Sen w butelce Kleina: wiersz Ihora Muratowa „We śnie”
PDF (English)

Słowa kluczowe

semantyczne samoprzecięcie
butelka Kleina
mikroanaliza
koncepcja oniryczna
We śnie
Ihor Muratow
Charków
poezja

Jak cytować

Reese, K. M., Wright, J., & Tymczenko, A. (2023). Sen w butelce Kleina: wiersz Ihora Muratowa „We śnie”. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 117–129. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.08

Abstrakt

Literatura charkowska połowy XX wieku, po przeniesieniu stolicy do Kijowa, przez długi czas pozostawała mało znana ogółowi społeczeństwa; tendencja ta utrzymuje się do dziś. Jednak tradycję Czerwonego Renesansu godnie kontynuowała cała konstelacja niezwykle utalentowanych artystów – Wasyl Mysyk, Ihor Muratow, Wasyl Borowy, Iwan Wyrhan, Robert Tretiakow. W artykule podjęto analizy jednego w wierszy Ihora Muratowa (We śnie), wybitnego poety, prozaika i dramaturga XX wieku. Badacze proponują mikroanalizę tego wiersza, w toku której odkrywano podteksty i dokonywano odczytania ukrytych znaczeń zawartych w jego treści. Liryczna kompozycja odwraca typowy sen o ucieczce: to, co normalnie byłoby wizją wolności, staje się koszmarem zniewolenia. Sen przedstawiony zostaje jako analogia pobytu dziecka w łonie matki. W procesie interpretacji wiersza ujawnia się podobieństwo struktury semantycznej tego tekstu do samoprzecięć butelki Kleina, a także inne nieoczekiwane konteksty i aluzje. Stwierdzono, że w szczególności liryk We śnie i w ogóle twórczość Muratowa jest zjawiskiem niezwykłym w literaturze ukraińskiej okresu sowieckiego i potrzebuje dalszych badań

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.08
PDF (English)

Bibliografia

Flegg H.G., From Geometry to Topology, Mineola, New York: Dover Publications, 1972.

Білецька-Муратова Н., …Не сміючи сказати „Він помер”, [в:] „Прапор”, 1981, № 3, с. 93–104. Брюгген В., Дар чесного серця (про поетичні новинки 1963 р.), [в:] „Прапор”, 1964, № 5, с. 69–74.

Веретюк Т., Ігор Муратов: творчість письменника у контексті українського літературного процесу 30–70-х років ХХ століття, дис. … канд. філол. наук, Харків, 2014.

Веретюк Т., Тема війни в поетичній спадщині Ігоря Муратова, [в:] „Літератури світу: поетика, ментальність і духовність”, Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2017, вип. 9, с. 42–52. DOI: https://doi.org/10.31812/world_lit.v9i0.1070

Костенко Л., Неповторність, Київ: Молодь, 1980.

Муратов І., Дорога до сина, Київ: Молодь, 1967.

Чернуха А., Типи кохання в поезії Ігоря Муратова 60–70 рр., [в:] „Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство”, 2013, т. 1, № 3–75, с. 159–163.

Шатилов М., Ігор Муратов: Заручник мінного поля Ігор Муратов, [в:] Електронний ресурс: https://virchi.narod.ru/poeziya/muratov-biograf3.htm.

Flegg H. Graham, From Geometry to Topology, Mineola, New York: Dover Publications, 1972. Biletska-Muratova N., … Ne smiiuchy skazaty „Vin pomer” […Not daring to say “He is dead”] [v:] „Prapor”, 1981, no. 3, s. 93–104.

Briuhhen V., Dar chesnoho sertsia (pro poetychni novynky 1963 r.) [The honest heart’s gift (about poetic novelties of 1963)] [v:] „Prapor”, 1964, no. 5, s. 69–74.

Veretiuk T., Ihor Muratov: tvorchist pysmennyka u konteksti ukrainskoho literaturnoho protsesu 30–70-kh rokiv ХХ stolittia [Ihor Muratov: the writer`s works in the context of the Ukrainian literary process of the 30s-70s of the 20th century], dys. … kand. filol. nauk, Kharkiv, 2014.

Veretiuk T., Tema viiny v poetychnii spadshchyni Ihoria Muratova [The theme of war in Ihor Muratov`s poetic works], [v:] „Literatury svitu: poetyka, mentalnist i dukhovnist”, Kryvyi Rih: Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet, 2017, vyp. 9, s. 42–52.

Kostenko L., Nepovtornist [Uniqueness], Kyiv: Molod, 1980.

Muratov I., Doroha do syna [The way to the son], Kyiv: Molod, 1967.

Chernukha A., Typy kokhannia v poezii Ihoria Muratova 60–70 rr. [Types of love in Ihor Muratov’s poetry of the 1960s and 1970s], [v:] „Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Literaturoznavstvo”, 2013, t. 1, no. 3–75, s. 159–163.

Shatylov M., Ihor Muratov: Zaruchnyk minnoho polia Ihor Muratov [Ihor Muratov: Hostage of the minefield Ihor Muratov], [v:] Elektronnyi resurs: https://virchi.narod.ru/poeziya/muratovbiograf3.htm.