„OGNISTE ОKO” POKUSY W POWIEŚCI O TYM SAMYM TYTULE OŁESIA ULIANENKI
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

Ołeś Ulianenko
pokusa
władza
kobieta
seks
śmierć

Jak cytować

SZTEINBUK, F. (2021). „OGNISTE ОKO” POKUSY W POWIEŚCI O TYM SAMYM TYTULE OŁESIA ULIANENKI. Studia Ukrainica Posnaniensia, 9(2), 189–199. https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.15

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rozważaniom o powieści Ołesia Ulianenki Ogniste oko na podstawie cielesno-mimetycznej metody analizy dzieł sztuki. Dzięki zastosowaniu tej najnowszej metodologii wyciągnięto wniosek zaprzeczający tradycyjnym krytycznym refleksjom na temat twórczości pisarza i wedlug którego powieść opiera się nie na apokaliptycznych wizjach, ale na koncepcie pokusy. Natomiast znaczenie pokusy jest określane przez korelację między pragnieniem władzy, kobietą, seksem a śmiercią, symbolicznym echem której jest obraz nieba z wielkim okiem pośrodku – z okiem płonącym ogniem pokusy, czyli życiodajnym ciepłem i światłem. Jednak droga do nich wiedzie, według Ołesia Ulianenki, co najmniej przez karnawałową przemianę okrucieństwa w miłosierdzie, zgrozy w zachwyt, żądzy w czułość, wstrętu w rozkosz i odwrotnie.

https://doi.org/10.14746/sup.2021.9.2.15
PDF (Українська)

Bibliografia

Bodryiar Zh., Soblazn [Seduction], Moskva: Ad Marginem, 2000.

Zborovska N., Feministychni rozdumy: Na karnavali mertvykh potsilunkiv [Feminist reflections. At the carnival of dead kisses], [v:] Elektronnyi resurs: http://1576.ua/books/4774 (10.09.2020).

Petrovskaia Y., Vkhozhdeniie v konechnoie [Entering finitude], [v:] Bodryiar Zh., „Soblazn” [„Seduction”], Moskva: Ad Marginem, 2000, s. 7–21.

Punina O., Samitnyi henii:Oles Ulianenko: literaturnyi portret [The lonely genius: Oles Ulianenko: a literary portrait], Kyiv: Akademvydav, 2016.

Kharchuk R.B., Suchasna ukrainska proza: Postmodernyi period [Modern Ukrainian prose: Postmodern period], Kyiv: VTs „Akademiia”, 2008.

Shteinbuk F.M., Ukrainska literatura u konteksti tilesno-mimetychnoho metodu [Ukrainian literature in the context of corporal-mimetic method], Simferopol: VD „Arial”, 2013.

Shteinbuk F.M., Zasady tilesnoho mimetizmu u tekstovykh stratehiiakh postmodernistskoi literatury kintsia ХХ – pochatku ХХІ stolittia [Principles of corporal mimetism in text strategies of postmodernism literature at the end of XX – at the beginning of XXI century], Kyiv: Pedahohichna presa, 2007.

Shteinbuk F.M., Tilesnist – mimezys – analiz [Tilesno-mimetychnyi metod analizu khudozhnikh tvoriv) [Corporality – mimesis – analysis (Corporal-mimetic method to analyze fiction works)], Kyiv: Znannia Ukrainy, 2009.

Aronson O., Televizionnyi obraz, ili Podrazhaniie Adamu [A television image, or the Imitation of Adam], [v:] Elektronnyi resurs: http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/art14.html (14.09.2020).

Kamartin I., Sovrascheniie predusmotreno [Seduction is supposed], [v:] Elektronnyi resurs: http://magazines.russ.ru/inostran/1998/9/kamartin.html (19.09.2020).

Ulianenko O., Vohnenne oko [Fiery eye], Kharkiv, Folio, 2013.

 1. Autor oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz że nie są one ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową, oraz że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich innych osób.
 2. Autor udziela Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
  2.1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2.3.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  2.4. włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
  2.5. wprowadzanie Utworu w postacie elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
  2.6. rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
  2.7. udostępnianie Utworu w wersji elektronicznej w taki sposób, by każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu, Intranetu, Extranetu lin innej sieci;
  2.8. udostępnianie Utworu zgodnie z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
 3. Autor zezwala Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na:
  3.1. nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań Utworu i tymi opracowaniami.
  3.2. wysyłanie metadanych Utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 4. Autor upoważnia i zobowiązuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udzielania osobom trzecim dalszych licencji (sublicencji) do Utworu oraz do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających lub powstałych w oparciu o Utwór, przy czym postanowienia takich sublicencji będą tożsame z wzorcem licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons Tym samym uprawnia wszystkich zainteresowanych do korzystania z utworu wyłącznie w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami:
  4.1. uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji; 
  4.2. na tych samych warunkach, wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej to tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zobowiązany do:
  5.1. udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych;
  5.2. poprawnego informowania osób, którym Utwór będzie udostępniany o udzielonych im sublicencjach w sposób umożliwiający odbiorcom zapoznanie się z nimi.

Pozostałe postanowienia

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.