ПАРАДИГМА ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ АРХЕТИПНОСТІ

Main Article Content

Жанна Янковська

Abstrakt

Celem artykułu jest opracowanie paradygmatu folklorystyczno-literackiej archetypowości oraz określenie jej podłoża teoretycznego. Realizacja owego celu wskazuje na specyficzną metodologię przeprowadzenia analizy utworów (utworu) określonego pisarza czy pewnego okresu rozwoju lieteratury pod względem włączenia w treści utworu literackiego archetypów narodowych, bazujących na obrazach archetypowych. Daje to możliwość gruntownego opracowania zagadnienia “folkloryzmu literatury” oraz reinterpretacji poszczególnych utworów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Янковська, Ж. (2017). ПАРАДИГМА ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ АРХЕТИПНОСТІ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 269-277. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.32
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Д. Чижевський, Нариси з історії філософії на Україні, Київ 1992.
 2. С. М. Пригодій, О. П. Горенко, Американський романтизм. Полікритика, Навч. посіб. для студ. філ. спец. ВНЗ, Київ 2006.
 3. Т. Шестопалова, Кореляція понять “архетипний образ-міфологема-символ-міф” (на прикладі поезії П. Тичини), [в:] „Наукові записки НаУКМА. Філологія”, заг. ред. Мелешевич А. А., том 17, Київ 1999, с. 38.
 4. С. Кримський, Діяльність — дух — культура, [в:] Його ж, Під сигнатурою Софії, Київ 2008, с. 75.
 5. В. Личковах, Сакральні горизонти української культури. Архетипи — хронотопи — сигнатури, [в:] „Художня культура. Актуальні проблеми”, Наук. вісник Націон. акад. Мистецтв України, Інституту проблем сучасного мистецтва, ред.: В. Сидоренко, І. Д. Бе згін, вип. 7, Київ 2010, с. 189.
 6. М. Дмитренко, Символи українського фольклору, Київ 2011.
 7. Архетип, [в:] Українська фольклористика. Словник-довідник, упоряд. і заг. ред. М. Чорнопиского, Тернопіль 2008, с. 20.
 8. Я. Гарасим, Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору, Львів 2010.
 9. С. Кримський, Запити філософських смислів, Київ 2003, с. 61.
 10. Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, Н. В. Науменко, Літературна майстерність письменника, Підр. для студ. вищ. навч. закл., Київ 2012.
 11. О. Галич, В. Назарець, В. Васильєв, Теорія літератури, Київ 2001.
 12. Українська фольклористика. Словник-довідник, упоряд. і заг. ред. М. Чорнопиского, Тернопіль 2008, с. 399.
 13. К. Дронь, Міфологізм у художній прозі Івана Франка, Київ 2013.
 14. І. М. Зварич, Міф у генезі художнього мислення, Чернівці 2002.