Tradycyjna semantyka barw oraz jej modyfikacja artystyczna w powieści Hryhora Tiutiunnyka "Klimko"
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

badanie językoznawcze
powieść
leksemy barwne
symbol
semantyka
barwa

Jak cytować

Turczak, O. (2023). Tradycyjna semantyka barw oraz jej modyfikacja artystyczna w powieści Hryhora Tiutiunnyka "Klimko". Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 83–102. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.06

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólny opis semantyki barw z elementami treści symbolicznych na przykładach dzieł artystycznych. Pod tym względem poddano badaniu powieść Hryhora Tiutiunnyka Klimko. Badania lingwistyczne są uwarunkowane brakiem dokładnego opracowania poświęconego osobliwościom użycia leksemów barwnych w utworach Hryhora Tiutiunnyka. W artykule przeprowadzona zostaje ilościowa i jakościowa analiza kolorów w powieści Hryhora Tiutiunnyka Klimko. W szczególności ustala się, że barwy są reprezentowane przez różne części mowy: przymiotniki, czasowniki i formy czasownikowe, przysłówki i rzeczowniki. Wśród nazw kolorów najczęściej występują przymiotniki, rzadziej używane są czasowniki i formy czasownikowe, występują pojedyncze przypadki użycia przysłówków i rzeczowników w odniesieniu do koloru. Szczególną uwagę zwrócono na cechy semantyczne złożonych leksemów oznaczających barwy oraz na stylistyczne ich aspekty w powieści Klimko. Ustalono, że leksemy barwne służą do przekazania elementów światopoglądu autora, sądów, poglądów i uczuć bohaterów Hryhora Tiutiunnyka. Artykuł powstał na podstawie badań językoznawczych i kulturoznawczych.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.06
PDF (Українська)

Bibliografia

Дзівак О., Лексика на позначення кольорів у сучасній літературній мові, дис. … канд. філол. наук, Київ 1974.

Еволюція науки про колір, [в:] Електронний ресурс: https://www.koloristika.in.ua/ theory/#evolyucziya-nauki-pro-kolir.

Йоганн Ґете: як колір впливає на наші емоції, [в:] Електронний ресурс: https://wkrolik.com. ua/jogann-gete-yak-kolir-vplivaye-na-nashi-emociї/.

Капніна Г.І., Ахроматичні кольори в українській та німецькій мовах, [в:] „Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Філологічні науки”, 2018, № 281, с. 70–77.

Кобилко Н.А., Кольорова символіка образу дороги в химерному прозописьмі Володимира Дрозда та Валерія Шевчука, [в:] „Львівський філологічний часопис”, 2019, № 5, с. 65–69.

Ковальова Т.В., Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст., автореф. … канд. філол. наук, Харків 1999.

Кощова А., Естетичне навантаження колорем в індивідуально-авторській картині світу М. Коцюбинського, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2015, № III, s. 113–118. DOI: https://doi.org/10.14746/sup.2015.3.15

Марчук Л., Ментальні особливості кольороназв у сучасних українських постмодерністських художніх текстах, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2017, № V, s. 123–127. DOI: https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.14

Мішеніна Т., Художній живопис Павла Загребельного засобом ахроматичних кольоративів (на прикладі роману „Диво”), [в:] „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мовознавство”, 2014, вип. 1 (23), с. 123–127.

Топчій О.Ю., Палітра відтінків колорономену червоний у мовній картині світу, [в:]

„Львівський філологічний часопис”, 2019, № 6, с. 209–213.

Яремчук А., Мовна картина світу – концептуальна картина світу – художня картина світу: параметричні ознаки й характер співвідношення, [в:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2020, № VІІІ/1, s. 69–76. DOI: https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.06

Dzivak O., Leksyka na poznachennia koloriv u suchasnii literaturnii movi [Vocabulary for colorі in the modern literary language], dys. … kand. filol. nauk, Kyiv 1974.

Evoliutsiia nauky pro kolir [The evolution of color science], [v:] Elektronnyi resurs: https://www. koloristika.in.ua/theory/#evolyucziya-nauki-pro-kolir.

Yohann Gete: yak kolir vplyvaie na nashi emotsi [Johann Goethe: how color affects our emotions], [v:] Elektronnyi resurs: https://wkrolik.com.ua/jogann-gete-yak-kolir-vplivaye-na-nashi-emociї/. Kapnina H.I., Akhromatychni kolory v ukrainskii ta nimetskii movakh [Achromatic colors in Ukrainian and German languages], [v:] „Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Filolohichni nauky”, 2018, no. 281, s. 70–77. Kobylko N.A., Kolorova symvolika obrazu dorohy v khymernomu prozopysmi Volodymyra Drozda ta Valeriia Shevchuka [The color symbolism of the image of the road in the whimsical prose

by Volodymyr Drozd and Valeriy Shevchuk], [v:] „Lvivskyi filolohichnyi chasopys”, 2019, no. 5, s. 65–69.

Kovalova T.V., Leksyko-semantychni polia koloratyviv v ukrainskii poezii pochatku XX st. [Lexical and semantic aspects of color in ukrainian poetry of the early 20th century], avtoref. … kand. filol. nauk, Kharkiv 1999.

Koshchova A., Estetychne navantazhennia kolorem v indyvidualno-avtorskii kartyni svitu M. Kotsiubynskoho [The aesthetic load of color in M. Kotsiubynskyi’s individual picture of the world], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2015, no. III, s. 113–118.

Marchuk L., Mentalni osoblyvosti koloronazv u suchasnykh ukrainskykh postmodernistskykh khudozhnikh tekstakh [Mental peculiarities of the color names in contemporary Ukrainian postmodern texts of literature], [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2017, no. V, s. 123–127. Mishenina T., Khudozhnii zhyvopys Pavla Zahrebelnoho zasobom akhromatychnykh koloratyviv (na prykladi romanu „Dyvo”) [Literary painting of Pavlo Zahrebelnyi with the help of the achromatic color patterns (after the novel „Miracle”)], [v:] „Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Movoznavstvo”, 2014, vyp. 1 (23), s. 123–127.

Topchii O.Yu., Palitra vidtinkiv koloronomenu chervonyi u movnii kartyni svitu [The palette of shades of the color word red in the linguistic picture of the world], [v:] „Lvivskyi filolohichnyi chasopys”, 2019, no. 6, s. 209–213. DOI: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-6-36

Yaremchuk A., Movna kartyna svitu – kontseptualna kartyna svitu – khudozhnia kartyna svitu: parametrychni oznaky y kharakter spivvidnoshennia [Linguistic picture of the world – conceptual picture of the world – artistic picture of the world: parametric features and nature of the relationship] [v:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2020, no. VIII/1, s. 69–76.