Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni.
PDF

Słowa kluczowe

duszpasterstwo
Kościół w Polsce
podstawy duszpasterstwa

Jak cytować

Przybecki, A. (2012). Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni. Teologia Praktyczna, (13), 33–41. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.02

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.02
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI: Dar komunii. Audiencja generalna (29 marca 2006). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 8 (285).

Benedykt XVI: List apostolski w formie »motu proprio« Porta fidei ogłaszający Rok Wiary. Pallottinum. Watykan 2012 n. 2.

Benedykt XVI: Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa. 24 IV – Msza św. z okazji inauguracji pontyfikatu. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 26: 2005 nr 6 (274).

Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Cz. 1. Wstęp do teologii pastoralnej. Teologiczne zasady duszpasterstwa. Lublin 1970.

Chmielewski M.: Mistyka. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin – Kraków 2002.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Libreria Editrice Vaticana 1988.

Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Libreria Editrice Vaticana 2001.

Kamiński R., Przygoda W.: Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R.

Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje Tajemnice Chrystusa dla zbawienia świata. Relacja Końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. „Przegląd Katolicki”. R. 74: 1986 nr 4.

Przybecki A.: Budować wspólnotę czy administrować. Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009.

Przygoda W.: Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne”. R. 46: 1999 z. 6.

Rahner K.: Künftige Spiritualität. W: Praxis des Glaubens. Geistliches Lesebuch. Red. K. Lehmann, A. Raffelt. Einsiedeln, Zürich, Köln 1982.

Raztinger J.: Eklezjologia Konstytucji dogmatycznej o Kościele »Lumen gentium«. W: Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego. Red. E. Piotrowski, T. Węcławski. Poznań 2005.

Sudbrack J.: Mistyka. W: Leksykon mistyki. Żywoty – pisma – przeżycia. Red. P. Dinzelbacher. Warszawa 2002.

Zulehner P.M: Orfeusz i Eurydyka. W: Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego. Red. E. Piotrowski, T. Węcławski. Poznań 2005.

Zulehner P.M.: Schronienie dla duszy. Ćwiczenia duchowe dla niezbyt pobożnych. Poznań 2006.