МОВНОСОЦІУМНА ГРАМАТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ (ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО РОДУ ІМЕННИКІВ)

Main Article Content

Анатолій Загнітко
Надія Загнітко

Abstrakt

W artykule prześledzono historię gramatyki językowo-społecznej. Ponadto wyznaczono jej strukturę i główne poziomy, ustalono podstawowe zasady. Gramatyka językowo-społeczna korzysta z pojęć lingwistycznego kształtowania osobowości językowej, włącza wiedzę i umiejętności komunikacyjne pod względem obecności w nich elementów funkcjonalno-semantycznych paradygmatów form gramatycznych, a także form kategorialnych w odpowiednich praktykach dyskursywnych. Gramatyka językowo-społeczna obejmuje poziom komunikacyjny (strategie i taktyki, praktyki dyskursywne, teksty osobiste itp.), kognitywny (scenariusze, koncepty, konceptosfery itp.), pragmatyczny (presupozycje, akty językowe, gatunki, rejestry itp.), sytuacyjno-czynnościowy (pozycja, inicjalizacja itp.), których jednostki i kategorie są oznaczone semantyką synkretyczną.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Загнітко, А., & Загнітко, Н. (2017). МОВНОСОЦІУМНА ГРАМАТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ (ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНОГО РОДУ ІМЕННИКІВ). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 45-54. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.05
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. С. П. Неверов, Общественно-языковая практика современной Японии, Москва 1982.
  2. Г. И. Богин, Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов, Автореф. дис. докт. филол. наук, Ленинград 1984.
  3. W. Wundt, Sprachgeschichte und Spachpsichologie Elemente der Völkerpsychologie, p. 7: Wie das Kindheit, das Jugend-, das Mannesalterstetigineinanderübergehen, so verhältessichabernichtandersbei den Stufen der Völkerentwickung, Leipzig 1901.
  4. В. фон Гумбольдт, Избр. тр. по языкозн., Москва 1984.
  5. И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. тр. по общ. языкозн., в 2 томах, Москва 1963.
  6. А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, в 4 томах, Москва 1958 – 1985.
  7. М. Гайдеґґер, Дорогою до мови, перекл. з нім. В. Кам’янець, Львів 2007.
  8. П. Серио, Деревянный язык, язык другого и свой язык. Поиски настоящей речи в социалистической Европе 1980-х годов, [в:] „Политическая лингвистика”, вып. 5 (25), Екатеринбург 2008.
  9. А. П. Загнітко, Типологія категорійної семантики невідмінюваних іменників, [в:] Акцентологія. Етимологія. Семантика: до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка, Київ 2013.
  10. А. Загнітко, Системність граматичної семантики: лексикографічний вимір, [в:] „У простору лингвистичке славистике”, Зб. науч. радова, поводом 65 година живота академіка Предрага Пипера, Београд 2015, с. 381‒398;
  11. А. П. Загнітко, Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис, Донецьк 2011.
  12. А. Загнітко, Лінгвоіндивідуації та лінгвоіндивідуалізації в епістолярному дискурсі: закономірності реалізації мовної особистості, [в:] „Лінгвокомп’ютерні дослідження”, вип. 9, Вінниця 2016, с. 121‒143.
  13. А. П. Загнітко, Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис, Донецьк 2011.
  14. А. Загнітко, Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки, Донецьк 2014.
  15. А. Загнітко, Теорія граматики і тексту, Донецьк 2014.
  16. А. Загнітко, Теорія граматизації: категорійно-рівневий простір, [в:] „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки”, ред. кол. Н. Г. Колошук та ін., 2015, № 4 (305), с. 181‒187.