Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem a świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich
PDF

Słowa kluczowe

parafia
rada duszpasterska
kapłan
wierni świeccy

Jak cytować

Rojewski, L. (2013). Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem a świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich. Teologia Praktyczna, (14), 91–111. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.07

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.07
PDF

Bibliografia

„Bądźmy świadkami miłości”. Konspekty spotkań parafialnej rady duszpasterskiej na rok duszpasterski 2009/2010. Tarnów 2009.

Benedykt XVI: Szukajmy nowych dróg ewangelizacji. Spotkanie z członkami Prezydium Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Fryburg. 24.09.2011. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 32: 2011 nr 12.

Borras A.: Petite apologie du conseil pastoral de paroisse. “Nouvelle revue théoloqique”. R. 114: 1992 nr 4.

Borras A.: La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali. Bologna 1997.

Czaja A.: Podstawowe elementy eklezjologii communio. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002.

Duszpasterskie rady parafialne: ich rola i miejsce w Kościele; materiały z projektu badawczo-szkoleniowego: Kraków 1996–1997. Red. A. Porębski. Kraków 1998.

Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2011.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999): Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, 29. Poznań 2001.

Jan Paweł II: Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges. W: KPK. Poznań 1984.

Jan Paweł II: Kościół – Ciało Chrystusa, 3. Audiencja generalna, 20.11.1991. W: Wierzę w Kościół jeden, święty. powszechny i apostolski. Watykan 1996.

Jankowiak K.: Pytania o rady. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2011.

Kantowski K., Stułkowski S.: W komunii z Bogiem. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2010.

Kasper W.: Kościół jako wspólnota. Refleksje nad eklezjologiczną ideą przewodnią Soboru Watykańskiego II. ComP R. 6: 1986 nr 4.

Kennedy R.T.: Shared responsability in ecclesial decision-making, “Studia Canonica”. R. 14: 1980.

Konferencja Episkopatu Polski: Wytyczne w sprawie parafialnych rad duszpasterskich, 14. „Currenda”. R. 128: 1978 nr 5–8.

Kongregacja ds. Duchowieństwa i inne: Instrukcja »Ecclesiae de mysterio« o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 nr 12.

Kongregacja Nauki Wiary: List Communionis notio do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, 3. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Tarnów 1995.

Lipiec D.: Rola parafialnej rady duszpasterskiej w budowaniu wspólnoty parafialnej. „Ateneum kapłańskie”. R. 159: 2012 nr 3.

Miragoli E.: Il Consiglio pastorale parrocchiale: fra teoria e prassi. W: Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I consigli diocesani e parrocchiali. Red. M. Rivella. Milano 2000.

Mühler H.: Communione eccesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico. W: Communione eccesiale e strutture di corresponsabilità. Red. J. Beyer, G. Feliciani, H. Mühler. Roma 1990.

Olszewski M.: Planowanie duszpasterskie. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Parafialna Rada duszpasterska. W: I Synod Diecezji Kaliskiej (2007–2009) nr 137. Kalisz 2009 s. 30.

Polak M.: Planowanie duszpasterskie w parafii. Ogólnopolskie i diecezjalne plany pastoralne w relacji do programów parafialnych, „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008.

Ratzinger J.: Eklezjologia konstytucji „Lumen gentium”. W: Tenże: Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kraków 2005.

Ratzinger J.: Eklezjologia II Soboru Watykańskiego. W: Tenże: Opera omnia. T. VIII/1: Kościół – znak wśród narodów. Lublin 2013.

Statut parafialnej rady duszpasterskiej diecezji opolskiej, 1. W: I Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005). Statuty i aneksy. Opole 2005. Aneks 5.

Statut parafialnej rady duszpasterskiej w diecezji siedleckiej, § 3 C. „Wiadomości Diecezji Siedleckiej”. R. 2005 nr 1.

Statut parafialnej rady duszpasterskiej, 14. W: I Synod Diecezji Ełckiej (1997–1999. Część II. Aneksy do statutów. Ełk 1999.

Statut parafialnej rady duszpasterskiej, 8. W: IV Synod Archidiecezji Warszawskiej (1998–2003. Warszawa 2003.

Statut parafialnych rad duszpasterskich, II. 3. W: I Synod Diecezji Rzeszowskiej (2001–2004). Rzeszów 2004.

Statut rad duszpasterskich diecezji tarnowskiej 15.09.1992. „Currenda”. R. 142: 1992 nr 10–12.

Statut rady parafialnej w diecezji legnickiej, I.2. W: I Synod Diecezji Legnickiej 2007–2012. T. 1: Program odnowy religijno-moralnej. Legnica 2012.

Stułkowski S.: Być solą ziemi. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2012.

Synod Biskupów. II Nadzwyczajne Zgromadzenie: Kościół kierowany przez Słowo Boże sprawuje tajemnice Chrystusa dla zbawienia świata. 07.12.1985, II C 1. Wrocław 1986.

Ratzinger J.: Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione. W: Pontificie Opere Missionarie, La Chiesa mistero di comunione per la missione. Un contributo teologico e pastorale. Roma 1997.

Szkodoń J.: Potrzeby aktualne Kościoła w Polsce i duszpasterskie rady parafialne w tym świetle. W: Duszpasterskie rady parafialne: ich rola i miejsce w Kościele; materiały z projektu badawczo-szkoleniowego: Kraków 1996–1997. Red. A. Porębski. Kraków 1998.