Hospicjum jako przykład opcji preferencyjnej na rzecz ubogich
PDF

Słowa kluczowe

ubodzy
hospicjum
diakonia Kościoła

Jak cytować

Chrząstowska, M. (2012). Hospicjum jako przykład opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Teologia Praktyczna, (13), 153–163. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.11

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.11
PDF

Bibliografia

Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice 2000.

Benedykt XVI: Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009.

Binnebesel J.: Pedagogiczne aspekty wolontariatu w hospicjum. W: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego. Red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel. Gdańsk 2009.

Bylińska H.: Niemocni pomocnicy. O hospicjum św. Jana Kantego. Poznań 2003.

Chrząstowska M.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego jako propozycja wychowania do odpowiedzialnej wolności. W: Wychowanie w środowisku akademickim. Red. G. Polok. Katowice 2010 s. 85–94.

du Boulay S., Rankin M.: Okno nadziei. Cicely Saunders – założycielka ruchu hospicyjnego. Kraków 2009.

Jan Paweł II: Encyklika Solicitudo rei socialis. Watykan 1988.

Jan Paweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis. Watykan 1987.

Jan Paweł II: List apostolski Salvifici doloris. Watykan 1994.

Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.

Kowalczyk M.: Choroba jako cierpienie wszechogarniające. W: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz i in. Gdańsk 2010 s. 38–44.

Krakowiak P.: Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikacji w hospicjum. Gdańsk 2009.

Krakowiak P., Paczkowska A., Starkel E.: Praca socjalna w służbie terminalnie chorym i ich bliskim w opiece paliatywno-hospicyjnej. W: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz i in. Gdańsk 2010.

Nowak A.J.: Proces umierania w aspekcie personalistycznej psychologii głębi. W: Cierpienie i śmierć. Red. Tenże, s. 209–229.

Paczkowska A., Krakowiak P., Szlagor M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w ośrodku paliatywno-hospicyjnym. W: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz i in. Gdańsk 2010.

Podręcznik wolontariusza hospicyjnego. Red. P. Krakowiak, A. Modlińska. Gdańsk 2008.

Salij J.: Człowiek umierający jako bliźni. W: Multidyscyplinarne aspekty opieki geriatryczno-gerontologicznej. Red. A. Jakrzewska-Sawińska. Poznań 2007.

Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Surmiak W.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice 2009.

Świtała M., Kławsiuć P.: Podróż za horyzont. Pięć lat później. Gdańsk 2009.