Komunikatywno-pragmatyczne podejście do badania zagadnień składni ekspresyjnej (na materiale rozdrobnionych struktur powieści Marii Matios "Bukowa kraina")
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

plan komunikacyjny i funkcjonalny
ekspresja
funkcja poznawcza
tekst
parcelacja

Jak cytować

Marczuk, L. (2023). Komunikatywno-pragmatyczne podejście do badania zagadnień składni ekspresyjnej (na materiale rozdrobnionych struktur powieści Marii Matios "Bukowa kraina"). Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 71–81. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.05

Abstrakt

W artykule zostaje poddane analizie zjawisko parcelacji w tekście powieści Marii Matios Kraina bukowa. Sens badań polega na rozważeniu parcelacji jako charakterystycznej cechy indywidualnego stylu pisarki. Parcelacja jest rozpatrywana z punktu widzenia strukturalno-kompozycyjnego, semantyczno-znaczeniowego, intencjonalno-pragmatycznego. Stosowanie figur parcelacyjnych przyczynia się do zwiększenia nasycenia informacyjnego tekstu artystycznego, podkreśla również wyrazistość wypowiedzi. Celem artykułu jest przedstawienie komunikatywnego i pragmatycznego podejścia do badania tego zjawiska. Przeprowadzone badania potwierdziły, że konstrukcje rozparcelowane w twórczości artystycznej współczesnych powieściopisarzy ukraińskich mają orientację komunikacyjną i pragmatyczną. Główną funkcją badanych figur w tekście literackim jest selekcja logiczna, często połączona z funkcjami pomocniczymi: wyklarowaniem, konkretyzacją, aktualizacją myśli, wyrażaniem znaczeń modalnych.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.05
PDF (Українська)

Bibliografia

Загнітко А.П., Теорія граматики і тексту, Донецьк: Вид. ДонНУ, 2014.

Конопленко Н.А., Текстотвірний потенціал парцельованих конструкцій, автореф. … канд. філол. наук. Запоріжжя: Вид. ЗНУ, 2007.

Марченко Т., Парцеляція як явище речення й тексту, [в:] „Лінгвістичні студії”, 2000, вип. 6, с. 132–136.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М., Стилістика української мови, Київ: Вища школа, 2003.

Островська Л.С., Структурні моделі парцельованих конструкцій, [в:] „Український смисл”, 2017, № 2017, с. 252–263.

Петрів Х., Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської, [в:] „Лінгвостилістичні студії”, 2015, вип. 2, с. 126–133.

Плющ Н.П., Парцеляція як засіб експресивного синтаксису, [в:] „Українська мова і література в школі”, 1981, № 1, с. 68–71.

Селіванова О.О., Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія, Полтава: Довкілля-К, 2006.

Шульжук Н.В., Парцеляція в структурі діалогічного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспекти, [в:] „Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія”, 2018, № 32, c. 82–89.

Brodbeck C., Bhattasali S. et al., Parallel processing in speech perception with local and global representations of linguistic context, [in:]

Zahnitko A.P., Teoriia hramatyky i tekstu [Theory of grammar and text], Donetsk: DonNU, 2014.

Konoplenko N.A., Tekstotvirnyi potentsial partselovanykh konstruktsii [Text-creative potential of parceled constructions], avtoref. … kand. filol. nauk. Zaporizhzhia: Вид. ЗНУ, 2007.

Marchenko T., Partseliatsiia yak yavyshche rechennia y tekstu [Partsellation as a phenomenon of sentence and text], [v:] „Linhvistychni studii”, 2000, vyp. 6, s. 132–136.

Matsko L.I., Sydorenko O.M., Matsko O.M., Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language], Kyiv: „Vyshcha shkola”, 2003.

Ostrovska L.S., Strukturni modeli partselovanykh konstruktsii [Structural models of parceled constructions], [v:] „Ukrainskyi smysl”, 2017, no. 2017, s. 252–263.

Petriv Kh., Partseliatsiia yak pryiom ekspresyvnoho syntaksysu v systemi idiostyliu Oksany Pakhlovskoi [Parcellation as technigues of expressive style in the system of idiostyle of Oksana Pakhlovska], [v:] „Linhvostylistychni studii”, 2015, vyp. 2, s. 126–133.

Pliushch N.P., Partseliatsiia yak zasib ekspresyvnoho syntaksysu [Partsellation as a means of expressive syntax], [v:] „Ukrainska mova i literatura v shkoli”, 1981, no. 1, s. 68–71.

Selivanova O.O., Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Contemporary linguistics: terminological encyclopedia], Poltava: „Dovkillia-K”, 2006.

Shulzhuk N.V., Partseliatsiia v strukturi dialohichnoho dyskursu: komunikatyvno-prahmatychnyi aspekty [Partsellation in the structure of dialogical discourse: communicative and pragmatic aspects], [v:] „Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Filolohiia”, 2018, no. 32, c. 82–89.

Brodbeck C., Bhattasali S. et al., Parallel processing in speech perception with local and global representations of linguistic context, [in:]