ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Main Article Content

Ганна Швець

Abstrakt

W artykule opisano lingwоdydaktyczny potencjał twórczości Mychajła Kociubynskiego. Wyróżniono utwory pisarza, które, zdaniem autora artykułu, należy uwzględnić w nauczaniu języka ukraińskiego studentów obcokrajowców. Wskazano potencjalny rozwój poziomu kompetencji komunikacyjnej cudzoziemców, jak również aktualność wyboru utworów. Opisano strategie adaptacji, a także system zadań do tekstów artystycznych skierowanych do studentów zagranicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Швець, Г. (2015). ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 327-335. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.42
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Г. Д. Швець, Використання художніх творів В. О. Сухомлинського в навчанні української мови іноземних студентів, [в:] Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського: Зб. наук. праць, Івано-Франківськ 2013, с. 304–309.
 2. М. О. Єлісова, Коментоване читання художніх творів, Навч. посібник для інозем. студ., Київ 2010.
 3. Л. М. Паламар, Н. Ф. Татьянченко, Н. В. Поставна, Читаємо українською: Навч. посібник (для студентів початкового етапу), Київ 1999.
 4. Л. С. Журавлева, М. Д. Зиновьева, Обучение чтению (на материале художественных текстов), Москва 1984.
 5. В. Василенко, Українська мова: Тексти для читання. Антологія, Poznań 1996.
 6. В. А. Федчик, Художній текст як засіб навчання студентів української мови (початковий етап), Електронний ресурс, [в:] http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Philologia/47676.doc.htm
 7. С. Єфремов, Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії, Київ 2002.
 8. С. І. Дяченко, О. В. П’ятецька, Українська література для іноземних студентів, Підручник, Київ 2010, с. 109–120.
 9. Г. Д. Швець, Ю. О. Торчинська, А. О . Літвінчук, Читаймо українською, Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів, за ред. Г. Д . Ш ве ц ь , Київ 2012.
 10. Н. М. Топтигіна, Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови, Київ 2004.
 11. М. Коцюбинський , Твори в 4 т., Київ 1985, т. 3.
 12. Н. Л. Калениченко, Великий сонцепоклонник. Життя і творчість Михайла Коцюбинського, Київ 1967.
 13. Г. Д. Швець, Адаптація художніх творів для читання в іноземній аудиторії, [в:] Семантика мови і тексту, Матер. ХІ Міжнар. наук. конф. (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 р.), Івано-Франківськ 2012, с. 684–687.
 14. С. Бук, Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної, [в:] „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, Львів 2010, вип. 5, с. 69-76.
 15. З. И. Клычникова, Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке, Москва 1983.
 16. Е. Д. Матрон, Художественное произведение на уроках иностранного языка, Москва 2002.