МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ “Я” У ТВОРЧОСТІ БОРИСА ОЛІЙНИКА

Main Article Content

Ольга Діброва

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie metaforyzacji obrazu “Ja” w twórczości Borysa Olijnyka — przedstawiciela ukraińskiej literatury pięknej. Autorka bada metafory w tekście artystycznym, odnajdując nie tylko szczegóły kształtowania obrazów poetyckich, ale również właściwości kognitywnego stylu pisarza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Діброва, О. (2019). МЕТАФОРИЗАЦІЯ ОБРАЗУ “Я” У ТВОРЧОСТІ БОРИСА ОЛІЙНИКА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 37-43. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.04
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Арутюнова Н. Д., Метафора и дискурс, Москва 1990.
 2. Всемирная энциклопедия: Философия, ред. А. А. Грицанов, Минск 2001.
 3. Кравець Л., Народнопоетична метафора в мовотворчості А. Малишка, Київ 2013.
 4. Маленко О. О., Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну), Харків 2010.
 5. Олійник Б. І., Вибрані твори, у 6 томах, Київ 2007.
 6. Словник української мови, в 11 томах, ред. І. К. Білодід, Київ 1970–1980.
 7. References
 8. Arutyunova N. D., Metafora i diskurs [Metaphor and Discourse], Moskva 1990.
 9. Vsemirnaya enciklopediya: Filosofiya [International Encyclopedia: Philosophy], red. A. A. Griczanov, Minsk 2001.
 10. Kravets L., Narodnopoetychna metafora v movotvorchosti A. Malyshka [Fоlk Poetic Metaphor in Language Creative Work of A. Malyshko], Kyiv 2013.
 11. Malenko O. O., Linhvo-estetychna interpretatsiia buttia v ukrainskii poetychnii movotvorchosti (vid folkloru do postmodernu) [Linguo-Esthetic Interpretation of Being in Ukrainian Poetic Language Creation (from Folklore to Modern)], Kharkiv 2010.
 12. Oliinyk B. I., Vybrani tvory [Selected Works], u 6 tomakh, Kyiv 2007.
 13. Slovnyk ukrainskoi movy [The Ukrainian Language Dictionary], v 11 tomakh, red. I. K. Bilodid, Kyiv 1970–1980.