АВТОБІОГРАФІЧНА ПАМ'ЯТЬ У СТРУКТУРІ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ

Main Article Content

Світлана Ігнатьєва

Abstrakt

W artykule poddano analizie pamięć autobiografi czną jako proces spowodowany chęcią pamiętnikarza-adresanta głębiej wniknąć w swoje wewnętrzne „Ja”, jak najlepiej zrozumieć samego siebie, swoją przeszłość, osiągnąć sens istnienia. Określono subiektywne czynniki, które wpływają na zdolność pamięci do transformacji. Skoncentrowano uwagę na sytuacji medialnej pamięci autobiografi cznej w strukturze dyskursu pamiętnikarskiego, wskazano na jej zdolność identyfi kacji autora — nadawcy wypowiedzi. Przedstawiono niezbędne dla wielostronnego rozumienia  achanizmów pamięci autobiografi cznej funkcje intersubiektywną, intrasubiektywną oraz egzystencjalną, wyodrębniono markery językowe, które biorą aktywny udział w dyskursie pamiętnikarskim. Dyskurs pamiętnikarski omówiono jako szczególny rodzaj dialogu pamiętnikarza z samym sobą, z umownym nadawcą-odbiorcą, epoką, przyszłością.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ігнатьєва, С. (2019). АВТОБІОГРАФІЧНА ПАМ’ЯТЬ У СТРУКТУРІ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 103-113. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.12
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Бахтин М. М., Проблема речевых жанров, [в:] Эстетика словесного творчества, сост. С. Г. Бочаров, 2-е изд., Москва 1986.
 2. Бондаревська І., Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті, [в:] „Філософська думка”, 2014, № 6, с. 46–61.
 3. Брагина Н. Г., Память в языке и культуре, Москва 2007. Васильев Л. М., Семантика русского глагола, Москва 1981.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад. В. Т. Бусел, Київ 2004.
 5. Воля Олесь, Щоденник. Сорок років. 1969–2009, Київ 2011.
 6. Гончар О. Т., Щоденники, у 3-х томах, упоряд. В. Д. Гончар, т. 1 (1943–1967), т. 2 (1968– 1983), т. 3 (1984–1995), Київ 2002, 2003, 2004.
 7. Довженко О., Вибрані твори, упоряд. та передм. І. Л. Михайлина, Харків 2003.
 8. Коваленко Л. М., „Ми — люди майбутнього, ми — не минулі”, статті, рецензії, щоденники, спогади, поезії, листи, упоряд, Н. Л. Калениченко, О. Б. Поліщук, Дніпродзержинськ 2008.
 9. Космеда Т., Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 10. Краткий психологический словарь, общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского, Ростов-на-Дону 1998.
 11. Літературознавча енциклопедія, у 2 томах, т. 2, авт.-уклад. Ю. І. Ковалів, Київ 2007.
 12. Лотман Ю. М., Семиосфера: культура и взрыв, Санкт-Петербург 2000.
 13. Малик В. К., Синя книга, щоденник (записки для себе). 1958–1998, упоряд. О. В. Сиченко, Н. О. Сиченко, Полтава 2010.
 14. Николина Н. А., Поэтика русской автобиографической прозы, 3 изд., стереотип., Москва 2017.
 15. Нора П., Проблематика мест памяти, Франция-память, пер. с фр. Д. Хапаева, СанктПетербург 1999.
 16. Нуркова В. В., Зеркало с памятью. Феномен фотографии: культурно-исторический анализ, Москва 2006.
 17. Нуркова В. В., Психология, ред. В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская, 2-е изд., перераб. и доп., Москва 2011.
 18. Нуркова В. В., Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности, Москва 2000.
 19. Падучева Е. В., Семантика вида и точка отсчета, [в:] „Известия АН СССР, серия литературы и языка”, Москва 1986, т. 45, № 5, с. 413–424.
 20. Селіванова О. О., Лінгвістична енциклопедія, Полтава–Київ 2010.
 21. Сорока Петро, Денники 2004–2005 років, Тернопіль 2006.
 22. Сорока Петро, Душа при свічці (Діяріюш Федора Жученка), Тернопіль 2002.
 23. Сорока Петро, Застиглий вогонь. Денники 2006 року, Тернопіль 2007.
 24. Сорока Петро, Рік подвійних райдуг. Денники 2002 року, Тернопіль 2003.
 25. Танюк Л. С., Лінія життя (зі щоденників), у 2 томах, т. 2 (1971–1980), Харків 2004.
 26. Чабаненко В. А., Стилістика експресивних засобів української мови, моногр., Запоріжжя 2002.
