НАРАТИВНО-МЕНТАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСЕ ЕПІСТОЛЯРНОГО ТИПУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Листи з Києва С. Павличко)

Main Article Content

Тетяна Шевченко

Abstrakt

Artykuł traktuje o narracyjno-mentatywnym charakterze Listów z Kijowa Salomei Pawłyczko. Wykazano, iż w esejach-listach tomu narracja przeradza się w rozważania, podobnie jak narrator — w myśliciela. Narratyw i mentatyw stają się podstawowymi składnikami struktury tekstu, uzupełniając się nawzajem i tym samym tworząc całość. Taka struktura otwiera nowe możliwości przed esejem z punktu widzenia strategii komunikacyjnych w twórczości pisarzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Бахтин М., Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора, [в:] Електронный ресурс: http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html (20.01.2018).
 2. Забужко О., Репортаж з 2000-го року, Київ 2000.
 3. Максимова Н., Понимание в диалоге: текстовые модели ментатива, моногр., Новосибирск 2012, [в:] Электронный ресурс: https://www.metod-kopilka.ru/tekstovaya_kultura_modeli_rassuzhdeniya_v_russkom_tekste_monografiya-26564.html (12.01.2018).
 4. Павличко С., Листи з Києва, Київ 2000.
 5. Шмид В., Нарратология, Москва 2003.
 6. References
 7. Bahtin M., Аvtor i geroj v e`steticheskoj deyatel’nosti. Problema avtora [Author and Hero in Ethetic Activity. The Problem of the Author], [v:] E`lektronnyj resurs: http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html (20.01.2018).
 8. Zabuzhko O., Reportazh z 2000-ho roku [Report from 2000], Kyiv 2000.
 9. Maksimova N., Ponimanie v dialoge: tekstovye modeli mentativa, monogr. [Understanding in Dialogue: Text Models of Mentative], Novosibirsk 2012, [v:] E`lektronnyj resurs: https://www.metod-kopilka.ru/tekstovaya_kultura_modeli_rassuzhdeniya_v_russkom_tekste._monografiya-26564.htm (12.01.2018).
 10. Pavlychko S., Lysty z Kyieva [Letters from Kyiv], Kyiv 2000.
 11. Shmid V., Narratologija [Narratology], Moskva 2003.