Komunikacyjna strategia autoprezentacji w ukraińskim dyskursie prezydenckim (na podstawie przemówień inauguracyjnych)
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

lingwistyczna analiza pragmatyczna
performatywność
taktyka komunikacyjna
strategia komunikacyjna
dyskurs prezydencki

Jak cytować

Zawalska, L. (2023). Komunikacyjna strategia autoprezentacji w ukraińskim dyskursie prezydenckim (na podstawie przemówień inauguracyjnych). Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 29–40. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.02

Abstrakt

Artykuł zawiera lingwistyczną analizę komunikacyjnej strategii autoprezentacji w ukraińskim dyskursie prezydenckim. Na podstawie przemówień inauguracyjnych prezydentów Ukrainy przebadane zostają językowe środki reprezentacji jako wytyczne strategii autoprezentacji. Autorka zaproponowała typologię taktyk komunikacyjnych stosowanych w realizacji omawianej strategii komunikacyjnej. Udowodniono, że owa strategia zostaje wdrożona za pomocą następujących taktyk komunikacyjnych: oceniająco-prezentacyjnej, koncepcyjno-prezentacyjnej i programowo-prezentacyjnej. Analizie poddano performatywne akty mowy w przemówieniach inauguracyjnych zawierające wyrazy komisyjne i ekspresyjne. Zidentyfikowano gramatyczne sposoby realizacji strategii autoprezentacji oraz przeanalizowano leksykalne sposoby identyfikacji owej strategii. W ramach każdej taktyki dokonano analizy porównawczej w zakresie środków językowych w wystąpieniach prezydenckich, co pozwoliło wykazać dynamikę leksykonu i użycia środków językowo-pragmatycznych w ukraińskim dyskursie prezydenckim.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.02
PDF (Українська)

Bibliografia

Дяченко Н., Халін В., Комунікативні стратегії в сучасному українському політичному дискурсі, [в:] ,,Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка”, 2019, вип. 1 (89), с. 56–62. DOI: https://doi.org/10.35433/philology.1(89).2019.56-62

Кондратенко Н., Український політичний дискурс: текстуалізація реальності, Одеса: Чорноморя, 2007.

Кондратенко Н., Билінська О., Стрій Л., Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типо- логія мовленнєвих жанрів: монографія, за заг. ред. Н. Кондратенко, Одеса: Астропринт, 2019.

Мозер М., Комунікативні тактики та стратегії в політичному дискурсі, [в:] ,,Філософія та політологія в контексті сучасної культури”, 2020, вип. 12 (1), с. 141–146. DOI: https://doi.org/10.15421/352016

Романченко А., Стратегія самопрезентації та її тактики (на матеріалі лінгвістичного дискурсу), [в:] ,,Записки з українського мовознавства”, 2018, вип. 25, с. 197–209.

Стрій Л., Комунікативна стратегія самопрезентації в ритуальних жанрах політичного дискурсу, [в:] ,,Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова”, 2015, т. 20, вип. 2 (12), с. 182–189.

Тхір М., Реалізація комунікативної стратегії самопрезентації лінгвальними засобами в політичних промовах президента США Б. Обами, [в:] ,,Наукові записки Національного університету «Острозька академія»”, 2015, вип. 52, с. 255–257.

Шило С., Комунікативні стратегії і тактики впливу в політичному дискурсі (на матеріалі промови П. Порошенка на прес-конференції „Виклики – 2018”), [в:] ,,Лінгвістика”, 2018, № 1 (38), с. 154–163.

Diachenko N., Khalin V., Komunikatyvni stratehii v suchasnomu ukrainskomu politychnomu dyskursi [Communicative strategies in modern Ukrainian political discourse], [v:] ,,Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka”, 2019, vyp. 1 (89), s. 56–62.

Kondratenko N., Ukrainskyi politychnyi dyskurs: tekstualizatsiia realnosti [Ukrainian political discourse: textualization of reality], Odesa: Chornomoria, 2007.

Kondratenko N., Bylinska O., Strii L., Linhvoprahmatyka politychnoho dyskursu: typolohiia movlennievykh zhanriv [Linguopragmatics of political discourse: typology of speech genres] monohrafiia; za zah. red. N.V. Kondratenko, Odesa: Astroprynt, 2019.

Mozer M.Y., Komunikatyvni taktyky ta stratehii v politychnomu dyskursi [Communicative tactics and strategies in political discourse], [v:] ,,Filosofiia ta politolohiia v konteksti suchasnoi kultury”, 2020, vyp. 12 (1), s. 141–146.

Romanchenko A., Stratehiia samoprezentatsii ta yii taktyky (na materiali linhvistychnoho dyskursu) [The strategy of self-presentation and its tactics (on the material of linguistic discourse)], [v:] ,,Zapysky z ukrainskoho movoznavstva”, 2018, vyp. 25, s. 197–209. DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2018.25.141379

Strii L., Komunikatyvna stratehiia samoprezentatsii v rytualnykh zhanrakh politychnoho dyskursu [Communicative strategy of self-presentation in ritual genres of political discourse], [v:] ,,Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I.I. Mechnykova”, 2015, t. 20, vyp. 2 (12), s. 182–189.

Tkhir M., Realizatsiia komunikatyvnoi stratehii samoprezentatsii linhvalnymy zasobamy v politychnykh promovakh prezydenta USA B. Obamy [Implementation of the communicative strategy of self-presentation by linguistic means in the political speeches of the US President

B. Obama], [v:] ,,Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»”, 2015, vyp. 52, s. 255–257.

Shylo S., Komunikatyvni stratehii i taktyky vplyvu v politychnomu dyskursi (na materiali promovy P. Poroshenka na pres-konferentsii „Vyklyky – 2018”) [Communicative strategies and tactics of influence in political discourse (based on P. Poroshenko’s speech at the press conference „Challenges – 2018”)], [v:] ,,Linhvistyka”, 2018, no. 1 (38), s. 154–163.