА КАРТИНА СВІТУ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ

Main Article Content

Ірина Процик

Abstrakt

W artykule przedstawiono zarówno specyficzne realia istotne dla środowiska ukraińskich kibiców piłkarskich, jak i specyfi czną leksykę charakterystyczną dla tej subkultury. Językowy obraz świata kibiców omówiono na podstawie analizy słownictwa związanego z wartościami istotnymi dla członków tej grupy. Poczynione uwagi opierały się na aspektach werbalnej samoidentyfikacji kibiców, przede wszystkim na dyferencjacji kluczowych pojęć: „ultras” — „chuligans”. Ponadto przeanalizowano zasadniczą dla językowego obrazu świata kibiców piłkarskich opozycję „swój — obcy”, w której z punktu widzenia kibiców piłkarskich obcy to milicja, ochrona stadionu, sędziowie sportowi, funkcjonariusze futbolu itd. Ustalono, że leksyka w socjolekcie ukraińskich kibiców piłkarskich powstała na bazie semantyki słownictwa ogólnego języka ukraińskiego, a także jest wynikiem zapożyczeń z różnych języków i wpływu slangu młodzieżowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Процик, І. (2015). МОВНА КАРТИНА СВІТУ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 239-247. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.31
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.
  2. Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, Київ-Ірпінь 2001.
  3. Словник іншомовних слів, за ред. О. С. Мельничука, Київ 1985.
  4. Новий англо-український словник, склав М. І. Балла, Київ 2004.
  5. Власні імена людей: словник-довідник, уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська , за ред. В. М. Русанівського, Київ 1996.
  6. E. Kołodziejek, Człowiek і świat w języku subkultur, Szczecin 2005.