РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Main Article Content

Тетяна Осіпова

Abstrakt

Międzydyscyplinarny charakter współczesnego językoznawstwa uwarunkował nowe spojrzenie na tekst autorski jako wskaźnik elitarności osobowości językowej. W artykule przeanalizowano literackie teksty M. Kociubynskiego charakteryzujące się udanym połączeniem sposobów opisu i wyrażania emocji za pomocą niewerbalnych środków komunikacji, oddających treści stosownie do różnorodnych funkcji komunikacji i tych, które kształtują różne sensy komunikatywne, co z kolei rozwija kompetencje językowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Осіпова, Т. (2015). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ТВОРАХ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 195-200. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.25
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Т. Космеда, Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 2. Т. Космеда, Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтер персональні, риторичні виміри, Львів 2006.
 3. О. Забужко, Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій, Київ 2007.
 4. Ю. Шевельов, Вступна стаття, [в:] Олександр Потебня. Мова. Національність. Денаціналізація. Статті і фрагменти, Нью-Йорк 1992, с. 27-35.
 5. Ю. Шевельов, Вступна стаття, [в:] Олександр Потебня. Мова. Національність. Денаціналізація. Статті і фрагменти, Нью-Йорк 1992, с. 29-36.
 6. Л. В. Ушкалов, Григорій Сковорода: семінарій, Харків 2004.
 7. Є. В. Заварзіна, Щоденники В. Винниченка та Ф. Достоєвського: до питання жанрової специфіки, [в:] „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна”, Серія: Філологія. Харків 2005, № 659, вип. 44, с.132–136.
 8. Н. М. Сологуб, Мовний портрет Яра Славутича, Київ 1999.
 9. А . Ю. Скачков, Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського, Харків 2007.
 10. В. А. Маслова, Некоторые онтологические аспекты эмотивности текста, [в:] Язык и эмоции, Сборник науч. трудов, Волгоград 1995, с. 184–191.
 11. М. Ю. Олешков, Моделирование коммуникативного процесса, Нижний Тагил 2006.
 12. В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Метафора в семантическом представлении эмоций, [в:] „Вопросы языкознания”, 1993, № 3, с. 27–35.
 13. М. Ю. Олешков, Моделирование коммуникативного процесса, Нижний Тагил 2006.
 14. В. Сліпецька, Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів, [в:] „Мова. Культура. Взаєморозуміння”, за ред. Т. А. Космеди , вип. ІІІ, Дрогобич 2013, с. 47–53.
 15. В. И. Шаховский, Лингвистическая теория эмоций, Москва 2008.
 16. Т. Ф. Осіпова, Вербалізація „невербалики”: інноваційні словотвірні тенденції в системі мовознавчої термінології, [в:] Лексико-грамматические инновации в современных словянских языках, Днепропетровск 2013, с. 219–226.
 17. Т. А. Космеда, Т. Ф. Осипова, Индивидуально-авторское воспроизведение параметров невербальной коммуникации в идиостиле писателя как элитарной языковой личности, [в:] Язык и культура в эпоху глобализации в 2 т., СПб. 2013, вып. 1, т. 2, с. 44–53.
 18. Т. Ф. Осіпова, Метамова невербальної комунікації: „вербалізація невербаліки” як засіб реалізації мовного коду (на матеріалах авторських текстів І. Франка, Т. Шевченка, А. Чехова), [в:] „Мова. Культура. Взаєморозуміння”, за ред. Т. А. Ко с м ед и , Дрогобич 2013, вип. ІІІ, с. 62–71.
 19. Л. Н. Синельникова, Компетенции как критерии идентичности языковой личности, [в:] „Учёные записки Таврического национального университета, Сер. Филология. Социальные науки”, Симферополь 2010, т. 23 (62), № 2, ч. 2, с. 354–364.