„Chwylowizm” Mykoły Chwylowego: szkoła literacka czy „zboczenie” ideologiczne?
PDF

Słowa kluczowe

„хвильовізм”
Європа
літературна дискусія
ідеологічне збочення
„азіатський ренесанс”
естетика

Jak cytować

Nowacki, A. (2023). „Chwylowizm” Mykoły Chwylowego: szkoła literacka czy „zboczenie” ideologiczne?. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 143–156. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.10

Abstrakt

The works of Mykola Khvylovyi – one of the most recognizable writers of the 1920s – has many blank spots, which is why it is still the subject of scientific research in literary studies, political science and history. There is no doubt that the ideas of this Ukrainian writer significantly influenced not only the course of Ukrainian literary discussion but also the shape of contemporary Ukrainian literature. The aim of this article is to attempt to examine the phenomenon known as “khvylovism” and to prove that it is a phenomenon artificially created by the ideologists of the communist party in the 1920s. The author pays particular attention to the fact that “khvylovism” cannot be treated as a system of the writer’s political views but as a concept for the development of independent Ukrainian literature

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.10
PDF

Bibliografia

Bergson H., Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Kraków: Zielona Sowa, 2004.

Kappeler A., Mazepintsy, Malorossy, Khokhly: Ukrainians in the Ethnic Hierarchy of the Russian Empire, [in:] Culture, Nation and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter (1600–1945), eds. A. Kappeler, Z.E. Kohut, F.E. Sysyn, Edmonton–Toronto: Canadian Institute of Ukra inian Studies Press, 2003, pp. 162–181.

Kawecka M., Iwan Neczuj-Łewycki – Między Rosją a Europą, [w:] „TEKA Komisji Polsko-Ukra-ińskich Związków Kulturowych” 2004, t. I, s. 101–108.

Krupa P., „Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926, Kraków: Universitas, 2018.

Nowacki A., Aktywny romantyzm. Estetyka literacka WAPLITE w świetle dokumentów progra-mowych, [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2017, z. 5, s. 331–339.

Nowacki A., „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925–1928, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, Wrocław: Funna, 2000.

Wilson A., Ukraińcy, przeł. J. Urbański, Warszawa: Fakty, 2002.

Агеєва В., Микола Хвильовий (1893–1933), [в:] Історія української літератури ХХ ст., ред. В. Дончик, т. I, Київ: Либідь, 1998, с. 284–292.

Гирчак Е., На два фронта в борьбе с национализмом, Москва–Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1930.

Гірчак Є., Хвильовизм (спроба політичної характеристики), Харків: Державне видавництво України, 1930.

Затонський В., Шляхи творчості Хвильового, [в:] М. Хвильовий, Твори в п’ятьох томах, т. V, Нью-Йорк–Балтимор–Торонто: Смолоскип, 1983, с. 515–520.

Каганович Л., Промова на червневому пленумі ЦК КП(б)У 1926 р., [в:] М. Хвильовий, Твори в п’ятьох томах, т. V, Нью-Йорк–Балтимор–Торонто: Смолоскип, 1983, с. 521–540.

Ковалів Ю., Літературна дискусія 1925–1928 рр., Київ: Товариство „Знання” Української РСР, 1990.

Костюк Г., Микола Хвильовий. Життя, доба, творчість, [в:] М. Хвильовий, У світі ідей і образів. Вибране. Критичні та історико-літературні роздуми 1930–1980, Мюнхен: Сучасність, 1983, с. 56–126.

Майстренко І., Історія Комуністичної партії України, Мюнхен: Сучасність, 1979. Наєнко М., Українське літературознавство. Школи. Напрями. Тенденції, Київ: Академія, 1997. Павличко С., Дискурс модернізму в українській літературі, Київ: Либідь, 1999.

Пеленський Є.-Ю., Сучасне західньо-українське письменство. Огляд за 1930–1935 рр., Львів: Літературна бібліотека, 1935.

Пізнюк Л., Гасло чи теорія? „Романтика вітаїзму” та її художнє вираження в прозі Аркадія Любченка, [в:] „Українська мова та література”, 2002, № 16, с. 20–23.

Романенчук Б., Вступна стаття, [в:] М. Хвильовий, Вибрані твори, ред. та вступ Б. Ро- маненчук, Львів 1937.

Сеник Л., Політичний роман Миколи Хвильового, [в:] „Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, 1992, т. ССХХIV, с. 154–168.

Скрипник М., Підсумки „літературної дискусії”, [в:] М. Хвильовий, Статті й промови з національного питання, упор. І. Кошелівець, Мюнхен: Сучасність, 1974, с. 57–81.

