УКРАЇНСЬКИЙ ІМЕННИК ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ
PDF (Українська)

Jak cytować

Микитюк, О. (2015). УКРАЇНСЬКИЙ ІМЕННИК ЯК СИМВОЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 153–161. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.20

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy zjawiska tożsamości narodowej i stabilności gramatycznej języka. Zaprezentowane zostały te cechy rzeczownika, które są kluczowe dla każdego etapu historycznego. Przeanalizowano osobliwości rodzaju, liczby i fleksji, wyróżniono elementy językowe, które zmieniały się odpowiednio do różnych systemów pisowni. Udowodniono, że typowe formy gramatyczne rzeczownika pozostają stałymi pomimo różnych czynników zewnętrznych.
https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.20
PDF (Українська)

Bibliografia

О. Б. Ткаченко, Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу), Київ 2006.

І. Р. Вихованець, У світі граматики, Київ 1987.

І. Вихованець, К . Городенська, Теоретична морфологія української мови, Київ 2004.

І. Фаріон, Мова — Краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ –середині ХІХ ст., Львів 2007.

В. О. Горпинич, Морфологія української мови, Київ 2004.

О. Курило, Уваги до сучасної української літературної мови, Київ 2004.

Сучасна українська літературна мова. Морфологія, за заг. ред. І. К. Білодіда, Київ 1969.

І. П. Ющук, Українська мова, Київ 2003.

О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін., Сучасна українська мова, Підручник, Київ 1997.

О. Рибалко, Даймо двоїні шанс, [в:] „Урок Української”, 2002, № 3, с. 16–19.

В. Юносова, Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни, [в:] „Дивослово”, 2002, № 4, с. 9–12.

О. Кацімон, Дискусійні питання українського правопису в ділянці морфології української літературної мови (З окремими увагами на погляди Василя Сімовича), [в:] „Дивослово”, 2009, № 3, с. 27-34.

І. Фаріон, Правопис — корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір, Львів 2005, с. 84–86.

І. Огієнко (Митрополит Іларіон), Наша літературна мова, [в:] „Дивослово”, 2007, № 10, с. 49-56.

Г. Півторак, Походження українців, росіян та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі „спільної колиски”, Київ 2001.

Л. Масенко, Мовна політика в УРСР: Історія лінгвоциду, [в:] „Урок Української”, 2005, № 9–10, с. 11-16.

Українська мова у ХХ сторіччі: Історія лінгвоциту, за ред. Л. Масенко , Київ 2005, с. 356–399.

В. Лісовий, О. Проценко, Націоналізм, нація та національна держава, [в:] Націоналізм: Антологія, упоряд. О. Проценко, В. Лісовий, Київ 2000, с. 29-36.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.