УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОМУ СЛОВНИКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Main Article Content

Оксана Самусенко

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest tworzeniu lingwistyczno-krajoznawczego wizerunku Ukrainy w procesie nauczania ukraińskiego jako języka obcego. Szczególną uwagę zwrócono na analizę narodowo-kulturowej semantyki ukraińskich toponimów, kształcenia w tym zakresie cudzoziemców oraz specyfikę przedstawiania materiału w słowniku lingwistyczno-krajoznawczym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Самусенко, О. (2015). УКРАЇНСЬКІ ТОПОНІМИ В ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОМУ СЛОВНИКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 3, 267-272. https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.34
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Пороговый уровень: Русский язык, Совет Европы Пресс 1996, т. 1.
 2. О. М. Cамусенко, Проблемні методи навчання в лінгвокраїнознавчому курсі української мови для студентів-іноземців, [в:] „Теорія і практика викладання української мови як іноземної”, Львів 2013, вип. 8, с. 286–297.
 3. Україна в словах: мовокраїнознавчий словник-довідник, Київ 2004.
 4. Славянские древности: этнолингвистический словарь, Москва 1995–2012.
 5. Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Wrocław 1961–1996.
 6. В. В. Жайворонок, Знаки української етнокультури: словник-довідник, Київ 2006.
 7. Україна в словах: мовокраїнознавчий словник-довідник, Київ 2004.
 8. О. М. Самусенко, О. І. Клімкіна, Лінгвокраїнознавство: Україна, Навч. посібник, Київ 2009.
 9. Н. Л. Федотова, Методика преподавания русского языка как иностранного (практический курс), Санкт-Петербург. 2013.
 10. Пороговый уровень: Русский язык, Совет Европы Пресс 1996, т. 1, с. 145–149.
 11. Українська етнологія, Київ 2007.
 12. М. П. Янко, Топонімічний словник України: словник-довідник, Київ 1998.
 13. Е. С. Отин, Словарь коннотативных собственных имен, Донецк 2004.