Media i teologia. Kierunki badań teologicznych w ujęciu Magisterium Kościoła

Main Article Content

Małgorzata Laskowska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, M. (2013). Media i teologia. Kierunki badań teologicznych w ujęciu Magisterium Kościoła. Teologia Praktyczna, (14), 137-158. https://doi.org/10.14746/tp.2013.14.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamski A.: Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – wychowawca świadomych, krytycznych i aktywnych odbiorców środków przekazu. „Biuletyn Edukacji Medialnej”. R. 1: 2010.
 2. Adamski A.: Ksiądz w blogosferze. „Kultura-Media-Teologia”. T. 2: 2010.
 3. Adamski A.: Media narzędziem humanizacji w świetle nr. 73. encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”. W: Człowiek w medialnym labiryncie. Red. K. Guzek, M. Laskowska. Warszawa 2011.
 4. Adamski A.: Od teologii środków społecznego przekazu do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Studia dziennikarskie na UKSW w Warszawie – historia i teraźniejszość. W:
 5. Dydaktyka dziennikarstwa. Opinie i postulaty. Red. S. Gawroński. Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
 6. Adamski A.: Rodzina jako miejsce wychowania do korzystania z mediów w świetle nauczania Kościoła Katolickiego. W: Kapłan i rodzina w mediach. Red. A. Adamski, K. Kwasik, G. Łęcicki. Warszawa 2012.
 7. Adamski A.: Troska o rozwój wiary chrześcijanina w świetle orędzi Benedykta XVI na Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: Ks. Piotr Skarga – obrońca wiary i nauczyciel miłości Ojczyzny. Materiały z sympozjum. Red. K. Rak, M. Szczerba. Częstochowa 2012.
 8. Baczyński A.: Przekaz i formacja wiary przez media. W: Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji. Red: Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński. Lublin 2010.
 9. Bartnik Cz.: Kościół Jezusa Chrystusa. Wrocław 1982.
 10. Bartnik Cz.: Metodologia teologii dogmatycznej. „Studia Nauk Teologicznych”. T. 2: 2007.
 11. Bartoszcze R.: Komunikacja. W: Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Kraków 2006.
 12. Benedykt XVI: Środki społecznego przekazu na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą. Szukać prawdy, by się nią dzielić. Orędzie na 42. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2008). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 29: 2008 nr 3.
 13. Chromik T.: Środki społecznego przekazu na tle duszpasterskich zadań i potrzeb Kościoła. W: Kościół a kultura masowa. Red. F. Adamski. Kraków 1984.
 14. Commissione Internazionale di Studio sui problemi della comunicazione nel mondo,
 15. Comunicazione e società oggi e domain. Torino 1982.
 16. Czuba K.: Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej. Toruń 2007.
 17. Draguła A.: Eucharystia zmediatyzowna. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji. Zielona Góra 2009.
 18. Drożdż M.: Jan Paweł II – oblicza dobrego człowieka z perspektywy mediów. „Biuletyn Edukacji Medialnej”. R. 1: 2009.
 19. Drożdż M.: Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów. Tarnów 2005.
 20. Drożdż M.: Troska o przekaz wiary w mediach. „Polonia Sacra”. R. 12: 2008.
 21. Drzewiecki P.: Christian discernment. Rozeznawanie duchowe jako metoda chrześcijańskiej interpretacji tekstów kultury medialnej. „Biuletyn Edukacji Medialnej”. R. 1: 2009.
 22. Drzewiecki P.: Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w Orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu. „Łódzkie Studia Teologiczne”. R. 20: 2011.
 23. Drzewiecki P.: Nie lękajcie się nowych technologii! Edukacyjno-medialne przesłanie Listu Apostolskiego „Szybki rozwój” Jana Pawła II. „Łódzkie Studia Teologiczne”. R. 18: 2009.
 24. Gackowski T.: Konferencja „Tożsamość nauk o mediach”, czyli medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej. „Studia Medioznawcze”. T. 2: 2012.
 25. Giuliodori G., Lorizio G.: Teologia e comunicazione. Milano, San Paolo 2001.
 26. Gołąbek R.: Różnice między komunikowaniem bezpośrednim i masowym. W: Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa. Red. A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska. Warszawa 2012.