 27. Conway M. A., Memory and self, [v:] „Journal Memory and Languagе”, 2005, 53, p. 594–628.
 28. Conway M. A., Singer J. A. & Tagini A., The Self and Autobiographical Memory: Correspondence and Coherence, [v:] „Social Cognition”, 2004, 22(5), p. 491–529.
 29. References
 30. Bahtin M. M., Problema rechevyh zhanrov [Problem of Speech Genres], [v:] E`stetika slovesnogo tvorchestva, sost. S. H. Bocharov, 2-e yzd., Moskva 1986.
 31. Bondarevska I., Pamiataty i zabuvaty. Ese pro polityku pamiati [To Remember and to Forget. Essay on Memory Policy], [v:] „Filosofska dumka”, 2014, № 6, s. 46–61.
 32. Bragina N. G., Pamyat’ v yazyke i kul’ture [Memory in Language Culture], Moskva 2007. Vasil’ev L. M., Semantika russkogo glagola [Semantics of Russian Verb], Moskva 1981.
 33. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Big Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language], uklad. V. T. Busel, Kyiv 2004.
 34. Volia Oles, Shchodennyk. Sorok rokiv. 1969–2009 [Diary. Forty Years. 1969–2009], Kyiv 2011.
 35. Honchar O. T., Shchodennyky [Diaries], u 3-kh tomakh, uporiad. V. D. Honchar, t. 1 (1943– 1967), t. 2 (1968–1983), t. 3 (1984–1995), Kyiv 2002, 2003, 2004.
 36. Dovzhenko O., Vybrani tvory [Selected Works], uporiad. ta peredm. I. L. Mykhailyna, Kharkiv 2003.
 37. Kovalenko L. M., „My — liudy maibutnoho, my — ne mynuli”, statti, retsenzii, shchodennyky, spohady, poezii, lysty [“We — People of the Future, We are not the Past”, Articles, Reviews, Diaries,Recollections, Poetry, Letters], uporiad. N. L. Kalenychenko, O. B. Polishchuk, Dniprodzerzhynsk 2008.
 38. Kosmeda T., Ego i Alter Ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu [Ego and Alter Ego of Taras Shevchenko in Communicative Space of Diary Discourse], Drohobych 2012.
 39. Kratkij psihologicheskij slovar’ [Concise Psychological Dictionary], obshh. red. А. V. Petrovskogo, M. G. Yаroshevskogo, Rostov-na-Donu 1998.
 40. Literaturoznavcha entsyklopediia [Encyclopedia of Literature], u 2 tomakh, t. 2, avt.-uklad. Yu. I. Kovaliv, Kyiv 2007.
 41. Lotman Yu. M., Semiosfera: kultura i vzryv [Semiosphere: Culture and Explosion], SanktPeterburh 2000.
 42. Malyk V. K., Synia knyha, shchodennyk (zapysky dlia sebe). 1958–1998 [Blue Book, Diary (Notes for myself)], uporiad. O. V. Sychenko, N. O. Sychenko, Poltava 2010.
 43. Nіkolyna N. A., Poe`tika russkoj avtobiografi cheskoj prozy [Poetics of Russian Auto biographic Prose], 3 yzd., stereotyp., Moskva 2017.
 44. Nora P., Problematika mest pamyati, Franciya-pamyat [Problem of Memory Places, France Memory], per. s fr. D. Khapaeva, Sankt-Peterburh 1999.
 45. Nurkova V. V., Zerkalo s pamyat’yu. Fenomen fotografi i: kul’turno-istoricheskij analiz [Mirror with Memory. Phenomenon of Photography: Cultural, Historical Analysis], Moskva 2006.
 46. Nurkova V. V, Psihologiya [Psychology], red. V. V. Nurkova, N. B. Berezanska ya, 2-e іzd., pererab. і dop., Moskva 2011.
 47. Nurkova V. V., Svershennoe prodolzhaetsya: Psihologiya avtobiografi cheskoj pamyati lichnosti [What Happened is Going on: Psychology Autobiography Memory of Personality], Moskva 2000.
 48. Paducheva E. V., Semantika vida i tochka otscheta [Semantics of Type and Starting Point], [v:] „Izvestiya AN SSSR, seriуa lіteraturу і yazуka”, Moskva 1986, t. 45, № 5, s. 413–424.
 49. Selivanova O. O., Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic Encyclopedia], Poltava-Kyiv 2010. Soroka Petro, Dennyky 2004–2005 rokiv [Diaries 2004–2005 Years], Ternopil 2006.
 50. Soroka Petro, Dusha pry svichtsi (Diiariiush Fedora Zhuchenka) [Soul in the Candle (Diary of Fedir Zhuchenko], Ternopil 2002.
 51. Soroka Petro, Zastyhlyi vohon. Dennyky 2006 roku [Frozen Fire. Diary of 2006], Ternopil 2007.
 52. Soroka Petro, Rik podviinykh raiduh. Dennyky 2002 roku [Year of Double Rainbows. Diary of 2002], Ternopil 2003.