ЛІНГВІСТИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ Т. ШЕВЧЕНКА, АБО ЗАГАДКА, ЧОМУ РОСІЙСЬКА МОВА ОБРАНА МОВОЮ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЩОДЕННИКА (до 200-ліття від дня народження письменника)

Main Article Content

Тетяна Космеда

Abstrakt

W artykule omówiono przyczyny pisania przez T. Szewczenkę dziennika po rosyjsku. Przedstawiono opinie badaczy i zaprezentowano przemyślenia autorki na temat powodów takiej praktyki piśmienniczej. Wśród nich wymieniono: nieukształtowany w tamtych czasach styl prozy ukraińskiej, na co istotny wpływ miały rozporządzenia carskie zabraniające posługiwania się językiem ukraińskim; chęć kamufl ażu, gra, zwłaszcza słowna, eksperymenty lingwistyczne związane z psychotypem T. Szewczenki, jego ironicznym charakterem, jaki przejawia się w umiejętności wykorzystania humoru i żartów; przebywanie w środowisku rosyjskojęzycznym, pragnienie doskonałego opanowania języka rosyjskiego, umożliwiającego rozmowy z przyjaciółmi rosyjskojęzycznymi (Rosjanami i Ukraińcami), utrzymywanie kontaktów z działaczami kultury w Rosji; posiadanie obywatelstwa Imperium Rosyjskiego i inne. Ważny jest również poziom władania językiem rosyjskim. Porównano rosyjskojęzyczną praktykę językową Kobziarza z praktyką literacką M. Gogola.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Космеда, Т. (2015). ЛІНГВІСТИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ Т. ШЕВЧЕНКА, АБО ЗАГАДКА, ЧОМУ РОСІЙСЬКА МОВА ОБРАНА МОВОЮ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЩОДЕННИКА (до 200-ліття від дня народження письменника). Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 105-112. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.14
Dział
Językoznawstwo

Referencje

  1. Т. А. Космеда, Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри, Львів 2006.
  2. Т. А. Космеда, Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
  3. Б. Рубчак, Живописаний Шевченко („Журнал” як текст), [в:] Світи Тараса Шевченка, Збірник статей до 175-річчя з дня народж. поета, ЗНТШ, Філологічна секція, т. 214, Нью-Йорк,1989, с. 83–90.
  4. В. М. Русанівський, Літопис творчості і боротьби, [в:] „Радянське літературознавство”, 1986, № 9, с. 33-40.
  5. О . Ткаченко, Проблеми захисту мов і мовного відродження, [в:] Мова і мовознавство в духовному житті суспільства, Київ 2007, с. 113.
  6. Є . Нахлік , Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та російські романтики, Львів 2003.
  7. О. Литвинникова, Устойчивые словесные комплексы в „Дневнике” Т. Г. Шевченко (Нижегородский период), [в:] Слово. Текст. Фраза, Сборник статей к 60-летию проф. М. А. Алексеенко , Москва 2002, с. 241-248.
  8. Ю. Барабаш, Мова імперії, [в:] „Урок української”, 2004, № 1, с. 53-59.
  9. Л. Мацько, Тарас Шевченко — основоположник нової української літературної мови, [в:] її ж, Українська мова в освітньому просторі, Навч. посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, Київ 2009, с. 173–181.