Korelacja lekcji religii z etyką – sens czy bezsens?

Main Article Content

Jerzy Kostorz

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest ukazanie sensowności korelacji lekcji religii z etyką. Pamiętając o tym, że obecnie lekcje etyki w polskiej szkole nie są obligatoryjne, lecz mają charakter zajęć fakultatywnych, wiele uwagi poświęcono potrzebie prowadzenia jej w szkole. Wskazano też na znaczenie lekcji etyki w kształceniu ogólnym każdego ucznia. Zwrócono uwagę na to, że lekcje etyki są źródłem wiedzy o wartościach, normach moralnych, zasadach życia społecznego i indywidualnego oraz odpowiednim miejscem kształtowania postaw społecznych i całościowych oddziaływań w sferze rozwoju osobowego każdego ucznia. W tych oddziaływaniach dydaktycznych i wychowawczych za ważne uznano uniwersalne wartości. Na tle nie tylko teoretycznego, lecz również praktycznego i wychowawczego charakteru lekcji etyki, ukazano sens korelacji lekcji religii z etyką. Tym samym wykazano bezsens obecnej sytuacji, w której uczniowie mogą nie uczestniczyć zarówno w lekcji religii, jak i w etyce. Postulowano potrzebę wprowadzenia obowiązkowych lekcji etyki w polskiej szkole. W końcowej części omówiono wyzwania w zakresie korelacji lekcji religii z etyką.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kostorz, J. (2018). Korelacja lekcji religii z etyką – sens czy bezsens?. Teologia Praktyczna, (19), 91-101. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.06
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Etyka w szkole.: https://www.rodzice.pl/etyka-w-szkole/ [dostęp: 7.04.2018].
 2. Jeżowski A., Madalińska-Michalak J., Szymon W.: Etyka w systemie edukacji w Polsce. Warszawa 2017.
 3. Kabaj J.: Etyka w szkole: uwagi do programu nauczania etyki w szkole. „Res Humana” 19: 2010 nr 5 s. 27–33.
 4. Kultys J.A.: Etyka w szkole – teoria i praktyka. „Słupskie Studia Filozoficzne” 2001 nr 3 s. 97–106.
 5. Lebiedziński W.: Etyka w szkole: problemy i dylematy. „Res Humana” 19: 2009 nr 1 s. 36–37.
 6. Religia i etyka w szkole – MEN wyjaśnia. http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/309219962–Religia-i-etyka-w-szkole---MEN-wyjasnia.html [dostęp: 7.04.2018].
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. DzU 2017 poz. 356.
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. DzU 2017 poz. 703.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum, ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. DzU 2018 poz. 467.
 10. Sikora P.: Religia, etyka i filozofi a w szkole. „Dyrektor Szkoły” 2014 nr 3 s. 14–17.
 11. Szczęsny W.W.: Etyka. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Red. T. Pilch. Warszawa 2003 s. 1067–1068.