Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież

Main Article Content

Tomasz Wielebski
Mateusz Tutak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wielebski, T., & Tutak, M. (2011). Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież. Teologia Praktyczna, (12), 169-193. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamski W.: Młodzież w społeczeństwie. Konfrontacje polsko-amerykańskie. Warszawa 1980.
 2. Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009.
 3. Bagrowicz J.: Edukacja religijna Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Toruń 2000.
 4. Baniak J.: Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne. Kraków 2008.
 5. CBOS: Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Warszawa 2010.
 6. CBOS: Opinie i diagnozy nr 13. Młodzież 2010. Warszawa 2011.
 7. Czerwińska-Jasiewicz M.: Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa 2005.
 8. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czaplicki. T. Panek. Warszawa 2010.
 9. Dyoniziak R.: Młodzieżowa „podkultura”. „Kultura i Społeczeństwo”. T. 6: 1962 nr 2.
 10. Gołąb A.: Wysokość standardów moralnych a moralne zachowanie się. W: Badania nad osobowością dzieci i młodzieży. Red. I. Obuchowska, O. W. Owczynnikowa, J. Reykowski. Warszawa 1979.
 11. Gołębiowski B.: Młode pokolenie przełomu wieków w Polsce: konformizm czy kontragresja. „Kultura i Społeczeństwo”. T. 44: 2000 nr 4
 12. Grzesik A.: Metoda badań. W: Leksykon socjologii religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa 2004.
 13. ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary school students in 38 countries. Red. W. Schulz, J. Ainley, J. Fraillon, D. Kerr, B. Losito. Amsterdam 2010.
 14. Inhelder B. Piaget J.: Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Warszawa 1970.
 15. Jabłoński P.: Duchowy rozwój człowieka jako rozwój rozumienia języka religijnego. Badania Ronalda Goldmana. W: Duchowy rozwój człowieka. Red. P. Socha. Kraków 2000.
 16. Kehrer G.: Wprowadzenie do socjologii religii. Kraków 1996.
 17. Koseła K.: Młodzież. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Warszawa 1999.
 18. Kozakiewicz M.: Młodzież – teorie młodzieży. W: Encyklopedia psychologii. Red. W. Szewczuk. Warszawa 1998.
 19. Kozakiewicz M.: Paradoksy młodzieżowe. Warszawa 1970.
 20. Liberska H.: Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań 2004.
 21. Łapińska R., Żebrowska M.: Wiek dorastania. W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. Żebrowska. Warszawa 1986.
 22. Mariański J.: Obraz polskiej młodzieży – analiza socjologiczna. W: Program duszpasterski na rok 1991/92. Sakrament bierzmowania. II Rok Nowenny przed rokiem 2000. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1991.
 23. Mariański J.: Żyć parafią. Wrocław 1984.
 24. Matuszewski P.: Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: Dylematy światopoglądowe młodzieży. Red. J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel. Warszawa 2009.
 25. Miluska J.: Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań 1996.
 26. Murawski R.: Rozwój religijny. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989.
 27. Obuchowska I.: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Warszawa 2000.
 28. Obuchowski K.: Galaktyka potrzeb. Poznań 2000.
 29. Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1983.
 30. Religia, Kościół, Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996–2006. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Warszawa 2006.
 31. Rostowski J.: Specyfika kształtowania się tożsamości w okresie młodości. W: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Red. J. Rostowski, T. Rostowska, J. Janicka. Łódź 1997.
 32. Sak H., Sommerfeld A.: Być dorosłym. Legnica 1990.
 33. Sroczyńska M.: Młodzież wobec rytuałów religijnych: konteksty tożsamościowe. W: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Red. J. Baniak. Kraków 2010.
 34. Szuman S., Pieter J., Weryński H.: Psychologia światopoglądu młodzieży. Lwów – Warszawa 1933.
 35. Turner J.S., Helms D.B.: Rozwój człowieka. Warszawa 1999.
 36. Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa 1990.
 37. Walesa Cz.: Młodzież. W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Lublin 2010.
 38. Wielebski T., Tutak M.J.: Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
 39. Wilecki K.: Społeczne czynniki tożsamości pokoleniowej młodzieży. „Studia Socjologiczne”. R. 1990 nr 1–2.
 40. Wysocka E.: Osobowościowe uwarunkowania indywidualnej religijności (na przykładzie młodzieży studenckiej). W: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Red. J. Baniak. Kraków 2010.
 41. Zaręba S.H.: W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Warszawa 2008.
 42. Zazzo B.: Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa 1972.