Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
paradygmat
metodologia

Jak cytować

Przygoda, W. (2009). Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna, (10), 31–43. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03
PDF

Bibliografia

Bielecki S.: Kairologia. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000.

Bielecki S.: Znaki czasu i ich rozpoznawanie. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000.

Bielecki S.: Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Greinacher N.: Das Theorie-Praxis Problem Selbstvollzug der Kirche. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. F. Kolstermann, R. Zerfaß. München–Mainz 1974.

Grzegorczyk J.: Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty. „Rocznik Teologii Katolickiej”. T. 7: 2008.

Hiltner S.: Preface to pastoral Theology. New York 1968.

Hochstaffl J.: Die Konzeption von Praxis. W: Handbuch Praktische Theologie. Bd 1: Mainz 1999.

Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.

Kamiński R.: Metody teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. Red. Tenże. T. 1. Lublin 2000.

Kamiński R.: Problemy dyskutowane w teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne”. T. 48: 2001 z. 6.

Kamiński R.: Przynależność do parafii katolickiej. Lublin 1987.

Kamiński R.: Teoria działania Kościoła jako problem teologii praktycznej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 29: 1982 z. 6.

Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001.

Kamiński R.: Teoria i praktyka we współczesnej teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 75: 1983 nr 444.

Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. Red. Tenże. T. 1. Lublin 2000.

Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. „Roczniki Teologiczne”. T. 38–39: 1991–1992 z. 6.

Kamiński S.: Pojęcie i klasyfikacja nauk. Lublin 1981.

Majka J.: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1995.

Majka J.: Sens „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 z. 1.

Mette N.: Theorie der Praxis. Wissenschaftsgeschichtliche und methodologische Untersuchungen zur Theorie-Praxis Problematik innerhalb der praktischen Theo¬logie. Düsseldorf 1978.

Mierzwiński B.: Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 nr 576.

Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge. Graz–Wien–Köln 1993.

Pamuła S.: Ceriani Grazioso. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Piwowarski W.: Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 58: 1966 nr 346.

Piwowarski W.: Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 nr 26.

Przybecki A.: Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008.

Przygoda W.: Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne”. T. 46: 1999 z. 6.

Przygoda W.: Model pastoralny. W: Encyklopedia Katolicka”. Red. S. Wilk, E. Ziemann [i in.]. T. 12. Lublin 2008.

Ricci G.: O teologię znaków czasu. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 6: 1974 z. 2.

Sakowicz E.: Aggiornamento. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Szafrański A.L.: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990.

Zabłocki J.: U podstaw polskiej odpowiedzi na „znaki czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 z. 1.

Zerfaß R.: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. F. Kolstermann, R. Zerfaß. München–Mainz 1974.

Zulehner P.M.: Pastoraltheologie. Bd 1. Fundamentalpastoral. Düsseldorf 1989.