Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
socjologia
analiza
niedziela
młodzież

Jak cytować

Wielebski, T., & Tutak, M. (2011). Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież. Teologia Praktyczna, (12), 169–193. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.11

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.11
PDF

Bibliografia

Adamski W.: Młodzież w społeczeństwie. Konfrontacje polsko-amerykańskie. Warszawa 1980.

Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009.

Bagrowicz J.: Edukacja religijna Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Toruń 2000.

Baniak J.: Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne. Kraków 2008.

CBOS: Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Warszawa 2010.

CBOS: Opinie i diagnozy nr 13. Młodzież 2010. Warszawa 2011.

Czerwińska-Jasiewicz M.: Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa 2005.

Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czaplicki. T. Panek. Warszawa 2010.

Dyoniziak R.: Młodzieżowa „podkultura”. „Kultura i Społeczeństwo”. T. 6: 1962 nr 2.

Gołąb A.: Wysokość standardów moralnych a moralne zachowanie się. W: Badania nad osobowością dzieci i młodzieży. Red. I. Obuchowska, O. W. Owczynnikowa, J. Reykowski. Warszawa 1979.

Gołębiowski B.: Młode pokolenie przełomu wieków w Polsce: konformizm czy kontragresja. „Kultura i Społeczeństwo”. T. 44: 2000 nr 4

Grzesik A.: Metoda badań. W: Leksykon socjologii religii. Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański. Warszawa 2004.

ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary school students in 38 countries. Red. W. Schulz, J. Ainley, J. Fraillon, D. Kerr, B. Losito. Amsterdam 2010.

Inhelder B. Piaget J.: Od logiki dziecka do logiki młodzieży. Warszawa 1970.

Jabłoński P.: Duchowy rozwój człowieka jako rozwój rozumienia języka religijnego. Badania Ronalda Goldmana. W: Duchowy rozwój człowieka. Red. P. Socha. Kraków 2000.

Kehrer G.: Wprowadzenie do socjologii religii. Kraków 1996.

Koseła K.: Młodzież. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Warszawa 1999.

Kozakiewicz M.: Młodzież – teorie młodzieży. W: Encyklopedia psychologii. Red. W. Szewczuk. Warszawa 1998.

Kozakiewicz M.: Paradoksy młodzieżowe. Warszawa 1970.

Liberska H.: Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań 2004.

Łapińska R., Żebrowska M.: Wiek dorastania. W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. Żebrowska. Warszawa 1986.

Mariański J.: Obraz polskiej młodzieży – analiza socjologiczna. W: Program duszpasterski na rok 1991/92. Sakrament bierzmowania. II Rok Nowenny przed rokiem 2000. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1991.

Mariański J.: Żyć parafią. Wrocław 1984.

Matuszewski P.: Wspólnotowość a wiara religijna młodzieży. W: Dylematy światopoglądowe młodzieży. Red. J. Koralewicz, P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel. Warszawa 2009.

Miluska J.: Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań 1996.

Murawski R.: Rozwój religijny. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989.

Obuchowska I.: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2. Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Warszawa 2000.

Obuchowski K.: Galaktyka potrzeb. Poznań 2000.

Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1983.

Religia, Kościół, Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996–2006. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Warszawa 2006.

Rostowski J.: Specyfika kształtowania się tożsamości w okresie młodości. W: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Red. J. Rostowski, T. Rostowska, J. Janicka. Łódź 1997.

Sak H., Sommerfeld A.: Być dorosłym. Legnica 1990.

Sroczyńska M.: Młodzież wobec rytuałów religijnych: konteksty tożsamościowe. W: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Red. J. Baniak. Kraków 2010.

Szuman S., Pieter J., Weryński H.: Psychologia światopoglądu młodzieży. Lwów – Warszawa 1933.

Turner J.S., Helms D.B.: Rozwój człowieka. Warszawa 1999.

Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa 1990.

Walesa Cz.: Młodzież. W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Lublin 2010.

Wielebski T., Tutak M.J.: Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu teologii pastoralnej z socjologią na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.

Wilecki K.: Społeczne czynniki tożsamości pokoleniowej młodzieży. „Studia Socjologiczne”. R. 1990 nr 1–2.

Wysocka E.: Osobowościowe uwarunkowania indywidualnej religijności (na przykładzie młodzieży studenckiej). W: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Red. J. Baniak. Kraków 2010.

Zaręba S.H.: W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży. Warszawa 2008.

Zazzo B.: Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. Warszawa 1972.