TEORETYCZNE PODEJŚCIE DO STUDIÓW POSTAWY JĘZYKOWEJ
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

język
postawy językowe
socjolingwistyka
polityka językowa
tożsamość językowa
poszanowanie języka
lojalność językowa

Jak cytować

MUZYKA, M. (2021). TEORETYCZNE PODEJŚCIE DO STUDIÓW POSTAWY JĘZYKOWEJ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 51–58. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.04

Abstrakt

Artykuł analizuje literaturę naukową dotyczącą badań w zakresie kształtowania postawy językowej, a także poglądy dydaktyków w kwestii socjolingwistycznej wykładni pojęcia postawy językowej. Wytyczono kluczowe kierunki badawcze w zakresie budowania postawy językowej oraz podkreślono szczególną wagę zgromadzonej wiedzy w przedmiotowej kwestii oraz aspekty badań w zakresie kształtowania postawy językowej w nauce ukraińskiej. Zbadanie kwestii kształtowania postawy językowej jest poważnym tematem współczesnego dyskursu naukowego, gdyż język pełni swoje społeczno-kulturowe funkcje. Znajomość postawy językowej umożliwia podjęcie skutecznych działań w zakresie planowania polityki językowej oraz kształtowania tożsamości nosicieli języka. Postawa językowa w życiu społecznym pozwala zarówno oceniać stopień lojalności wobec konkretnego języka, jak i wnioskować o funkcjach, które język pełni w społeczeństwie. Jest ona instrumentem pozwalającym zbudować efektywną politykę językową, wskazać na językowe utożsamienie nosiciela i wywieść wnioski o reputacji i stopniu poszanowania języka.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.04
PDF (Українська)

Bibliografia

Masenko L., Narysy z sotsiolinhvistyky [Essays on sociolinguistics], Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia, 2010.

Mykhalchuk O., Mova iak symvol v etnichnii ta movnii svidomosti: sotsiolinhvistychni parametry (Language as a symbol of aesthetic and linguistic consciousness: sociolinguistics parameters), [v:] „Zhyttia – u slovi: Zbirnyk naukovykh prats na poshanu akademika V.M. Rusanivskoho”, Kyiv, Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2011, s. 323–333.

Mykhalchuk O., „Movna povedinka” iak katehoriia ukrainskoi sotsiolinhvistyky [„Language behavior” as a category of Ukrainian sociolinguistics], [v:] „Mova i suspilstvo”, 2014, vyp. 5, s. 28–39.

Agheyisi R., Fishman J., Language attitude studies: A brief survey of methodological approaches, 1970, [v:] “Anthropological Linguistics”, 1970, nr 12 (5), p. 137–157.

Ajzen I., Nature and operation of attitudes, [v:] Elektronnyi resurs: http://friedkin.faculty.soc.ucsb.edu/Syllabi/Soc147/Week2Reading.pdf (01.01.2013).

de Klerk V., Bosch B., English in South Africa: The Eastern Cape perspective, 1993, [in:] English World-Wide 14:2, 209–229.

Edwards J., Language, society and identity, Oxford, UK: Blackwell, 1985.

Ianos M.A., Language attitudes in a multilingual and multicultural context. The case of autochthonous and immigrant students in Catalonia, Universitat de Lleida. Departament de Pedagogia i Psicologia, 2014.

Fasold R., The sociolinguistic of society, Oxford, UK: Blackwell, 1984.

Gardner R., Integrative motivation and second language acquisition, [in:] Motivation and second language acquisition, eds. Z. Dörnyei, R. Schmidt, Honolulu, HI: University of Hawaii Press, 2007, p. 1–21.

Gardner R., Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation, London, UK: Edward Arnold, 1985.

Labov W., The Study of Language in its Social Context, [in:] “Studium Generale”, 1970, nr 23, p. 30–87.

Lambert W., A social psychology of bilingualism, [in:] “Journal of Social Issues”, 1967, nr 23, p. 91–109.

Oppenheim B., An exercise in attitude measurement, [in:] Social Psychology: A Practical Manual, eds. G.M. Breakwell, H. Foot, R. Gilmour, London, UK: Macmillan Press, 1982, p. 38–56.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.