ФЕЙК — БРЕХНЯ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Main Article Content

Łukasz Małecki

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce tworzenia i rozpowszechniania fałszywych informacji (tzw. fejków) we współczesnej komunikacji masowej, szczególnie za pośrednictwem tzw. mediów społecznościowych. Podjęto próbę wskazania różnic pomiędzy fejkami, kłamstwem i manipulacją, a także przedstawiono klasyfi kację różnych form fejków. W artykule zaproponowano również defi nicję "fejku" jako specjalnie skonstruowanego materiału (informacji lub wiadomości) zawierającego nieprawdziwe informacje oraz mającego na celu zwrócenie uwagi osób i przekonanie ich o prawdziwości przedstawionych danych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Алтунина І. Р., Социальная психология, Москва 2011.
 2. Баришполець О. Т., Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації, Кіровоград 2013.
 3. Газета „День”, [в:] Електронний ресурс: https://day.kyiv.ua. Газета „Сегодня”, [в:] Електронний ресурс: https://ukr.segodnya.ua.
 4. Дорошенко Т. С., Великий комплексний словник української мови, Харків 2009.
 5. Доценко Е. Л., Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита, Москва 1997.
 6. Екман П., Психологія обману. Обмани мене, якщо зможеш, СПб 2018.
 7. Зернецька О. В., Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини, Київ 1999.
 8. Кара-Мурза С. Г., Манипуляция сознанием, Москва 2007.
 9. Лакофф Дж., Джонсон М., Метафоры, которыми мы живём, Москва 1990.
 10. Москаленко А. З., Губерський Л. В., Іванов В. Ф., Масова комунікація, Київ 1997.
 11. Пластиковий китайський рис: розпізнаємо підробку, [в:] Електронний ресурс: www. vikna.if.ua (01.05.2018).
 12. Почепцов Г., Сучасні інформаційні війни, Київ 2015.
 13. Почепцов Г., Як у наші двері постукали... фейки, [в:] Електронний ресурс: https://dt.ua/ SOCIUM/yak-u-nashi-dveri-postukali-feyki-267362_.html (10.01.2018).
 14. Фролов П., Фейк як інструмент війни, [в:] Електронний ресурс: https://day.kyiv.ua/uk/ article/media/feyk-yak-instrument-viyni (22.05.2018).
 15. Як відрізнити бренд від підробки в одязі, [в:] Електронний ресурс: www.altarta.com (08.01.2018).
 16. English Oxford Living Dictionaries, [в:] Електронний ресурс: https://en.oxforddictionaries. com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (10.11.2017).
 17. ”The Guardian”, [в:] Електронний ресурс: https://www.theguardian.com/technology /2017/ jul/26/fake-news-obama-video-trump-face2face-doctored-content (22.05.2018).
 18. References
 19. Altunina I. R., Socialnaya psihologiya [Social Psychology], Moskva 2011.
 20. Baryshpolets O. T., Brekhnia v informatsiinomu prostori ta mizhosobovii komunfkatsii [Lie in Informational Space and Interpersonal Communication], Kirovohrad 2013.
 21. Hazeta „Den” [“Day”], [v:] Elektronnyi resurs: https://day.kyiv.ua.
 22. Hazeta „Sehodnia” [“Today”], [v:] Elektronnyi resurs: https://ukr.segodnya.ua. Docenko E. L., Psihologiya manipulyacii: fenomeny, mehanizmy i zashita [Psycho logy of Manipulation: Phenomena, Mechanisms and Defence], Moskva 1997.
 23. Doroshenko T. S., Velykyi kompleksnyi slovnyk ukrainskoi movy [Big Complex Dictionary of the Ukrainian Language], Kharkiv 2009.
 24. Ekman P., Psykholohiia obmanu. Obmany mene, yakshcho zmozhesh [Psychology of Lie], SPb 2018.
 25. Zernetska O. V., Hlobalnyi rozvytok system masovoi komunikatsii i mizhnarodni vidnosyny [Global Development of Mass Communication Systems and International Relations], Kyiv 1999.
 26. Kara-Murza S. G., Manipulyaciya soznaniem [Manipulation of Consciouness], Moskva 2007.
 27. Lakoff Dzh., Dzhonson M., Metafory, kotorymi my zhivyom [Metaphors we Live by], Moskva 1990.
 28. Moskalenko A. Z., Huberskyi L. V., Ivanov V. F., Masova komunikatsiia [Mass Communication], Kyiv 1997.
 29. Plastykovyi kytaiskyi rys: rozpiznaiemo pidrobku [Plastic Chinese Rice: Fake Detection], [v:] Elektronnyi resurs: www.vikna.if.ua (01.05.2018).
 30. Pocheptsov H., Suchasni informatsiini viiny [Modern Information War], Kyiv 2015.
 31. Pocheptsov H., Yak u nashi dveri postukaly... feiky [The Way Fake Knocked on our Door], [v:] Elektronnyi resurs: https://dt.ua/SOCIUM/yak-u-nashi-dveri-postukali-feyki-267362_. html (10.01.2018).
 32. Frolov P., Feik yak instrument viiny [Fake as Instrument of War], [v:] Elektronnyi resurs: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/feyk-yak-instrument-viyni (22.05.2018).
 33. Yak vidriznyty brend vid pidrobky v odiazi [How to Detect Brand from Fake], [v:] Elektronnyi resurs: www.altarta.com (08.01.2018).
 34. English Oxford Living Dictionaries, [v:] Electronic resource: https://en.oxforddictionaries. com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (10.11.2017).
 35. ”The Guardian”, [v:] Electronic resource: https://www.theguardian.com/technology/ 2017/ jul/26/fake-news-obama-video-trump-face2face-doctored-content (22.05.2018).