Między szkołą i parafią. W kierunku katechezy sakramentalnej

Main Article Content

Andrzej Potocki

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potocki, A. (2011). Między szkołą i parafią. W kierunku katechezy sakramentalnej. Teologia Praktyczna, (12), 65-79. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.04
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Alberich E.: Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa 2003.
 2. Bulanda E.: Wtajemniczenie chrześcijańskie. „Ateneum Kapłańskie”. T 68: 1965 z. 338.
 3. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS): Religia w systemie edukacji. Komunikat z badań BS/136/2008. Warszawa 2008.
 4. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS): Opinie o nauczaniu religii. Komunikat z badań BS/119/2007. Warszawa 2007.
 5. Chałupniak R.: »Katecheza« czy »nauczanie religii«? W obronie szkolnej katechezy. „Katecheta”. R. 2000 nr 5.
 6. Dziekoński S.: Dwadzieścia lat katechezy w szkole. „Katecheta”. R. 2010 nr 1.
 7. Dziekoński S.: Katecheza inicjacyjna w Polsce – rzeczywistość i oczekiwania. W: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym. Red. K. Kantowski. Szczecin 2007.
 8. Iwaniuk H.: Liturgia w katechezie parafialnej i szkolnej nauce religii. „Katecheta”. R. 2002 nr 4.
 9. Iwaniuk H.: Nauka religii w szkole a katecheza parafialna. „Ateneum Kapłańskie”. T. 142: 2004 z. 571.
 10. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae 1979.
 11. Jan Paweł II: Program dla Kościoła w Polsce. Kraków 1998.
 12. Katecheza w Kościele i dla Kościoła. Red. R. Czekalski. Płock 2006.
 13. Katechizm Kościoła katolickiego 1992.
 14. Konferencja Episkopatu Polski: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce 2001.
 15. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium ogólne o katechizacji 1997.
 16. Krakowiak Cz.: Liturgia chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. „Collectanea Theologica”. A. 40: 1990 fasc. 3.
 17. Krakowiak Cz.: Tenże: Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego. „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. R. 45: 1992 nr 2–6.
 18. Kraszewski J.: Po dziesięciu latach katechezy w szkole. „Katecheta”. R. 2000 nr 6.
 19. Kraszewski J.: Wtajemniczenie w historię zbawienia – klasy IV–VI. W: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości. Red. K. Kantowski. Warszawa 2004.
 20. Majewski M.: Lekcja religii a katecheza. W: Katechizacja w szkole. Red. M. Majewski. Lublin 1992.
 21. Majewski M.: Szkoła podmiotem uczenia religii i katechezy. W: Katechizacja w szkole. Red. M. Majewski. Lublin 1992.
 22. Mąkosa P.: Katecheza inicjacyjna w procesie przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania. W: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym. Red. K. Kantowski. Szczecin 2007.
 23. Misiaszek K.: Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny. Warszawa 2010.
 24. Misiaszek K.: Wspólnota chrześcijańska (parafia) jako podmiot katechezy. W: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości. Red. K. Kantowski. Warszawa 2004.
 25. Młyńska E.: Inicjacja do sakramentu Eucharystii i Pokuty klasy I–III. W: Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości. Red. K. Kantowski. Warszawa 2004.
 26. Mokrzycki B.: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Warszawa 1981.
 27. Nycz K.: Szkoła miejscem katechezy. W: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce. Red. S. Dziekoński. Warszawa 2003.
 28. Panuś T.: Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenia krakowskie. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2005.
 29. Potocki A.: Dlaczego młodzież boi się Kościoła? W: Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej. Mity i rzeczywistość. „Socjologia Religii”. T. 3. Red. J. Baniak. Poznań 2005.
 30. Potocki A.: Parafia podmiotem i miejscem katechezy. „Perspectiva”. R. 5: 2006 nr 2.
 31. Potocki A.: Religioznawstwo w szkolnym wymiarze, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”. R. 8: 1988 nr 4.
 32. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” 1964.
 33. Stroba J.: Od nauki religii do katechezy. W: Katecheza w szkole. Red. J. Krucina. Wrocław 1992.
 34. Szpet J.: Inicjacyjna funkcja katechezy. „Horyzonty Wiary”. R. 7: 1996 nr 3.
 35. Tomasik P.: Katechetyczny charakter lekcji religii. „Katecheta”. R. 2000 nr 7–8.