Strona internetowa parafii narzędziem nowej ewangelizacji

Main Article Content

Maciej Szczepaniak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczepaniak, M. (2011). Strona internetowa parafii narzędziem nowej ewangelizacji. Teologia Praktyczna, (12), 149-168. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Antonelli E.: I media: un don e una responsabilità per tutti, un impegno per le famiglie. W: Rodina a médiá. Family and media. Red. T. Rončáková. Presov 2009.
 2. Barani K.: Rola więzi online w życiu społecznym człowieka. W: Psychologiczne konteksty internetu, Red. B. Szmigielska. Kraków 2009.
 3. Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Verbum Domini.
 4. Benedykt XVI: List apostolski w formie „motu proprio” ogłaszający Rok Wiary Porta fidei 2011.
 5. Benedykt XVI: List apostolski w formie „motu proprio” Ubicumque et semper 2010.
 6. Benedykt XVI: Orędzie na XLII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2008.
 7. Benedykt XVI: Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009.
 8. Benedykt XVI: Orędzie na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2010.
 9. Benedykt XVI: Orędzie na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011.
 10. Cantoni L.: Valutazione dei siti internet istituzionali. W: Gli uffici stampa delle diocesi e delle conferenze episcopali. Red. M. Carroggio, J. M. La Porte: Roma 2002.
 11. Conferenza Episcopale Italiana: Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia
 12. Dzięga A.: Internet: problem czy szansa duszpasterska. W: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Zasępa. Częstochowa 2001.
 13. Fallico A.: Parrocchia missionaria nel quartiere. Catania 1987.
 14. Gackenbach J., Ellerman E.: Introduction to Psychological Aspects of Internet Use. W: J. Gackenbach: Psychology and the Internet. San Diego-London 1998.
 15. Graszewicz M., Lewiński D.: Wstęp do systemowej teorii Internetu. W: Nowe media we współczesnym społeczeństwie. Red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski. Toruń 2011.
 16. Hetmański M.: Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy. W: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Zasępa . Częstochowa 2001.
 17. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici.
 18. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Pastorem gregis.
 19. Jan Paweł II: Encyklika Redemptoris missio.
 20. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte.
 21. Jan Paweł II: Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2001.
 22. Jan Paweł II: Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002.
 23. Kalbarczyk A.: Kierowanie grupami parafialnymi. „Teologia Praktyczna” . T. 2: 2001.
 24. Kamiński R.: Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym. Lublin 1997.
 25. Kantor R.: Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
 26. Kodeks Prawa Kanonicznego 1983.
 27. Levinson P.: New New Media. Boston 2009.
 28. McKenna K., Bargh J.: Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality and social psychology. „Personality and Social Psychology Review”. R. 4: 2000 nr 1.
 29. Mikołajczak A.W., Dominas K., Kaźmierczak M.: W cyfrowym labiryncie. Gniezno 2005.
 30. Nowak M.: Posoborowa odnowa parafii. „Homo Dei”. R. 55: 1986 nr 2.
 31. Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio.
 32. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Internecie. 2002.
 33. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w Środkach Społecznego Przekazu 2000.
 34. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Kościół a Internet 2002.
 35. Parsch P.: Le guide dans l'année liturgique. Paris 1944.
 36. Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.
 37. Paweł VI: Encyklika Ecclesiam suam
 38. Przybecki A.: Budować wspólnotę czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009.
 39. Robak M.: Teologia cyberświata. W: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego. Red. T. Zasępa. Częstochowa 2001.
 40. Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem.
 41. Sobór Watykański II: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus.
 42. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
 43. Sobór Watykański II: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium.
 44. Sperber D., Wilson D.: Relevance. Communication and cognition. Oxford 1995.
 45. Szczepaniak M.: Biuro prasowe wydarzenia religijnego w ocenie dziennikarzy. W: Memoriale Domini. Red. M. Olczyk, W. Radecki. Gniezno 2010.
 46. Walther J.B., Parks M.R.: Cues filtered out, cues filtered in: Computer-mediated communication and relationships. W: Handbook of interpersonal communication. Red. M.L. Knapp, J.A. Daly. Thousand Oaks 2002.
 47. Waszkowiak J., Bielecki L.: Bez sloganu. O Bogu, Kościele i wielu innych sprawach. Kraków 2009.
 48. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta 2011.
 49. Zdunkiewicz-Jedynak D.: Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga…. Tarnów 2006.
 50. Zerfass R.: Od aforyzmu do kazania. Kraków 1995.
 51. Żądło A.: Parafia w trzecim tysiącleciu. Kielce 1999.