Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie jako miejsce uczenia się przez odkrywanie i przeżywanie wartości

Main Article Content

Anna Zellma

Abstrakt

Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone w polskiej szkole wymaga odpowiedniej organizacji zajęć, w której ma miejsce wielostronne aktywizowanie uczniów. Niezwykle istotne jest uczenie się przez odkrywanie i przeżywanie wartości. Aktywizuje ono uczestników zajęć z wychowania do życia w rodzinie, a przez to pozwala rzetelnie realizować założenia programowe, które odnoszą się nie tylko do przekazywania wiadomości, ale również do kształtowania umiejętności i postaw społecznych. Może też przyczynić się do internalizacji wartości i kierowania się nimi w życiu. Odpowiednio postawione problemy aktywizują uczniów w procesie ich rozwiązywania. Motywują do aktywnego udziału w dyskusji na temat wartości małżeństwa i rodziny.Pozwalają eksponować uniwersalne wartości oraz pobudzać uczniów do twórczego myślenia i formułowania wniosków dotyczących własnych postaw wobec małżeństwa i rodziny. Organizacja uczenia się przez odkrywanie i przeżywanie wartości w czasie zajęć z wychowania do życia w rodzinie wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań metodycznych i środków dydaktycznych. Pomocne mogą okazać się tu krótkie fi lmy edukacyjne, inscenizacje i odmiany dramy (np. socjodrama). Dostarczają one różnych emocji oraz stają się podstawą do prowadzenia dyskusji i wartościowania na temat małżeństwa i rodziny.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zellma, A. (2017). Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie jako miejsce uczenia się przez odkrywanie i przeżywanie wartości. Teologia Praktyczna, (18), 135-146. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Anna Zellma, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. wydział Teologii.

prof. dr. hab., kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Referencje

 1. Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001.
 2. Kupisiewicz C.: Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000.
 3. Łęski Z.: Transakcje nauczyciel – uczeń w wybranych teoriach dydaktycznych. „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2012 nr 1 s. 49–63.
 4. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ. https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowy-pakiet-materialow-dla-nauczycielI-wdz.html [dostęp: 10.04.2017].
 5. Miterka E.:. Teoria wielostronnego kształcenia osobowości podstawą sytuacji edukacyjnych z informatyki w gimnazjum. „Roczniki Pedagogiczne” T. 7: 2015 nr 2 s. 23–38.
 6. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1998.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Dz. U. z 2009 nr 131 poz. 1079.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Załącznik nr 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz. U. RP z 2017, poz. 356.
 9. Rumik A.: Wychowanie do życia w rodzinie bez zmian. https://www.experto24.pl/oswiata/ksztalcenie-I-wychowywanie/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-bez-zmian.html#.WP9czdykLIU [dostęp: 10.03.2017].
 10. Sawiński J.P.: Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Warszawa 2014.
 11. Szuścik U.: Edukacja plastyczna – rozważania o wychowaniu ku sztuce. „Wartości w Muzyce” 2012 nr 4 s. 398–405.
 12. Śnieżyński M.: Dialog edukacyjny. Kraków 2001.
 13. Zaczyński W.: Uczenie się przez przeżywanie. Rzecz o teorii wielostronnego kształcenia. Warszawa 1990.