ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗМОВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Main Article Content

Тетяна Панченко

Abstrakt

W artykule rozpatrzono funkcjonowanie potocznych czasowników różnych grup leksykalno-semantycznych w ukraińskich tekstach publicystycznych początku ХХІ stulecia, w szczególności przeanalizowano czasowniki mowy. Zaprezentowano leksykę przeważnie z negatywną waloryzacją w tekstach różnych grup tematycznych: charakterystyka władzy, wyborów, stosunków ukraińsko-rosyjskich i działań wojskowych na Wschodzie Ukrainy. Wyznaczono czynniki pozajęzykowe, które wpływają na język publicystyki, a także określono stylistyczną rolę czasowników mowy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Панченко, Т. (2016). ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗМОВНОЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 127-132. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.16
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Вихованець І. Р., Нариси з функціонального синтаксису української мови, Київ 1992, с. 93–111.
  2. Дишлева С. М., Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів, Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2008.
  3. Коваленко Б. О., Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики, Автореф. дис. канд. філол. наук, Київ 2003.
  4. Кульчицький І. М., Лукач М. О., Огляд підходів до семантичної класифікації дієслівної лексики, [в:] Наукові записки. Серія „Філологічна”, Національний університет „Львівська політехніка”, вип. 14, Львів 2013, с. 103-116.
  5. Леута О. І., Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, семантика, моделі, Автореф. дис. докт. філол. наук, Київ 2009.
  6. Митрофанова О. Г., Семантико-синтаксична структура речень із дієслівними предикатами руху і переміщення, Автореф. дис. канд. філол. наук, Запоріжжя 2007.
  7. Навальна М. І., Нові явища та процеси дієслів соціально-економічної сфери в українській мові, Переяслав-Хмельницький 2014.
  8. Словник української мови, в 11 томах, редкол. І. К. Білодід (гол. ред.), Київ 1970, т. 1, с. 774.
  9. Якункіна Ю. О., Класифікаційні ознаки дієслів мовлення в системі дієслівної лексики сучасної української літературної мови, [в:] „Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки” 2013, кн. 2, с. 253-264.