ZOOINWEKTYWY W RÓŻNYCH ODMIANACH JĘZYKA POLSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO
PDF

Słowa kluczowe

sociolinguistics
neosematisation
animal-related invective
language contact

Jak cytować

SOJKA-MASZTALERZ, H. . (2021). ZOOINWEKTYWY W RÓŻNYCH ODMIANACH JĘZYKA POLSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 73–84. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.06

Abstrakt

Appelatives having an insulting function have been used since the earliest times. Nowadays, they are present in standard language and in substandard types of language (sociolects). The aim of the article is to show that animal-related invectives are more and more frequently usedin order to express negative emotions towards the receiver. In Polish and Ukrainian, the number of animal-related invectives increases but also semantics of the words broaden as the meaning of those words originally referred to the name of a given animal. The lexemes were analyzed and divided into two groups: names of animals that have several meanings, but some of them overlap (pl. baran – ukr. бapaн, pl. cap – ukr. цaп, pl. krowa – ukr. кopoвa) and names that  have completely different meanings in the two languages (pl. wydra – ukr. видpa, pl. larwa – ukr. ляpвa, pl. szakal – ukr. шaкaл).

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.06
PDF

Bibliografia

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych [Language in Community Preservation], Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1997.

Kamińska-Szmak I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000 [Language Aggression in Public Life. Lexicon of Political Infectious Diseases 1918–2000], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Kołodziejek E., Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych [Linguistic means of defeating of the enemy, or reading about injecting in common political texts], [w:] „Język a Kultura”, tom 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński [“Language and Culture”, volume 11: Language of politics and political political education, ed. J. Anusiewicz, B. Siciński,], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994, s. 69–74.

Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii [Forms and functions of verbal aggression. Attempt of typology], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sarnowski M., Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna forma komunikacji werbalnej [Space of negative communication in Polish and Russian. Quarrel as a very specific form of verbal communication], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

Skawiński J., Nazwy zwierząt jako inwektywy w języku polskim i niemieckim [Names of animals as invectives in Polish and German], [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 3. Opis, konfrontacja, przekład, red. I. Łuczków, J. Sokołowski [Word and sentence in Slavic languages 3. Description, confrontation, translation, ed. I. Łuczków, J. Sokołowski], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 257–268.

Ułaszyn H., Język złodziejski [The Thieves Language], Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1951.

Stavytska L., Korotkyi slovnyk leksyky ukrayins’koyi movy [Short Dictionary of Jargon Vocabulary of the Ukrainian Language], Kyiv: Krytyka, 2003.

Stavytska L., Ukrains’kyi zhargon. Slovnyk [Ukrainian Slang. Dictionary], Kyiv: Krytyka, 2005.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.