СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ — МАЙСТЕР ЖАНРУ СПІВОМОВКИ: РОЗБУДОВА ІГРОВОЇ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
PDF (Українська)

Jak cytować

Космеда, Т. (2016). СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ — МАЙСТЕР ЖАНРУ СПІВОМОВКИ: РОЗБУДОВА ІГРОВОЇ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 55–67. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.07

Abstrakt

W artykule omówione zostały cechy językowo-stylistyczne humoreski jako oryginalnego gatunku ukraińskiej kultury lingwistycznej, reprezentowanej przez lingwokreatywną działalność Stepana Rudanskiego. Przedstawiał on humor ukraiński na podstawie aktualizacji systemu środków językowo-stylistycznych, ujęzykowienia mentalności Ukraińców, ich kordocentryzmu, kultury śmiechu i in. Poetę słusznie można określić mianem mistrza rozwijania ludycznej stylistyki języka ukraińskiego.

https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.07
PDF (Українська)

Bibliografia

Балли Ш., Французская стилістика, Москва 1961.

Булаховський Л. А., Афективне простомовлення, [в:] Его же, Избр. труды…, с. 363.

Булаховський Л. А., Афективність і образність у соціальному відношенні, [в:] Его же, Избр. труды…, с. 289–290.

Булаховський Л. А., Мовознавство й логіка, [в:] Его же, Избр. труды, в пяти томах, т. 1: Общее языкознание, Киев, 1975, с. 133-144.

Гайдеґґер М., Гельдерлін і сутність поезії, [в:] Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., за ред. М. Зубрицької, Львів 1999, с. 201–215.

Гейзенга Й., Homo ludens, Київ 1994.

Ґадамер Г.-Ґ., Істина і метод, в 2 томах, Київ 2000, т. 1: Основи філософської герменевтики, с. 102–130.

Елисеев И. А., Поляков Л. Г., Cловарь литературоведческих терминов, Ростов-на-Дону 2002.

Кант І., Естетика, Львів 2007.

Караулов Ю. Н., Общая и русская идеография, Москва 1990.

Москвин В. П., Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. Общая и частная классификация, Терминологический словарь, Москва 2006, с. 31-42.

Руданський С. В., Усі твори в одному томі, уклад. і авт. передмови Г. Латник, Київ: Ірпінь 2007.

Русанівський В. М., Історія української літературної мови, Київ 2002.

Т. А. Космеда Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.

Т. Космеда, Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки, Львів 2000.

Телия В. Н., Номинативный состав языка как объект лингвокультурологии, [в:] Национально-культурный компонент в тексте и в языке, в 2 частях, Минск 1994, ч.1, с. 11-20.