Хвильовий М., Камо грядеши, [в:] М. Хвильовий, Твори в п’ятьох томах, т. IV, Нью-Йорк– Балтимор–Торонто: Смолоскип, 1983, с. 67–132. DOI: https://doi.org/10.1177/019263658306746430

Хвильовий М., Краткая биография члена КП(б)У (апрель, 1919, партбилет № 280655) Николая Григорьевича Фитилева (литературный псевдоним – Микола Хвильовий), [в:] М. Хвильовий, Твори в двох томах, t. ІІ, Київ: Український письменник, 1990, с. 830–837.

Хвильовий М., Україна чи Малоросія, [в:] М. Хвильовий, Твори в двох томах, t. ІІ, Київ: Дніпро, 1990, с. 576–621.

Хвильовий М., Сосюра В., Йогансен М., Наш Універсал до робітництва і пролетарських митців українських, [в:] „Жовтень. Збірник, присвячений роковинам Великої пролетарської революції”, 1921, с. 1–2.

Чапленко В., Пропащі сили. Українське письменство під комуністичним режимом 1920– 1933, Вінніпег: Українська Вільна Академія Наук, 1960.

Шкандрій М., Про стиль ранньої прози Миколи Хвильового, [в:] М. Хвильовий, Твори в п’ятьох томах, т. II, Нью-Йорк–Балтімор–Торонто, 1983, с. 7–27.

Шляхи розвитку сучасної літератури. Диспут 24 травня 1925 р., Київ: „Культкомісія місцкому УАН”, 1925.

Bergson H., Ewolucja twórcza [Creative evolution], tłum. F. Znaniecki, Kraków: Zielona Sowa, 2004.

Kappeler A., Mazepintsy, Malorossy, Khokhly: Ukrainians in the Ethnic Hierarchy of the Russian Empire, [in:] Culture, Nation and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter (1600–1945), eds. A. Kappeler, Z.E. Kohut, F.E. Sysyn, Edmonton–Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2003, p. 162–181.

Kawecka M., Iwan Neczuj-Łewycki – Między Rosją a Europą [Ivan Nechui-Levytskyi – Between Russia and Europe], [w:] „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych”, 2004, t. I, s. 101–108.

Krupa P., „Na Zachód” i „Z dala od Moskwy”? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925–1926 [“To the West” and “Away from Moscow”? Journalism of Mykola Khvylovy in 1925–1926], Kraków: Universitas, 2018.

Nowacki A., „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925–1928 [“The Thoughts Against the Current”. The Works of Mykola Khvyl’ovyi in the context of Ukrainian literary discussion in 1925–1928], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Nowacki A., Aktywny romantyzm. Estetyka literacka WAPLITE w świetle dokumentów programowych [Active Romanticism. VAPLITE’s Literary Aestetics in the Light of Its Programming Documents], [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2017, z. 5, s. 331–339. DOI: https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.37

Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji [Ukrainian national idea of the interwar period. Analysis of selected concepts], Wrocław: Funna, 2000.

Wilson A., Ukraińcy [The Ukrainians], przeł. J. Urbański Warszawa: Fakty, 2002.

Aheieva V., Mykola Khvylovyi (1893–1933) [Mykola Khvyl’ovyi (1893–1933], [v:] Istoriia ukrainskoi literatury XX st., red. V. Donchyk, t. I, Kyiv: Lybid, 1998, s. 284–292.

Girchak E., Na dva fronta v bor’be s nacionalizmom [On two fronts in the fight against nationalism], Moskva–Leningrad: Gosudarstvennoe social’no-ekonomicheskoe izdatel’stvo, 1930.

Hirchak Ye., Khvylovyzm (sproba politychnoi kharakterystyky) [Khvyl’ovism (an attempt of political characteristics)], Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, 1930.

Zatonskyi V., Shliakhy tvorchosti Khvylovoho [Paths to Khvyl’ovyi’s creativity], [v:] M. Khvylovyi, Tvory v piatokh tomakh, t. V, Niu-York–Baltymor–Toronto: Smoloskyp, 1983, s. 515–520. Kahanovych L., Promova na chervnevomu plenumi TsK KP(b)U 1926 r. [The speech at the Red Plenum of the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine in 1926], [v:] M. Khvylovyi, Tvory v piatokh tomakh, t. V, Niu-York–Baltymor–Toronto: Smoloskyp, 1983, s. 521–540.

