МОВНА ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА

Main Article Content

Олена Семеног
Андрій Семеног

Abstrakt

W artykule zanalizowane zostały poszczególne aspekty kompetencji językowej, terminologicznej, komunikacyjno-pragmatycznej, tekstowej oraz dyskursywnej składające się na osobowość językową specjalisty z zakresu ekonomii. Zaakcentowany został również wpływ cech osobowościowych ekonomisty jako mentora na formowanie się językowej osobowości początkujących adeptów ekonomii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Семеног, О., & Семеног, А. (2015). МОВНА ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 281-288. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.36
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Т. А. Васильєва, Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади, Суми 2008.
 2. О. В. Козьменко, Страховий ринок України у контексті сталого розвитку, Суми 2008.
 3. С. М. Козьменко, С. В. Лєонов, Розвиток методичних підходів до формалізації структури вітчизняного фінансового ринку, [в:] „ Вісник Університету банківської справи Національного банку України”, Суми 2006, с. 3-7.
 4. С. В. Лєонов, Інвестиційний потенціал банківської системи України, Суми 2009.
 5. І. О. Школьник, Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку, Суми 2008.
 6. Ю. Н. Караулов, Русский язык и языковая личность, Москва 2010.
 7. Л. В. Струганець, Культура мови: словник термінів, Тернопіль 2000.
 8. Г. И. Богин, Типология понимания текста, Калинин 1986.
 9. О. О. Селіванова, Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава 2006.
 10. Ф. С. Бацевич, Вступ до лінґвістичної генології, Київ 2006.
 11. Н. О. Попова, Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-і рр. ХХ ст. – початок XXI ст.), Запоріжжя 2005.
 12. О. Семеног, В. Гордієнко, Українська мова: професійне спрямування –– біржова діяльність, Київ 2007.
 13. Н. М. Карпухина, Лексико-семантические процессы в русской терминологии товар ноденежного обращения, Москва 2007.
 14. І. О. Школьник, Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку, Суми 2008.
 15. В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, Ю. Н. Воробйов, Біржова діяльність, Київ 2003.
 16. Н. С. Валгина, Теория текста, [в:] Электронный ресурс: http://www.evatist.ru/text14/01.htm
 17. В. Чернявська, Открытый текст и открытый дискурс: интертекстуальность – дискурсивность – интердискурсивность, [в:] Электронный ресурс: www.rastko.rs/filologija/.../01Cernjavskas6.pdf.
 18. І. О. Школьник, Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку, [в:] „Вісник Української академії банківської справи” 2008, №1, с. 64–70.
 19. І. О. Школьник, До питання про термінологічне розрізнення базових категорій фінансової науки, [в] „Економіка України”, 2010, № 7, с. 59–69.
 20. Словник іншомовних слів, за ред. О. С. Мельничука, Київ 1975.
 21. І. Ярощук, Діловий дискурс фахівця економічного профілю як комунікативне явище, [в:] Електронний ресурс: journal.mandrivets.com/images/file/Jaroshchuk_2012_3.pdf
 22. Ф. С. Бацевич, Основи комунікативної лінґвістики, Київ 2004.
 23. О. Сербенська, Мовлене слово у життєсвіті Івана Франка, [в:] Електронний ресурс:
 24. http://journ.lnu.edu.ua/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Serbenska.htm
 25. І. Франко, Михайло Петрович Старицький, [в:] його ж, Зібання творів в 50 т., Київ 1986, т. 33.