ВИЯВ ЕҐОЦЕНТРИЧНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ‘ТАМ’ — ‘ТУТ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Main Article Content

Валерія Пилипак

Abstrakt

W artykule pokazano i poddano analizie przejawy opozycji semantycznej ‘tam’ — ‘tutaj’ w języku ukraińskim w kontekście głównych antropo- i egocentrycznych podejść do analizy zjawisk językowych. Сelem artykułu jest aktualizacja egocentrycznej treści ‘tam’ na poziomie leksykalnym, gramatycznym, w różnych tekstach w języku ukraińskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Пилипак, В. (2017). ВИЯВ ЕҐОЦЕНТРИЧНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ ‘ТАМ’ — ‘ТУТ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 169-174. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.20
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. И. В. Арнольд, Семантика. Стилистика. Интертекстуальность, СПб. 1999.
  2. Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, Москва 1955.
  3. Э. Бенвенист, Общая лингвистика, Москва 1974.
  4. К. Бюллер, Теория языка: Репрезентативная функция языка, Москва 2000.
  5. С. Д. Кацнельсон, Категории языка и мышления: Из научного наследия, Москва 2001.
  6. М. Луценко, Кілька зауважень до теорії конструктивної граматики, [в:] Семантика і функції граматичних структур, Зб. наук. праць, Київ 1991.
  7. Тлумачний словник української мови, за ред. В. С. Калашника, Харків 2004.
  8. Н. А. Луценко, Синкретизм и аналитизм как аспекты реализации речевой свободы говорящего, [в:] „Лінгвістичні студії”, Наук. зб. ДонНУ, відп. ред. проф. А. П. Загнітко, вип. 2, Донецьк 1996.