 27. Góralczyk P.: Teologia moralna – poszukiwanie tożsamości metodologicznej. „Studia Nauk Teologicznych”. T. 2: 2007.
 28. Hanas Z.: Internet w duszpasterstwie parafialnym. „Efektywne zarządzanie parafią”. T. 4: 2001.
 29. Hanas Z.: Religie w Internecie – Internet w religiach. W: Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa. Red. A. Adamski i in. Warszawa 2012.
 30. Henrici P.: Ku antropologicznej filozofii komunikacji. Tłum. K. Biskupski. W: Kościół a środki społecznego przekazu. Red. J. Chrapek. Warszawa 1990.
 31. Jagodziński M.: Teoria komunikacyjnego działania w nauce o Trójcy Świętej. „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”. T. 15: 2010.
 32. Jeż A.: Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji. Tarnów 2002.
 33. Joos A.: Messaggio cristiano e comunicazione oggi. Verona 1988.
 34. Kamiński R.: Tożsamość współczesnej teologii pastoralnej. „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”. T. 4: 2012.
 35. Klauza K. i in.: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 1. Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych. Red. K. Góźdź i inni. Lublin 2004.
 36. Klauza K. i in.: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 2. Materiały spotkań sekcyjnych. Red. K. Góźdź i in. Lublin 2004.
 37. Klauza K., Ruszkowski A.: Duszpasterskie implikacje „Aetatis novae”. Bilans pięciolecia. W:
 38. Prasa katolicka między ekonomia a duszpasterstwem. Red. K. Klauza. Częstochowa 1997.
 39. Klauza K.: „Katechizm Kościoła Katolickiego” i inne dokumenty nauczania Magisterium Kościoła o mediach masowych. W: Religia a mass media. Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski. Red. W. Zdaniewicz. Ząbki 199.
 40. Klauza K.: „Przekaż mojemu Ludowi co mówi Bóg”. Ewolucja czy kryzys przepowiadania? Red. K. Klauza, M. Wyrostkiewicz. Lublin 2007.
 41. Klauza K.: Eklezjogenetyczna funkcja środków społecznego przekazu. W: Kościół a środki społecznego przekazu. Red. J. Chrapek. Warszawa 1990.
 42. Klauza K.: E-teologia? W: Wyzwania współczesnej edukacji – e-nauczanie. Red. R. Podpora, Lublin 2006.
 43. Klauza K.: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Red. K. Góźdź i in. Lublin 2005.
 44. Klauza K.: Kultura a środki społecznego przekazu. Analiza społeczno-pastoralna. W: Kościół a środki społecznego przekazu. Red. J. Chrapek. Warszawa 1990.
 45. Klauza K.: Media w nowoczesnej parafii. Sugestie pastoralne stare i nowe. Częstochowa 2003.
 46. Klauza K.: Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Kultura-Media-Teologia”. R. 6: 2011.
 47. Klauza K.: Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940–2010) i jego spadkobiercy jego troski. „Kultura-Media-Teologia”. T. 6: 2011.
 48. Klauza K.: Odpowiedzialność za słowo i obraz według Magisterium Kościoła. W: Katolicyzm społeczny a Polska współczesna. III Tydzień społeczny, 13-18 maja 1996 r. Przemówienia i materiały. Warszawa 1997.
 49. Klauza K.: Polska teologia komunikowania społecznego. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 1 Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych. Red. K. Góźdź i in. Lublin 2004.
 50. Klauza K.: Polska teologia komunikowania społecznego. Wprowadzenie do dyskusji. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Red. K. Góźdź, K. Klauza, Cz. Rychlicki i in. T. 1. Lublin 2004.
 51. Klauza K.: Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła. Oprac. K. Klauza. Warszawa 1992.
 52. Klauza K.: Prawda zdarzeń, komunikatu i osoby w kontekście komunikacji społecznej. „Kultura-Media-Teologia”. R. 7:2011.
 53. Klauza K.: Wnioski z „Aetatis novae”. W: Mediokracja w Polsce. Red. I. Skubiś. Częstochowa 2008.
 54. Kloch J.: E-Kościół? Miejsce informatyki i Internetu w przepowiadaniu. W: „Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg”. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?. Red. K. Klauza, M. Wyrostkiewic. Lublin 2007.
 55. Kloch J.: Internet i Kościół. Warszawa 2011.
 56. Kloch J.: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce. Współred. M. Przybysz. Katowice 2012.
 57. Kloch J.: The Blogging Church. How to Use a Blog in the Church Mission. W: Religion and New Media in the Age of Convergence. Reading materials on media and religion for students. Red. V. Khroul. Moscow 2011.
