СИМВОЛ ЧІЧКИ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА

Main Article Content

Anna Horniatko-Szumiłowicz

Abstrakt

W artykule prześledzono symbol cziczki w nowelistyce ukraińskiego pisarza lat 30. XX w. Wasyla Tkaczuka. Wykazano, iż słowo cziczka jako huculski dialektyzm odgrywa w twórczości nowelisty ważną rolę, będąc swoistym lejtmotywem pojawiającym się niemal w każdym jego utworze. Cziczka to święty kod rodu huculskiego pełniący rolę talizmanu, który towarzyszy Hucułom, niczym wyszywka, w czasach radości i smutku, co po mistrzowsku słowem namalował Wasyl Tkaczuk.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Horniatko-Szumiłowicz, A. (2019). СИМВОЛ ЧІЧКИ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 165-173. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.18
Dział
Literaturoznawstwo

Referencje

 1. Бикова Т. Б., „Верховино, світку ти наш…” : гуцульський текст української літератури першої третини ХХ століття, моногр., Київ 2015.
 2. Бобинський В., Синя чічка, [в:] Нам воно святе! Співаник Українських січових стрільців, Електронний ресурс: img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/1/1/111i_6. pdf (12.02.2018).
 3. Верховинка Л., До Делятина на крилах мрій: Поезії, новели, драматичні твори, есеї, статті, епістолярій, упоряд. О. О. Жарівський, вступ. слово М. І. Гнатюка; опр. М. Маринюка, Львів 2013.
 4. Вовк В., Леґенда про Галині дружечки, [в:] Її ж, Проза, Київ 2001.
 5. Вовк В., Різдвяна леґенда, [в:] Її ж, Проза, Київ 2001. Войтович В., Українська міфологія, Київ 2002.
 6. Гжицький В., Опришки [в:] Його ж, Опришки. Кармалюк: історичні романи, Львів 1971.
 7. Горнятко-Шумилович А., Буря Василя Ткачука (Про забуту новелу „Загубленого таланту”), [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, наук. ред. Т. А. Космеди, 2018, zeszyt VІ, c. 197–205.
 8. Ґрещук В., Гуцульський діалект у мові сучасної української літератури, [в:] „Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія”, гол. ред. В. В. Ґрещук, 2012, вип. ХХХІІ–ХХХІІІ, с. 214–219.
 9. Козоріс М., Чорногора говорить, Повість, передм. Й. Курбаса, Харків 1931.
 10. Лишкевич С. (Мох О.), Рецензія на книжку: В. Ткачук, Сині чічки: Нариси. Львів 1935, [в:] „Дзвони”, 1936, Ч. 1/2, с. 74–75.
 11. Літературознавчий словник-довідник, ред. кол., Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін., Київ 1997.
 12. Матіїв-Мельник М., Крізь дим і згарь, [в:] Його ж, Твори, Львів 1995.
 13. Модне слівце: Чічка, значення слова, [в:] Електронний ресурс: www.uamodna.com/articles/chichka (15.11.2014).
 14. Словник українських говірок карпатського регіону: Пояснення та походження слів, уклад. Д. Савчук, передм. М. Д. Павлюк, Київ-Косів 2012.
 15. Словник української мови, в 11 томах. за ред. І. К. Білодіда, Київ 1970–1980, т. 11, 1980.
 16. Стефаник В., Сини, [в:] Його ж, Моє слово. Новели, оповід., автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів, упоряд., передм. та приміт. Л. Дем’янівської, Київ 2001.
 17. Твори Ізидора Воробкевича, у 2 томах, упоряд., вступ. ст. та загал. замітки О. Маковея, т. 2: Оповідання, Львів 1911.
 18. Ткачук В., Сині чічки. Новели, передм. Х. Синітович, Івано-Франківськ 2013.
 19. Ткачук В., Трембіта кличе, [в:] Приватний архів Ольги Гоффманн. Франко І. Я., Перехресні стежки, [в:] Його ж, Твори, у 20 томах, т. 7: Повісті, ред. О. Є. Корнійчук, Київ 1951.
 20. Хоткевич Г., Камінна душа, [в:] Його ж, Твори, у 2 томах, т. 2, Київ 1966.
 21. Черемшина М., Чічка, [в:] Його ж, Новели. Оповідання. Поезія. Переклади. Літературнокритичні виступи. Спогади. Автобіографія, ред. Р. В. Мишанич, Київ 1987.
 22. Horniatko-Szumiłowicz А., „Skromne obrazki wiejskie” Wasyla Tkaczuka (Szkic do portretu pisarza zapomnianego), [w:] „Studia et Documenta Slavica”, red. J. Czaplińska, 2017, nr 1, red. J. Czaplińska, s. 9–21.
 23. References