Kovaliv Yu., Literaturna dyskusiia 1925–1928 rr. [Literary discussion of the 1925–1928], Kyiv: Tovarystvo „Znannia” Ukrainskoi RSR, 1990.

Kostiuk H., Mykola Khvyl’ovyi. Zhyttia, doba, tvorchist [Mykola Khvyl’ovyi: His Life, His Times, His Creativity], [v:] H. Kostiuk, U sviti idei i obraziv. Vybrane. Krytychni ta istoryko-literaturni rozdumy 1930–1980, Miunkhen: Suchasnist, 1983, s. 56–126.

Maistrenko I., Istoriia Komunistychnoi partii Ukrainy [History of the Communist Party of Ukraine], Miunkhen: Suchasnist, 1979.

Naienko M., Ukrainske literaturoznavstvo. Shkoly. Napriamy. Tendentsii [Ukrainian literary studies. Schools. Directions. Trends], Kyiv: Akademiia, 1997.

Pavlychko S., Dyskurs modernizmu v ukrainskii literaturi [Discourse of modernism in Ukrainian literature], Kyiv: Lybid, 1999.

Pelenskyi Ye.-Yu., Suchasne zakhidno-ukrainske pysmenstvo. Ohliad za 1930–1935 rr. [Modern Western Ukrainian literature. Review for 1930–1935], Lviv: Literaturna biblioteka, 1935.

Pizniuk L., Haslo chy teoriia? „Romantyka vitaizmu” ta yii khudozhnie vyrazhennia v prozi Arkadiia Liubchenka [Slogan or theory? “Romance of Vitaism” and its artistic expression in the prose of Arkady Lyubchenko], [v:] „Ukrainska mova ta literatura” 2002, no. 16, s. 20–23.

Romanenchuk B., Vstupna stattia [Introductory article], [v:] M. Khvylovyi, Vybrani tvory, red. ta vstup B. Romanenchuk, Lviv 1937.

Senyk L., Politychnyi roman Mykoly Khvylovoho [Mykola Khvylovy’s political novel], [v:] „Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka”, 1992, t. CCXXIV, s. 154–168.

Skrypnyk M., Pidsumky „literaturnoi dyskusii” [Results of the “literary discussion”], [v:] M. Skrypnyk, Statti i promovy z natsionalnoho pytannia, upor. I. Koshelivets, Miunkhen: Suchasnist, 1974, s. 57–81.

Khvylovyi M., Kamo hriadeshy [How are you coming?], [v:] M. Khvylovyi, Tvory v piatokh tomakh, t. IV, Niu-York–Baltymor–Toronto: Smoloskyp, 1983, s. 67–132.

Khvyliovyi M., Kratkaya biografiya chlena KP(b)U (aprel’, 1919, partbilet № 280655) Nikolaya Grigor’evicha Fitileva (literaturnyj psevdonim – Mikola Xvil’ovij) [Brief biography of a member of the CP(b)U (April, 1919, party card No. 280655) Nikolai Grigoryevich Fitilev (literary pseudonym – Mikola Khvilovy)], [v:] M. Khvylovyi, Tvory v dvokh tomakh, t. II, Kyiv: Ukrainskyi pys’mennyk, 1990, s. 830–837.

Khvylovyi M., Ukraina chy Malorosiia? [Ukraine or Little Russia?], [v:] M. Khvylovyi, Tvory v dvokh tomakh, t. II, Kyiv: Dnipro, 1990, s. 576–621.

Khvylovyi M., Sosiura V., Yohansen M., Nash Universal do robitnytstva i proletarskykh myttsiv ukrainskykh [Our Universal for workers and Ukrainian proletarian artists], [v:] „Zhovten”. Zbirnyk, prysviachenyi rokovynam Velykoi proletarskoi revoliutsii, 1921, s. 1–2.

Chaplenko V., Propashchi syly. Ukrainske pysmenstvo pid komunistychnym rezhymom 1920–1933 [Wasted strength. Ukrainian literature during the communist regime 1920–1933], Vinnipeh: Ukrainska Vilna Akademiia Nauk, 1960.

Shkandrii M., Pro styl rannoi prozy Mykoly Khvylovoho [About the early prose style of Mykola Khvylovy], [v:] M. Khvylovyi, Tvory v piatokh tomakh, t. II, Niu-York–Baltimor–Toronto, 1983, s. 7–27.

Shliakhy rozvytku suchasnoi literatury. Dysput 24 travnia 1925 r. [Ways of development of modern literature. Dispute on May 24, 1925], Kyiv: „Kultkomisiia mistskomu UAN”, 1925.