 58. Kloch J.: Wypłynąć na głębię. Stosowanie technologii informatycznych i Internetu w Kościele w myśli Jana Pawła II. „Studia Elbląskie”. R. 7: 2006.
 59. Komunikacja wyzwaniem dla Kościoła. Red. T. Zasępa. Lublin 2004.
 60. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego: Wskazówki odnośnie do formacji przyszłych kapłanów w zakresie środków społecznego komunikowania. W: Kościół a środki społecznego przekazu. Red. J. Chrapek. Warszawa 1990 s. 228–269.
 61. Kościół o środkach komunikowania myśli. Oprac. J. Góral, K. Klauza. Częstochowa 1997.
 62. Laskowska M.: Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Zarys problematyki. W: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna. Red. M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek. Toruń 2012.
 63. Laskowska M.: Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924–1946). Toruń 2011.
 64. Laskowska M.: Nowe media – nowa etyka? W: Nowe media, ale nowe czy stare problemy? Red. J. Hajdasz. Poznań 2011. s. 97–116;
 65. Laskowska M.: Nowe media – nowa etyka? W: Nowe media, ale nowe czy stare problemy? Red. J. Hajdasz. Poznań 2011.
 66. Laskowska M.: Sprawcza rola przekazu w „Spe salvi”. W: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe salvi Benedykta XVI. Red. K. Parzych-Blakiewicz. Olsztyn 2010.
 67. Laskowska M.: Sprawcza rola przekazu w „Spe salvi”. W: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki Spe salvi Benedykta XVI. Red. K. Parzych-Blakiewicz. Olsztyn 2010.
 68. Laskowska M.: Teologiczne podstawy wychowania do galenosfery. „Paedagogia Christiana”. R. 2: 2009.
 69. Lewek A.: Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej. Warszawa 2003.
 70. Lis M.: Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio. Opole 2002.
 71. Lis M.: Biblia e ciemna. Quando un film è fedele al testo biblico? Estratto della tesi. Roma 2000.
 72. Lis M.: Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego. Opole 2007.
 73. Łęcicki G.: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II. Warszawa 2013
 74. Łęcicki G.: Media wizualne a katecheza: zagrożenia, wyzwania, zastosowania. „Kultura-Media-Teologia”. T. 5: 2011.
 75. Łęcicki G.: Teologia mediów audiowizualnych jako wyzwanie XXI wieku. „Kultura-Media-Teologia”. T. 10: 2012.
 76. Maciaszek P.: Nauka Kościoła o roli mediów w społeczeństwie. „Zeszyty Prasoznawcze”. R. 211: 2012.
 77. Majka J.: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981.
 78. Marcyński K.: Głoszenie i rozpowszechnianie słowa Bożego. W: Apostolat Słowa Bożego. Red. M. Kowalczyk. Warszawa 2010.
 79. Marcyński K.: Liturgia Słowa w przekazie telewizyjnym. W: Msza św. w telewizji. Red. W. Przyczyna. Kraków 2006.
 80. Marcyński K.: Środki masowego przekazu w służbie apostolstwa. W: 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Red. A. Dyr, R. Forycki, M. Kowalczyk. Warszawa 2009.
 81. Mierzwiński B.: Teologia ciała jako istotny aspekt małżeństwa w świetle katechez środowych Jana Pawła II. „Studia Pastoralne”. T. 5: 2009.
 82. Mierzwiński B.: Teologia pastoralna na ATK-UKSW. „Warszawskie Studia Pastoralne”. T. 10: 2010.
 83. Miszczyński R., Tarnopolski A.: Filozofia i mass media. „Diamestros”. T. 4: 2005.
 84. Misztal W.: Duchowość mediów i relacji społecznych. „Studia Socialia Cracoviensia”. R. 5: 2012.
 85. Misztal W.: Media jako sprzymierzeniec duchowości. W: Wartości w mediach – z dolin na szczyty. Red. A. Baczyński, M. Drożdż. Tarnów 2012.
 86. Misztal W.: Odpowiedzialność: niezbędna pomoc czy uciążliwa przeszkoda? Przyczynek do relacji między chrześcijaństwem i mediami. W: Odpowiedzialność w mediach – od przypadku do celu. Red. A. Baczyński, M. Drożdż. Tarnów 2012.
