JĘZYKOWE SZATY GRZESZNIKA W ZWIERCIADLE WYBRANYCH PSALMÓW W TŁUMACZENIU IWANA OHIJENKI
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

językowy obraz
grzesznik
psalmy
nazwa
atrybut
rola semantyczna

Jak cytować

Barabasz-Rewak О. (2021). JĘZYKOWE SZATY GRZESZNIKA W ZWIERCIADLE WYBRANYCH PSALMÓW W TŁUMACZENIU IWANA OHIJENKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(1), 21–33. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.02

Abstrakt

Proponowany artykuł jest kolejnym etapem kompleksowego opracowania mającego na celu wyodrębnienie i analizę werbalnych sposobów opisu językowego obrazu Boga w wybranych psalmach ukraińskiego przekładu Iwana Ohijenki. Jednym z kluczowych fragmentów obrazu Boga Starego Testamentu jest pojęcie grzesznika jako elementu myślowego schematu ‘Bóg – grzesznik – prawy’. Praca wykonana w nurcie kognitywnej etnolingwistyki, oparta na metodologii Jerzego Bartmińskiego, jest próbą rekonstrukcji językowego obrazu grzesznika na podstawie wybranych przetłumaczonych tekstów psalmów. W wyniku analizy początkowych psalmów udało się częściowo odtworzyć złożony system elementów językowych obrazu grzesznika: od licznych nazw mentalnego konstruktu, poprzez rozbudowaną sieć atrybutów, po opis działań według semantycznej roli sprawcy lub beneficjenta. Zgodnie z zasadami definicji kognitywnej integralnym elementem analizy jest komponent aksjologiczny.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.1.02
PDF (Українська)

Bibliografia

Abramowicz M., Bartmiński J., Chlebda W., Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu „A” (10 VI 2009) [The linguistic and cultural image of the Slavic world on a comparative background. Basics of the Program „A” (10 VI 2009)], [w:] „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, 2009, t. 21, s. 341–342.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata [Linguistic basis of the image of the world], Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Ilarion Mytropolyt, Bibliia – naipershe dzherelo dlia vyvchennia svoiei literaturnoi movy [The Bible is the first source for the study of the native literary language], [w]: „Vira i kultura”, 1958, nr 6 (66), s. 13–17.

Niebrzegowska-Bartmińska S., Jakie dane są relewantne etnolingwistycznie? [Which data is ethnolinguistically relevant?], [w:] „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, 2017, t. 29, s. 11–29.

Niebrzegowska-Bartmińska S., Projekt badawczy (ETNO) EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej [(ETNO) EUROJOS research project and the program of cognitive ethnolinguistics], [w:] „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, 2013, t. 25, s. 267–281.

Nowosad-Bakalarczyk M., Szadura J., Z prac Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN [From the work of the Ethnolinguistic Committee of the Linguistics Committee of the Polish Academy of Sciences], [w:] „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, 2009, t. 21, s. 336–340.

Pajdzińska A., Wstęp [Instroduction], [w:] „Językowa kategoryzacja świata”, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996, s. 7–9.

Stepanov Yu., V trexmernom prostranstve yazyka: Semioticheskie problemy lingvistiki, filosofii, iskusstva [In the three-dimensional space of language: Semiotic problems of linguistics, philosophy, art], Moskva: Nauka, 1985.

Timo T., Psalom 1 [Psalm 1], [v:] Elektronnij resurs: https://www.youtube.com/watch?v=eNefflT6jks (21.10.2020).