Epidemie i choroby jako obraz nieszczęścia w religijnej literaturze w metropolii kijowskiej w XVII wieku
PDF

Słowa kluczowe

religious literature
prayer
sin
punishment
disease
epidemic

Jak cytować

Nowak, A. Z. (2023). Epidemie i choroby jako obraz nieszczęścia w religijnej literaturze w metropolii kijowskiej w XVII wieku. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 131–142. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.09

Abstrakt

Multilingual Ruthenian literature in the 17th century reflects the problems with disasters, mainly wars, which resulted in hunger and disease, often turning into epidemics. They harassed society devastatingly, causing fear and despair. Teachers, especially those from monastic circles, tried to channel these anxieties towards piety, religious activity and prayer practices. Therefore, they described misfortunes as signs sent by God, who desires human conversion. The existence of the intercession of saints was recalled, and works were published in which their effective intercession with God for people was popularized. The sermons and collections describing miracles, treated as testimonies, probably had a special motivating meaning. The works were written in Ruthenian and Polish, thus they were available to a wide range of citizens of a multinational state. In this way, pastoral goals were realized in relation to the Orthodox and Uniates, but the goal was also a more widely addressed (Roman Catholics, Protestants) apology of faith.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.09
PDF

Bibliografia

Niebiosa rosę spuszczajcie z góry, Liturgia.pl, [w:] Źródło elektroniczne: https://www.liturgia.pl/Niebiosa-rose-spuszczajcie-z-gory/.

Dejnowicz M., Wprowadzenie, [w:] Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej, Gniezno: Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, 2004.

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu, tłum. A. Szymanowski, Warszawa: PAX, 1986. Gębarowicz M., Mater Misericordiae – Pokrow – Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo-wschodniej Europy, Wrocław: Ossolineum, 1986.

Karpiński A., Choroby w Rzeczpospolitej XVI–XVIII w., [w:] W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa: „Neriton”, Instytut Historii PAN, 2000, s. 19–79.

Kracik J., Rożek M., Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.

Kumor B., Problem jedności Kościoła na Rusi z Kościołem katolickim do końca XII wieku, [w:] Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, Lublin: KUL, 1993.

Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa: PAX, 1984.

Nowak A.Z., Dla zdrowia duszy gorzki lek pokuty, [w:] Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne w XVII w., Kraków: Collegium Columbinum, 2008.

Uspieński B.A., Kult św. Mikołaja na Rusi, tłum. E. Janus, M.R. Mayenowa, Z. Kozłowska, Lublin: KUL, 1985.

Горський B.C., Ідеї миру і толерантності в культурі Київської Русі, [w:] „МАҐІСТЕРІУМ. Iсторико-філософські студії, 2002, nr 9, s. 6–7.

Корзо М.А., Образ человека в проповеди XVII века, Москва: Ин-т философии РАН, 1999.

Dejnowicz M., Wprowadzenie [Introduction], [w:] Kult świętego Mikołaja w tradycji prawosławnej, Gniezno: Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, 2004.

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu [Fear in a Western Culture], tłum. Adam Szymanowski, Warszawa: PAX, 1986.

Gębarowicz M., Mater Misericordiae – Pokrow – Pokrowa w sztuce i legendzie środkowo-wschodniej Europy [Mater Misericordiae – Pokrow – Pokrowa in the art and legend of Central and Eastern Europe], Wrocław: Ossolineum, 1986.

Karpiński A., Choroby w Rzeczpospolitej XVI–XVIII w. [Diseases in the Polish-Lithuanian commonwealth in 16th–18th centuries], [w:] W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa: „Neriton”, Instytut Historii PAN, 2000, s. 19–79.

Kracik J., Rożek M., Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym [Hooligans, villains, fornicators in old Kraków. On the margins of society], Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.

Kumor B., Problem jedności Kościoła na Rusi z Kościołem katolickim do końca XII wieku [The problem of the unity of the Church in Rus’ with the Catholic Church until the end of the 12th century], [w:] Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, Lublin: KUL, 1993.

Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna [Byzantine theology. History and doctrine], Warszawa: PAX, 1984.

Nowak A.Z., Dla zdrowia duszy gorzki lek pokuty [For the health of the soul the bitter medicine of penance], [w:] Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne w XVII w., Kraków: Collegium Columbinum, 2008.

Uspieński B.A., Kult św. Mikołaja na Rusi [The cult of St Nicholas in Rus’], tłum. E. Janus, M.R. Mayenowa, Z. Kozłowska, Lublin: KUL, 1985.

Horskyi B.C., Idei myru i tolerantnosti v kulturi Kyivskoi Rusi, „MAHISTERIUM. Istoryko-filosofski studii”, 2002, nr 9, s. 6–7.

Korzo M.A., Obraz cheloveka v propovedy XVII veka [Image of man in the sermons in 17th century], Moskva: In-t filosofii RAN, 1999