 87. Napiórkowski C.: Teologia. Zagadnienia wstępne. Katowice 1986.
 88. Papadopoulos I.: Claude-Jean Bertrand Obituary. ,,Media Ethics”. Vol. 19: 2007.
 89. Paradygmat analizy teologii pastoralnej. W: R. Kamiński: Z metodologii teologii pastoralnej. „Studia Nauk Teologicznych PAN” T. 2: 2007.
 90. Pisarek W.: Media. W: Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Kraków 2006.
 91. Pokorna-Ignatowicz K.: Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy. Kraków 2002.
 92. Poli F., Cardinali M.: La comunicazione in prospettiva teologica. Riflessioni sugli aspetti comunicativi della fede. Rivoli 1998.
 93. Rusecki M., Mastej J.: Metodologia teologii fundamentalnej. Demonstratio Christiana, „Studia Nauk Teologicznych PAN. T. 2: 2007.
 94. Parzych-Blakiewicz K.: Mass media jako „locus theologicus”. W: Media w transformacji. Red. A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz. Warszawa 2013.
 95. Pellegrini A.: Teologia come comunicazione. Firenze 2001.
 96. Przybysz M.: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła. Współred. K. Marcyński. Warszawa 2011 ss. 184; Public relations w nowej ewangelizacji. W: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności. Red. W. Przygoda, E. Robek. Sandomierz 2011.
 97. Przybysz M.: Piarowiec eklezjalny. W: Oblicza współczesności. Red. E. Grzybowska, M. Przybysz, H. Seweryniak. Płock 2 008.
 98. Pytko M.: Elementy tożsamościowe mediów katolickich w nauczaniu Jana Pawła II. W: Tożsamość a komunikacja, Red. L. Dyczewski, Lublin 2009.
 99. Pytko M.: Informacja w życiu Kościoła, a media. W: Jaka informacja? Red. L. Dyczewski. Lublin 2009.
 100. Sareło Z.: Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania. Toruń 2002.
 101. Secler B.: Teologia polityczna – zarys problemu. W: Na obrzeżach polityki. Red. M. Kosman. Poznań 2010.
 102. Seweryniak H. i in.: Kultura, media, teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych. Płock 2013.
 103. Seweryniak H.: Teologia na „progu domu”. „Kultura-Media-Teologia”. T. 1: 2010.
 104. Smoleń J.: Internet jako medium komunikacyjne w Kościele, na przykładzie Diecezji Tarnowskiej. „Biuletyn Edukacji Medialnej”. R. 1: 2008.
 105. Smoleń J.: Media w duszpasterstwie. Niepokój Kościoła. „Biuletyn Edukacji Medialnej”. R. 1: 2006.
 106. Sończyk w.: Tożsamość nauk o mediach (refleksje po konferencji). „Studia Medioznawcze”. T: 2: 2012.
 107. Soukup P.A.: Communication, cultural form and theology. “The Way”. Vol. 57: 1986.
 108. Spadaro A.: Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete. Milano 2012.
 109. Styczeń T.: Ciało jak »znak obrazu Stwórcy«. W: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do »początku«. O Jana Pawła II teologii ciała. Red. T. Styczeń. Lublin 2001.
 110. Szpunar M.: Czym są nowe media – próba konceptualizacji. „Studia Medioznawcze”. T. 4: 2008.
 111. Szymik J.: Topika teologiczna wczoraj i dziś. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. T. 13/14: 1990–1991.
 112. Śmigiel W.: Internet jako narzędzie działalności pastoralnej Kościoła. „Studia Pelplińskie”. T. 33: 2002.
 113. Teologia e comunicazione. Edd. C. Guliodori, G. Lorizio. San Paolo 2001.
 114. Tomasik P.: Metodologia katechetyki podstawowe zagadnienia. „Studia Nauk Teologicznych PAN”. T. 2: 2007.
 115. Tutak M.J.: Relacja między teologią pastoralną a socjologią religii. „Warszawskie Studia Pastoralne”. T. 10: 2009.
 116. Ukryta religijność kina. Red. M. Lis. Opole 2002.
 117. Viganò D.E.: La Chiesa nel tempo dei media. Roma 2008.
 118. Wielebski T., Tutak M.J.: Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce.
 119. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
 120. Wielebski, Tutak M.J.: Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież. „Teologia Praktyczna”. T. 12:2011.