МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИХОТОМІЇ “ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ВОРОЖІСТЬ” У ЗМК

Main Article Content

Людмила Марчук

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnej w dzisiejszych czasach kwestii dychotomii „tolerancja — wrogość”, mającej miejsce w okresie radykalnych przemian społecznych, nasilenia się konfl iktów międzyetnicznych i międzyreligijnych, kształtowania się relacji między ludźmi i państwami, opartych na zasadach humanitaryzmu. To wiąże się ze znacznym zainteresowaniem wyżej wymienioną kwestią, potrzebą wyznaczenia jej istoty, znalezieniem skutecznych form i metod edukacji osobowości tolerancyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Караванський C., Практичний словник синонімів української мови, Київ 2000.
 2. Логвиненко С., Національна консолідація і проблеми толерантності в умовах глобалізації та терористичних загроз, [в:] „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін”, Київ 2010, вип. 3, с. 113–118.
 3. Митницька О., Як інтернет-ЗМІ пишуть про хабарі: дослідження, [в:] Електрон ний ресурс: http://detector.media/infospace/article/117287/2016-07-28-yak-internet-zmipishut-pro-khabari-doslidzhennya (03.03.2017).
 4. Словник української мови, в 11 томах, Київ 1970–1979. Толерантність, навіщо вона нам, [в:] Електронний ресурс: http://idealist.media/index. php/tolerantnist-navischo-vona-nam (25.03.2017).
 5. Як українські інтернет-ЗМІ забувають про стандарти: кейси з мови ворожнечі, [в:] Електронний ресурс: http://detector.media/infospace/article/126745/2017-06-03-yakukrainski-internet-zmi-zabuvayut-pro-standarti-keisi-z-movi-vorozhnechi (07.05.2017).
 6. References
 7. Karavanskyi S., Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Practical Dictionary of Synonyms in the Ukrainian Language], Kyiv 2000.
 8. Lohvynenko S., Natsionalna konsolidatsiia i problemy tolerantnosti v umovakh hlobalizatsii ta terorystychnykh zahroz [National Consolidation and Problems of Tolerance under Conditions of Globalization and Terrorist Threats], [v:] „Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin”, Kyiv 2010, vyp. 3, s. 113–118.
 9. Mytnytska O., Yak internet-ZMI pyshut pro khabari: doslidzhennia [The Way the I-net Media Write about Bribes: Researches], [v:] Elektronnyi resurs: http://detector.media/infospace/ article/117287/2016-07-28-yak-internet-zmi-pishut-pro-khabari-doslidzhennya (03.03.2017).
 10. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language], v 11 tomakh, Kyiv 1970– 1979.
 11. Tolerantnist, navishcho vona nam [Tolerance, what for is it Needed], [v:] Elektronnyi resurs: http://idealist.media/index.php/tolerantnist-navischo-vona-nam (25.03.2017).
 12. Yak ukrainski internet-ZMI zabuvaiut pro standarty: keisy z movy vorozhnechi [The Way the I-net Media Forget about Standards: Cases from the Language Hostility], [v:] Elektronnyi resurs: http://detector.media/infospace/article/126745/2017-06-03-yak-ukrainski-internetzmi-zabuvayut-pro-standarti-keisi-z-movi-vorozhnechi. (07.05.2017).