Uwarunkowania duszpasterstwa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce

Main Article Content

Ryszard Sawicki

Abstrakt

Jedną z mniejszości narodowych w Polsce są Litwini. Mieszkają oni przede wszystkim na Suwalszczyźnie w pobliżu granicy Polski z Litwą. Niniejszy artykuł prezentuje nauczanie Kościoła dotyczące mniejszości narodowych. Stanowi on próbę ukazania historyczno-politycznych, społeczno-demografi cznych i eklezjalnych uwarunkowań duszpasterstwa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce, a szczególnie w diecezji ełckiej, gdzie Litwinów mieszka najwięcej. Czasami trudności litewskiej mniejszości narodowej bywają nadmiernie eksponowane i nagłaśniane poprzez jej liderów, nie zawsze są one rozwiązywane drogą dialogu i prowadzą do prawdziwego porozumienia. Autor artykułu dostrzega potrzebę budowania mostów między wiernymi narodowości litewskiej i polskiej oraz wskazuje na dialog pastoralny jako priorytet działalności duszpasterskiej wśród litewskiej mniejszości narodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sawicki, R. (2017). Uwarunkowania duszpasterstwa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. Teologia Praktyczna, (18), 119-133. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.09
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ryszard Sawicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Teologii

ks. dr teologii pastoralnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku afiliowanego do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Referencje

 1. Bakalarz J.: Parafi a personalna dla migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła zachodniego. Lublin 1978.
 2. Buchowski S.: Ziemia Sejneńsko-Suwalska 1918–1920. Sejny 2004.
 3. Chałupczak H., Browarek T.: Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995. Lublin 2000.
 4. Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystykamniejs/6480,Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html#litwini [dostęp: 12.06.2017].
 5. Domosławski J., Jurkiewicz J.: Kalendarium czynu niepodległościowego o przynależność południowej Suwalszczyzny do macierzy lata 1918–1919. Cz. I – Powstanie Sejneńskie. Sejny 2014.
 6. Dzwonkowski R.: Mniejszości narodowe a ewangelizacja. Lublin 2004.
 7. Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013).
 8. Grinius K.: Atsiminimai ir mintys. Tübingen 1947.
 9. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte (6.01.2001).
 10. Jan XXIII: Encyklika Pacem in terris (11.04.1963).
 11. Jemielity W.: Język nabożeństw w parafi ach mieszanych polsko-litewskich przed I wojną światową. W: Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Red. K. Brzostek, T. Ratajczak, M. Salamon i in. Ełk 1996 s. 259–282.
 12. Kaczyńska E.: Gubernia suwalska w świetle oficjalnych danych statystycznych w latach 1866–1914, w: Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Red. J. Antoniewicz. Białystok 1965 s. 283–318.
 13. Katilius A.: Litwini – wychowankowie Sejneńskiego Seminarium Duchownego na uniwersytetach katolickich Europy Zachodniej. W: Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Red. K. Brzostek, T. Ratajczak, M. Salamon i in. Ełk 1996 s. 203–213.
 14. Kobzarska-Bar B.: Podmiotowość polityczna mniejszości a konfl ikt etniczny. Mniejszość niemiecka w Polsce i mniejszość polska na Litwie w świetle teorii mobilizacji zasobów. „Wschodnioznawstwo”. R: 2015 nr 1 s. 221–238.
 15. Krzywicki T.: Jaćwież – zaginione ogniwo Bałtów. „Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej”. R: 1995 nr 2 s. 43–56.
 16. Laukaityle R.: „Litwomania” i Kuria Biskupia w Sejnach. W: Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości. Red. K. Brzostek, T. Ratajczak, M. Salamon i in. Ełk 1996 s. 199–202.
 17. Łukomski G.: Konfl ikt polsko-litewski o Suwalszczyznę w latach 1918–1920. Uwarunkowania polityczne i militarne. „Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej”. R: 1995 nr 2 s. 125–147.
 18. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących: Instrukcja Erga migrantes caritas Christi (1.05.2004).
 19. Rubinkiewicz R.: Studia prawne imigranta w świetle Starego Testamentu. W: U źródeł mądrości. Red. S. Haręzga. Rzeszów 1997 s. 293–304.
 20. Skłodowski K.: Dzisiaj ziemia wasza jest naszą. O niepodległość Suwalszczyzny. Suwałki 2009.
 21. Sobór Watykański II: Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus (7.12.1965).
 22. Sobór Watykański II: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus (28.10.1965).
 23. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965).
 24. Szewczyk R.: Bulla „Totus Tuus Poloniae Populus” i ustanowienie diecezji ełckiej. „Ełckie Studia Teologiczne”. T: 3 2002, s. 293–298.
 25. Szmydki R.: Idźcie i głoście. O duszpasterskim i misyjnym nawróceniu. Górna Grupa 2017.
 26. Tarka K.: Litwini w Polsce. „Lithuania. Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-Wschodniej”. R: 1995 nr 2 s. 67–78.
 27. Tarka K.: W obronie przed polonizacją, w walce z litwinizacją. Litwini w Kościele katolickim w Polsce 1945–1993. „Więź” R: 40 1997 nr 1 s. 153–168.
 28. Wiśniewski J.: Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku. W: Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej. Red. J. Antoniewicz. Białystok 1963. s. 9–222.
 29. Wiśniewski J.: Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVIII wieku. W: Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny. Red. J. Antoniewicz. Białystok 1965 s. 51–138.
 30. Wołłejko M.: Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie a relacje polsko-litewskie. „Bezpieczeństwo Narodowe”. R: 2011 nr 1 s. 99–114.
 31. www.stat.gov.lt