 24. Bykova T. B., „Verkhovyno, svitku ty nash…” : hutsulskyi tekst ukrainskoi literatury pershoi tretyny XX stolittia [“Verkhovyno, our World…”: Hutsul Text of Ukrainian Literature of the First Third of the XXth Century], monohr., Kyiv 2015.
 25. Bobynskyi V., Synia chichka [Blue Chichka], [v:] Nam vono sviate! Spivanyk Ukrainskykh sichovykh striltsiv, [v:] Elektronnyi resurs: img.yakaboo.ua/media/mediagallery/ pdf/1/1/111i_6.pdf (12.02.2018).
 26. Verkhovynka L., Do Deliatyna na krylakh mrii: Poezii, novely, dramatychni tvory, esei, statti, epistoliarii [To Deliatyn on Wings of dream: Poetry, Dramatic Works, Essay, Articles, Epistolary Works], uporiad. O. O. Zharivskyi, vstup. slovo M. I. Hnatiuka, opr. M. Maryniuka, Lviv 2013.
 27. Vovk V., Legenda pro Halyni druzhechky [Legends about Halyna’s Druzhechky], [v:] Yii zh, Proza, Kyiv 2001.
 28. Vovk V., Rizdviana legenda [Christmas Legend], [v:] Yii zh, Proza, Kyiv 2001.
 29. Voitovych V., Ukrainska mifolohiia [Ukrainian Mythology], Kyiv 2002.
 30. Hzhytskyi V. , Opryshky [v:] Yoho zh, Opryshky. Karmaliuk: istorychni romany, Lviv 1971.
 31. Horniatko-Shumylovych A., Buria Vasylia Tkachuka (Pro zabutu novelu „Zahublenoho talantu”) [Storm of Vasyl Tkachuk (About Forgotten Novel “Lost Talent”)], [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, red. nauk. T. Kosmeda, 2018, zeszyt VI, s. 197–205.
 32. Greshchuk V., Hutsulskyi dialekt u movi suchasnoi ukrainskoi literatury [Hutsul Dialect in Language of Modern Ukrainian Literature], [v:] „Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Filolohiia”, hol. red. V. V. Greshchuk, 2012, vyp. XXXII–XXXIII, s. 214– 219.
 33. Kozoris M., Chornohora hovoryt [Chornohora Speaks], Povist, peredm. Y. Kurbasa, Kharkiv 1931.
 34. Lyshkevych S. (Mokh O.), Retsenziia na knyzhku: V. Tkachuk, Syni chichky: Narysy. Lviv 1935 [Review on the Book: V. Tkachuk, Syni chichky: Sketches. Lviv 1935], [v:] „Dzvony”, 1936, Ch. 1/2, s. 74–75.
 35. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literature Studies Dictionary], red. kol., R. T. Hromiak, Yu. I. Kovaliv ta in., Kyiv 1997.
 36. Matiiv-Melnyk M., Kriz dym i zghar [Through Smoke and Fire], [v:] Yoho zh, Tvory, Lviv 1995.
 37. Modne slivtse: Chichka, znachennia slova [Chichka, Meaning of Word], [v:] Elektronnyi resurs: www.uamodna.com/articles/chichka (15.11.2014).
 38. Slovnyk ukrainskykh hovirok karpatskoho rehionu: Poiasnennia ta pokhodzhennia sliv [Dictionary of Ukrainian Dialects of Carpathian Region: Explanation and Etymology of Words], uklad. D. Savchuk, peredm. M. D. Pavliuk, Kyiv-Kosiv 2012.
 39. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Dictionary], v 11 tomakh., za red. I. K. Bilodida, Kyiv 1970–1980, t. 11, 1980.
 40. Stefanyk V., Syny [Sons], [v:] Yoho zh, Moie slovo. Novely, opovid., avtobiohr. ta krytych. materialy, vytiahy z lystiv, uporiad., peredm. ta prymit. L. Demianivskoi, Kyiv 2001.
 41. Tvory Izydora Vorobkevycha [Izydora Vorobkevych’s Works], u 2 tomakh, uporiad., vstup. st. ta zahal. zamitky O. Makoveia, t. 2: Opovidannia, Lviv 1911.
 42. Tkachuk V., Syni chichky. Novely [Blue chichky], peredm. Kh. Synitovych, Ivano-Frankivsk 2013.
 43. Tkachuk V., Trembita klyche [Trembita is Calling], [v:] Pryvatnyi arkhiv Olhy Hoffmann. Franko I. Ya., Perekhresni stezhky [Crossing Paths ], [v:] Yoho zh, Tvory, u 20 tomakh, t. 7: Povisti, red. O. Ye. Korniichuk, Kyiv 1951.
 44. Khotkevych H., Kaminna dusha [Stone Soul], [v:] Yoho zh, Tvory, u 2 tomakh, t. 2, Kyiv 1966.
 45. Cheremshyna M., Chichka, [v:] Yoho zh, Novely. Opovidannia. Poeziia. Pereklady. Literaturno-krytychni vystupy. Spohady. Avtobiohrafi ia, red. R. V. Myshanych, Kyiv 1987.
 46. Horniatko-Szumiłowicz А., „Skromne obrazki wiejskie” Wasyla Tkaczuka (Szkic do portretu pisarza zapomnianego), [w:] „Studia et Documenta Slavica”, red. J. Czaplińska, 2017, nr 1, s. 9–21.