Zagadnienie reformacji w podręcznikach do nauki religii dla młodzieży w latach 1990–2010

Main Article Content

Beata Bilicka

Abstrakt

Artykuł Beaty Bilickiej Zagadnienie reformacji w podręcznikach do nauki religii dla młodzieży w latach 1990–2010 stanowi kontynuację wcześniejszych badań autorki omówionych w publikacji Zagadnienie reformacji w katechizmach i podręcznikach do nauki religii w latach 1945–1990 („Teologia Praktyczna” T. 18, Poznań 2017 s. 25–41). Przyjęta w niniejszych badaniach cezura czasowa obejmuje lata 1990–2010. Wyznacza ją rok 1990 związany z powrotem religii do szkół i przedszkoli, co wymagało dostosowania nauki religii do wymogów oświatowych (także w zakresie podręczników), oraz rok 2010 związany z publikacją nowej podstawy i programu nauczania religii (co wiązało się z potrzebą aktualizacji podręczników). Podstawowymi źródłami, wykorzystanymi w badaniach, były podręczniki do nauki religii dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których występuje zagadnienie rozłamu Kościoła w XVI wieku. Źródła te zostały przeanalizowane, a następnie ujęte jako synteza wyników badań. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza omawia przyczyny i przebieg reformacji w podręcznikach do nauki religii, druga opisane w nich podstawowe założenia teologii protestanckiej. Całość wieńczą syntetycznie ujęte wnioski (część trzecia).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bilicka, B. (2018). Zagadnienie reformacji w podręcznikach do nauki religii dla młodzieży w latach 1990–2010. Teologia Praktyczna, (19), 75-90. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.05
Dział
Artykuły
Biogram autora

Beata Bilicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Teologiczny

dr hab. adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prowadzi także zajęcia z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku; rzeczoznawca ds. spraw oceny programów nauczania i podręczników katechetycznych

Referencje

 1. Bagrowicz J.: O teorii i praktyce recenzowania podręczników. W: P. Tomasik (opr.). W trosce dobre podręczniki. Vademecum dla autorów i recenzentów podręczników katechetycznych. Kraków 2003 s. 26–42.
 2. Benedykt XVI: Przemówienie do pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych do Rzymu z wizytą „ad limina Apostolorum”, Watykan 26 XI 2005, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/adliminapl1_26112005.html [dostęp: 3.04.2018].
 3. Bilicka B.: Dialog ekumeniczny i międzyreligijny w katechezie gimnazjalnej. Filozofia Dialogu T. 5. Poznań 2007 s. 225–241.
 4. Bilicka B.: Zagadnienie reformacji w katechizmach i podręcznikach do nauki religii w latach 1945–1990. „Teologia Praktyczna” 18: 2017 s. 25–41.
 5. Charytański J., Kubik W., Murawski R., Spławski A. (red.): Spotkania z Bogiem. Cz. II – Spotkania z Bogiem w Kościele. Materiały katechetyczne dla ucznia II klasy szkół ponadpodstawowych. Kraków 1994.
 6. Jackowiak D., Szpet J. (red.): Wolni przez miłość. Klasa II gimnazjum. Poznań 2000.
 7. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Watykan 1979. Wyd. pol. Warszawa 1980.
 8. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii. Kraków 2001.
 9. Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2001.
 10. Kopiec J.: Reformacja. W: Encyklopedia katolicka. T. XVI. Lublin 2012 kol. 1300–1304.
 11. Lis R. (red.): Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku. Podręcznik dla I klasy gimnazjum. Lublin 2004.
 12. Lis R. (red.): W świetle Chrystusa – Prawdy. Podręcznik do religii dla II klasy liceum i technikum. Lublin 2003.
 13. Łabendowicz S. (red.): Chrystus mocą Ducha Świętego uczy i posyła. Podręcznik do nauki religii dla III klasy gimnazjum. Radom 2003.
 14. Łuczak H.: Wspólnota zbawienia. Materiały katechetyczne dla ucznia – cz. II. Warszawa 1990.
 15. Marek Z. (red.): Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum. Kraków 2002.
 16. Marek Z. (red.): Jezus prowadzi i zbawia. W drodze do Emaus. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Kraków 2001.
 17. Próchniewicz J. (opr.): Religia dla klasy III gimnazjum. Warszawa 2001.
 18. Tomasik P.: Dom na skale. Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum. Warszawa 2000.
 19. Tomasik P. (opr.): W trosce o dobre podręczniki. Vademecum dla autorów i recenzentów podręczników katechetycznych. Kraków 2003.
 20. Tomasik P.: Religia w dialogu z edukacją. Warszawa 2004.