Współczesna przestrzeń urbanonimiczna miasta Tarnopola
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

funkcja
analiza leksykalna i semantyczna
motyw nominacji
hodonimy
urbonim
nazwa własna

Jak cytować

Baczyńska, H., & Werbowecka, O. (2023). Współczesna przestrzeń urbanonimiczna miasta Tarnopola. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 17–27. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.01

Abstrakt

 Przestrzeń toponimiczna jest wyróżnikiem ramy kulturowo-historycznej i w czasach współczesnych staje się istotna ze względu na potencjalną zdolność nazw ulic do zmian wraz ze zmianą polityki historycznej. Celem artykułu jest kompleksowy opis współczesnych hodonimów miasta Tarnopola, który został zrealizowany przez przeprowadzenie analizy motywacyjnej, leksykalnej i semantyczno-strukturalnej nazw własnych miasta w aspekcie synchronicznym i funkcjonalnym. Hodonimy odzwierciedlają politykę ideologiczną państwa, specyfikę etniczną, gospodarczą i kulturową miasta. Nazwy pamiątkowe są najpełniej reprezentowane w nazewnictwie Tarnopola (62%). Wymownie niosą cenne informacje o historii i kulturze państwa w ogóle, a regionu w szczególności. Zgodnie z semantyką podstaw składowych, hodonimy Tarnopola dzielą się na formacje onimiczne (68%), odapelatywne (29%) i apelatywno-onimiczne (3%). Nazewnictwo miasta charakteryzuje równowaga oraz duża liczba nazw miejscowych, a wpływ ideologii radzieckiej i rosyjskiej jest zminimalizowany, lecz obecny w kilku nazwach. Nazwy ulic Tarnopola odzwierciedlają ukraińskie realia, spełniają kryteria historyczne, estetyczne, etnograficzne i kulturowe, tworzą oryginalne oblicze miasta.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.01
PDF (Українська)

Bibliografia

Бачинська Г., Тишковець М., Урбанонімна система міста Тернополя, [в:] „Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство”, 2014, № ІІ (24), с. 14–17.

Крупеньова Т.І., Лексико-семантичні та словотвірні особливості годонімів міста Одеси, [в:] „Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія”, 2015, № 16, с. 29–31.

Лабінська Г., Топоніміка: навч. посібник, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.

Мокрицький Г.П., Кондратюк Р.Ю., Старий Житомир, [в:] „Житомирський вісник”, 1993, 25 червня, с. 9–10.

Негер О.Б., Мотивація як основний критерій класифікації урбанонімії (на матеріалі закарпатоукраїнських урбанонімів), [в:] „Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство”, 2017, т. 2, № 8, с. 5–8.

Титаренко А.А., Урбанонімія Кривого Рогу: структура, семантика, функціонування, автореф. … канд. філол. наук, Дніпропетровськ 2015.

Торчинський М.М., Структура онімного простору української мови: монографія, Хмельницький: Авіст, 2008.

Янчишина Я.В., Лексико-семантичні та структурно-словотвірні особливості урбанонімії міста Хмельницького, [в:] „Актуальні проблеми філології та перекладознавства”, 2013, вип. 6, ч. 2, с. 281–287.

Bachynska H., Tyshkovets M., Urbanonimna systema mista Ternopolia [Urban name system of Ternopil city], [v:] „Naukovi zapysky TNPU. Seriia: Movoznavstvo”, 2014, no. II (24), s. 14–17. Krupenova T.I., Leksyko-semantychni ta slovotvirni osoblyvosti hodonimiv mista Odesy [Lexical-semantic and word-forming features of the homonyms of Odessa city], [v:] „Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia”, 2015, no. 16, s. 29–31.

Labinska H., Toponimika: navch. posibnyk [Toponymy: teaching manual], Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2016.

Mokrytskyi H.P., Kondratiuk R.Iu., Staryi Zhytomyr [Old Zhytomyr], [v:] „Zhytomyrskyi visnyk”, 1993, 25 chervnia, s. 9–10.

Neher O.B., Motyvatsiia yak osnovnyi kryterii klasyfikatsii urbanonimii (na materiali zakarpatoukrainskykh urbanonimiv) [Motivation as the main criterion for the classification of urbanonyms (based on the Transcarpathian Ukrainian urbanonyms)], [v:] „Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia «Filolohichni nauky». Movoznavstvo”, 2017, t. 2, no. 8, s. 5–8. Tytarenko A.A., Urbanonimiia Kryvoho Rohu: struktura, semantyka, funktsionuvannia [Urbanonymy of Kryvyi Rih: structure, semantics, functioning], avtoref. … kand. filol. nauk, Dnipropetrovsk 2015.

Torchynskyi M.M., Struktura onimnoho prostoru ukrainskoi movy: monohrafiia [The structure of the nominal space of the Ukrainian language: a monograph], Khmelnytskyi: Avist, 2008.

Yanchyshyna Ya.V., Leksyko-semantychni ta strukturno-slovotvirni osoblyvosti urbanonimii mista Khmelnytskoho [Lexical-semantic and structural-word-forming features of the urbanonymy of Khmelnytskyi city], [v:] „Aktualni problemy filolohii ta perekladoznavstva”, 2013, vyp. 6, ch. 2, s. 281–287.