Traumatyczna pamięć Wielkiego Głodu we współczesnej reinterpretacji
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

totalitaryzm
historia
tożsamość
doświadczenie
trauma
Wielki Głód
postpamięć

Jak cytować

Puchońska, O. (2023). Traumatyczna pamięć Wielkiego Głodu we współczesnej reinterpretacji. Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 173–189. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.12

Abstrakt

Podejmowana w artykule problematyka Wielkiego Głodu we współczesnej reinterpretacji tekstów kultury jest jednym z zasadniczych aspektów w dyskursie posttotalitarnej pamięci narodowej współczesnej Ukrainy. Pod uwagę wzięto reinterpretację traumy jako ważnej zasady w odzyskaniu przez jednostkę oraz społeczność prawdziwej tożsamości. Autorka artykułu skupia się na tym, jak współczesne generacje aktywnie poszukują prawdziwego języka do werbalizacji przeżyć ich przodków, tym samym umożliwiając własne samookreślenia na tle historii i współczesności. Pod uwagę wzięto głównie literacką interpretację traumy Wielkiego Głodu w świetle teorii postpamięci. Przedmiotem badania został tekst amerykańskiej pisarki pochodzenia ukraińskiego Erin Litteken The Memory Keeper of Kyiv

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.12
PDF (Українська)

Bibliografia

Карут К., Почути травму. Розмови з провідними спеціалістами з теорії та лікування катастрофічних досвідів, переклад з англ. К. Диси, електронна книга, Київ: ДУХ І ЛІ- ТЕРА, 2022.

Коннертон П., Як суспільства пам’ятають, переклад з англ. С. Шліпченко, Київ: Ні- ка-Центр, 2013.

Кухар О., Добрі наміри, „Гіркі жнива”: Захід обурений першим фільмом про Голодомор, [в:] Електронний ресурс: http://tyzhden.ua/Culture/186269.

Росовецький О., Чому не варто дивитися фільм „Гіркі жнива”, [в:] Електронний ресурс: https://web.archive.org/web/20170319232506/http://ua.telekritika.ua/culture/pochemu-ne-stoit-smotret-film-g%D1%96rk%D1%96-zhniva-667714.

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу, [в:] Електронний ресурс: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/parye-vyznala-golodomor-genocydom-ukrayinskogo-narodu.

Снайдер Т., Становлення України, [в:] Електронний ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=OZlgAYG0uec&list=PLe6NcH-LB5H2zezHOm0ii9LGd4gaEA38A&index=1.

Bal M., Introduction, [in:] Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, Hanover, London: University Press of New England, 1999, рp. vii–xvii.

Bate D., The Memory of Photography, [in:] „Photographies”, 2011, vol. 3, issue 2, pp. 243–257. Bennet J., Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt i sztuka, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014, s. 145–180.

Burger J., Love story in time of Ukrainian famine sheds light on hidden history, [in:] Electronic source: https://aleteia.org/2017/02/22/love-story-in-time-of-ukrainian-famine-sheds-light-on-hidden-history/.

Czermińska M., Świadectwo, ślad i milczenie wobec doświadczeń historii, [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006, s. 86–100.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Gosk H., Zamiast końca historii. Rozumienie oraz reprezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne, Warszawa; Elipsa, 2005.

Hirsh M., The Generation of Postmemory, [in:] „Poetics Today”, 2008, vol. 29, issue 1, pp. 103–128. Litteken E., Strażniczka wspomnień, tłum. z ang. G. Komerski, Warszawa: Muza, 2022.

Luciuk L., A forgotten history, finally told, [in:] Electronic source: https://www.theglobeandmail.com/arts/film/buried-history-of-ukrainian-famine-finally-told-in-film-bitterharvest/article34183392/?cmpid=rss1&click=sf_globe.

Luciuk L., Mendel Osherowitch’s chilling account of the Holodomor famine translated to English for the first time, [in:] Electronic resource: https://www.theglobeandmail.com/arts/books/article-mendel-osherowitchs-chilling-account-of-the-holodomor-famine/.

Niederland W.G., Folgen der Verfolgung: Das Überlebenden-Syndrom, Seelenmord, Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 1980.

Saunders M., Life-Writing, Cultural Memory and Literary Studies, [in:] Media and Cultural Memory. An International and Interdisciplinary Handbook, ed. M. Saunders, Berlin-New York: Walder de Gruyter, 2008, pp. 321–331.

