Przepowiadanie do niewierzących a dialog z niewierzącymi

Main Article Content

Andrzej Draguła

Abstrakt

Dialog i ewangelizacja to dwie strategie Kościoła w odniesieniu do niewierzących. Wzajemną relację obu strategii można ujmować wykluczająco bądź komplementarnie. Celem artykułu jest wykazanie różnicy pomiędzy obiema strategiami. Punktem wyjścia jest wydarzenie przemówienia św. Pawła na ateńskim areopagu, gdzie został nazwany „spermologos”. Termin ten oznacza kogoś, kto „zbiera słowa”. Dialog można nazwać „zbieraniem słów”, ewangelizację – analogicznie –„zasiewem słów”. Oba te procesy mają inny cel i powinny być stosowane adekwatnie do sytuacji i kompetencji tego, kto podejmuje kontakt z niewierzącymi. W obu jednak przypadkach istotnym elementem jest wiara człowieka Kościoła, którego ten niewierzący spotyka. Ona bowiem stanowi o tożsamości zarówno tego, kto podejmuje dialog, jak i tego, kto ewangelizuje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Draguła, A. (2018). Przepowiadanie do niewierzących a dialog z niewierzącymi. Teologia Praktyczna, (19), 7-24. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.01
Dział
Artykuły
Biogram autora

Andrzej Draguła, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

ks. dr hab. prof. US, kierownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Referencje

 1. Altaner B., Stuiber A.: Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła. Tłum. P. Pachciarek. Warszawa 1990.
 2. Baron M.: Środowisko wielkomiejskie – locus współczesnej ewangelizacji. Biblioteka KUL (rozprawa doktorska, mps.).
 3. Benedykt XVI: Przemówienie do Kurii Rzymskiej 21.12.2009 „L’Osservatore Romano” nr 2: 2010 s. 37–41.
 4. Benedykt XVI: Przemówienie podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu 21.12.2012 „L’Osservatore Romano” nr 2: 2013 s. 28–32.
 5. Benedykt XVI: Słowo powitalne do uczestników „Dziedzińca Dialogu”. http://labo ratorium.wiez.pl/2017/10/16/benedykt-xvi-napisal-slowo-powitalne-do-uczestnikowdziedzinca-dialogu/ [dostęp: 12.11.2017].
 6. Czym jest Dziedziniec Dialogu. www.dziedziniecdialogu.pl [dostęp: 12.11.2017].
 7. Draguła A.: Dialog i ewangelizacja, czyli o konflikcie pozornym. „Więź” nr 1: 2013 s. 20–32.
 8. Franciszek: Audiencja dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej 22.03.2013 „L’Osservatore Romano” nr 5: 2013 s. 25–27.
 9. Franciszek: Homilia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną 19.04.2014. „L’Osservatore Romano” nr 5: 2014 s. 20–21.
 10. Franciszek: Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek 28.03.2013. „L’Osservatore Romano” nr 5: 2013 s. 34–36.
 11. Georges K.L.: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch: Band 5 (R-Z) Neusatz der 8. Aufl age von 1913. Berlin 2014.
 12. Glossarium ad scriptores mediae et infi mae latinitatis, auctore Carolo Dufresne […]. Tomus primus [-sextus]: S-Z. T. 6.
 13. Grad P.: Dwa modele dialogu, http://christianitas.org/news/dwa-modele-dialogu/#_ftn5 [dostęp: 12.11.2017].
 14. http://latinlexicon.org/definition.php?p1=2053912 [dostęp: 12.12.2017].
 15. http://searchgodsword.org/lex/grk/view.cgi?number=4691 [dostęp: 25.08.2017].
 16. http://www.cl.opoka.org.pl/artykuly/volantino_09_2013pl.pdf [dostęp: 23.09.2017].
 17. http://www.latin-dictionary.net/definition/34603/seminiverbius-seminiverbii [dostęp: 12.12.2017].
 18. https://m.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,735,jak-franciszekprzekonal-do-siebie-kardynalow.html [dostęp: 24.11.2017].
 19. Jan Paweł II: Encyklika Redemptoris missio (7.12.1990) [b.m. i b.r.].
 20. Jougan A.: Słownik kościelny łacińsko-polski. wyd. II zmienione i uzupełnione. Poznań–Warszawa–Lublin 1958.
 21. Justyn Męczennik: Apologia prima; Apologia secunda.
 22. Kelly J.N.D.: Początki doktryny chrześcijańskiej. Tłum. J. Mrukówna. Warszawa 1988.
 23. Kochel J.: W drodze z Apostołem Narodów. Medytacje w rytmie Lectio divina. Częstochowa 2010.
 24. Krosny I.: Zamiast głoszenia Ewangelii jest „dialog z niewierzącymi”. http://gosc.pl/doc/3824340.Zamiast-gloszenia-Ewangelii-jest-dialog-z-niewierzacymi, 25.04.2017 r. [dostęp:23.09.2017].
 25. Pollock J.: Paweł Apostoł. Tłum. M. Wańkowiczowa. Warszawa 1971.
 26. Popowski R.: Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa 2007.
 27. Poupard P.: Pomiędzy barbarzyństwem i nadzieją. Kryzys współczesnej kultury i chrześcijańska odpowiedź. W: Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości. Red. R. Rubinkiewicz, S. Zięba. Lublin 2000, s. 17–34.
 28. Romaniuk K.: Św. Paweł. Życie i dzieło. Katowice 1995.
 29. Sobór Watykański II: Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. [Poznań 19863], s. 661–739.
 30. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. [Poznań 19863], s. 811–987.
 31. Steinmann J.: Paweł z Tarsu. Tłum. A. Turowiczowa. Kraków 1995.
 32. Strzelczyk G.: Po co zbawienie? Po co Kościół? W: Wielkie tematy teologii. Red. Z. Nosowski. Warszawa [br.] s. 13–30.
 33. Szymik J.: W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako «locus theologicus». Katowice 1994.
 34. Szyszka T.: Misyjne impulsy papieża Franciszka. „Nurt” nr 2: 2016 s. 140–167.
 35. Taylor J.: Dzieje Apostolskie. W: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Red. W.R. Farmer. Warszawa 2000 s. 1367–1404.
 36. Tomkins S.: Paweł Apostoł i jego świat. Tłum. P. Borkowski. Warszawa 2004.