МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИХОТОМІЇ “ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ВОРОЖІСТЬ” У ЗМК
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

tolerancja
wrogość
dychotomia
norma językowa
token jądrowy

Jak cytować

Марчук, Л. (2019). МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИХОТОМІЇ “ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ВОРОЖІСТЬ” У ЗМК. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(2), 85–89. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.08

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnej w dzisiejszych czasach kwestii dychotomii „tolerancja — wrogość”, mającej miejsce w okresie radykalnych przemian społecznych, nasilenia się konfl iktów międzyetnicznych i międzyreligijnych, kształtowania się relacji między ludźmi i państwami, opartych na zasadach humanitaryzmu. To wiąże się ze znacznym zainteresowaniem wyżej wymienioną kwestią, potrzebą wyznaczenia jej istoty, znalezieniem skutecznych form i metod edukacji osobowości tolerancyjnej.
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.08
PDF (Українська)

Bibliografia

Караванський C., Практичний словник синонімів української мови, Київ 2000.

Логвиненко С., Національна консолідація і проблеми толерантності в умовах глобалізації та терористичних загроз, [в:] „Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін”, Київ 2010, вип. 3, с. 113–118.

Митницька О., Як інтернет-ЗМІ пишуть про хабарі: дослідження, [в:] Електрон ний ресурс: http://detector.media/infospace/article/117287/2016-07-28-yak-internet-zmipishut-pro-khabari-doslidzhennya (03.03.2017).

Словник української мови, в 11 томах, Київ 1970–1979. Толерантність, навіщо вона нам, [в:] Електронний ресурс: http://idealist.media/index. php/tolerantnist-navischo-vona-nam (25.03.2017).

Як українські інтернет-ЗМІ забувають про стандарти: кейси з мови ворожнечі, [в:] Електронний ресурс: http://detector.media/infospace/article/126745/2017-06-03-yakukrainski-internet-zmi-zabuvayut-pro-standarti-keisi-z-movi-vorozhnechi (07.05.2017).

References

Karavanskyi S., Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Practical Dictionary of Synonyms in the Ukrainian Language], Kyiv 2000.

Lohvynenko S., Natsionalna konsolidatsiia i problemy tolerantnosti v umovakh hlobalizatsii ta terorystychnykh zahroz [National Consolidation and Problems of Tolerance under Conditions of Globalization and Terrorist Threats], [v:] „Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin”, Kyiv 2010, vyp. 3, s. 113–118.

Mytnytska O., Yak internet-ZMI pyshut pro khabari: doslidzhennia [The Way the I-net Media Write about Bribes: Researches], [v:] Elektronnyi resurs: http://detector.media/infospace/ article/117287/2016-07-28-yak-internet-zmi-pishut-pro-khabari-doslidzhennya (03.03.2017).

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language], v 11 tomakh, Kyiv 1970– 1979.

Tolerantnist, navishcho vona nam [Tolerance, what for is it Needed], [v:] Elektronnyi resurs: http://idealist.media/index.php/tolerantnist-navischo-vona-nam (25.03.2017).

Yak ukrainski internet-ZMI zabuvaiut pro standarty: keisy z movy vorozhnechi [The Way the I-net Media Forget about Standards: Cases from the Language Hostility], [v:] Elektronnyi resurs: http://detector.media/infospace/article/126745/2017-06-03-yak-ukrainski-internetzmi-zabuvayut-pro-standarti-keisi-z-movi-vorozhnechi. (07.05.2017).