Karut K., Pochuty travmu. Rozmovy z providnymy spetsialistamy z teorii ta likuvannia katastrofichnykh dosvidiv [Listening to trauma: conversations with leaders in the theory and treatment of catastrophic experience]. Per. z anhl. K. Dysy, elektronna knyha, Kyiv: DUKh I LITERA, 2022.

Konnerton P., Yak suspilstva pamiataiut [How societies remember], per. z anhl. S. Shlipchenko, Kyiv: Nika-Tsentr, 2013.

Rosovetskyi O., Chomu ne varto dyvytysia film „Hirki zhnyva” [Why you shouldn’t watch the movie “Bitter Harvest”], [v:] Elektronnyi resurs: https://web.archive.org/web/20170319232506/ http://ua.telekritika.ua/culture/pochemu-ne-stoit-smotret-film-g%D1%96rk%D1%96-zhniva-667714.

Kukhar O., Dobri namiry, „Hirki zhnyva”: Zakhid oburenyi pershym filmom pro Holodomor [Good intentions, “Bitter Harvest”: West outraged by first Holodomor film], [v:] Elektronnyi resurs: http://tyzhden.ua/Culture/186269.

PARIE vyznala Holodomor henotsydom ukrainskoho narodu [The PACE recognized the Holodomor as genocide of the Ukrainian people], [v:] Elektronnyi resurs: https://uinp.gov.ua/pres-centr/ novyny/parye-vyznala-golodomor-genocydom-ukrayinskogo-narodu.

Snider T., Stanovlennia suchasnoi Ukrainy, [The Making of Modern Ukraine], [v:] Elektronnyi resurs: https://www.youtube.com/watch?v=OZlgAYG0uec&list=PLe6NcH-LB5H2zezHOm0ii9LGd4gaEA38A&index=1.

Bal M., Introduction, [in:] Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, Hanover–London: University Press of New England, 1999, рp. vii–xvii.

Bate D., The Memory of Photography, [in:] „Photographies”, vol. 3, issue 2, 2011, pp. 243–257. Bennet J., Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt i sztuka [Interiors, exteriors: trauma, affect and art], [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014, s. 145–180.

Burger J., Love story in time of Ukrainian famine sheds light on hidden history, [in:] Electronic source: https://aleteia.org/2017/02/22/love-story-in-time-of-ukrainian-famine-sheds-light-on-hidden-history/.

Czermińska M., Świadectwo, ślad i milczenie wobec doświadczeń historii [Testimony, trace and silence against the historical experiences], [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk i A. Zieniewicz, Warszawa: Dom wydawniczy Elipsa, 2006, s. 86–100.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności [Contemporarity and Identyty. “Me” and Society in the Epoch of Late Modernity], przeł. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Gosk H., Zamiast końca historii. Rozumienie oraz reprezentacja procesu historycznego w polskiej prozie XX i XXI wieku podejmującej tematy współczesne [Instead of the End of History. Understanding and Representation of the Historical Process in Polish Prose of the 20th and 21st Centuries Dealing with Contemporary Topics], Warszawa: Elipsa, 2005.

Hirsh M., The Generation of Postmemory, [in:] „Poetics Today”, vol. 29, issue 1, 2008, pp. 103–128. Litteken E., Strażniczka wspomnień [The Memory Keeper of Kyiv], tłum. z ang. G. Komerskiego, Warszawa: Muza, 2022. DOI: https://doi.org/10.1215/03335372-2007-019

Luciuk L., A forgotten history, finally told, [in:] Electronic source: https://www.theglobeandmail.com/arts/film/buried-history-of-ukrainian-famine-finally-told-in-film-bitterharvest/article34183392/?cmpid=rss1&click=sf_globe.

Luciuk L., Mendel Osherowitch’s chilling account of the Holodomor famine translated to English for the first time, [in:] Electronic source: https://www.theglobeandmail.com/arts/books/article-mendel-osherowitchs-chilling-account-of-the-holodomor-famine/.

Niederland W.G., Folgen der Verfolgung: Das Überlebenden-Syndrom, Seelenmord, Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 1980.

Saunders M., Life-Writing, Cultural Memory, and Literary Studies, [in:] Media and Cultural Memory. An International and Interdisciplinary Handbook, ed. M. Saunders, Berlin–New York: Walder de Gruyter, 2008, pp. 321–331. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110207262.5.321