Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej

Main Article Content

Wiesław Przygoda

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przygoda, W. (2009). Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna, (10), 31-43. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bielecki S.: Kairologia. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000.
 2. Bielecki S.: Znaki czasu i ich rozpoznawanie. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Lublin 2000.
 3. Bielecki S.: Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 4. Greinacher N.: Das Theorie-Praxis Problem Selbstvollzug der Kirche. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. F. Kolstermann, R. Zerfaß. München–Mainz 1974.
 5. Grzegorczyk J.: Aktualna sytuacja teologii pastoralnej w Polsce. Wybrane aspekty. „Rocznik Teologii Katolickiej”. T. 7: 2008.
 6. Hiltner S.: Preface to pastoral Theology. New York 1968.
 7. Hochstaffl J.: Die Konzeption von Praxis. W: Handbuch Praktische Theologie. Bd 1: Mainz 1999.
 8. Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin 2007.
 9. Kamiński R.: Metody teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. Red. Tenże. T. 1. Lublin 2000.
 10. Kamiński R.: Problemy dyskutowane w teologii pastoralnej. „Roczniki Teologiczne”. T. 48: 2001 z. 6.
 11. Kamiński R.: Przynależność do parafii katolickiej. Lublin 1987.
 12. Kamiński R.: Teoria działania Kościoła jako problem teologii praktycznej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”. T. 29: 1982 z. 6.
 13. Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Kraków 2001.
 14. Kamiński R.: Teoria i praktyka we współczesnej teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 75: 1983 nr 444.
 15. Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. Red. Tenże. T. 1. Lublin 2000.
 16. Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. „Roczniki Teologiczne”. T. 38–39: 1991–1992 z. 6.
 17. Kamiński S.: Pojęcie i klasyfikacja nauk. Lublin 1981.
 18. Majka J.: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1995.
 19. Majka J.: Sens „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 z. 1.
 20. Mette N.: Theorie der Praxis. Wissenschaftsgeschichtliche und methodologische Untersuchungen zur Theorie-Praxis Problematik innerhalb der praktischen Theo¬logie. Düsseldorf 1978.
 21. Mierzwiński B.: Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję? „Ateneum Kapłańskie”. T. 144: 2005 nr 576.
 22. Müller J.: Pastoraltheologie. Ein Handbuch für Studium und Seelsorge. Graz–Wien–Köln 1993.
 23. Pamuła S.: Ceriani Grazioso. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 24. Piwowarski W.: Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej. „Ateneum Kapłańskie”. T. 58: 1966 nr 346.
 25. Piwowarski W.: Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 nr 26.
 26. Przybecki A.: Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej. „Teologia Praktyczna”. T. 9: 2008.
 27. Przygoda W.: Funkcje urzeczywistniania się Kościoła. „Roczniki Teologiczne”. T. 46: 1999 z. 6.
 28. Przygoda W.: Model pastoralny. W: Encyklopedia Katolicka”. Red. S. Wilk, E. Ziemann [i in.]. T. 12. Lublin 2008.
 29. Ricci G.: O teologię znaków czasu. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 6: 1974 z. 2.
 30. Sakowicz E.: Aggiornamento. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 31. Szafrański A.L.: Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym. Lublin 1990.
 32. Zabłocki J.: U podstaw polskiej odpowiedzi na „znaki czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 z. 1.
 33. Zerfaß R.: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. W: Praktische Theologie heute. Hrsg. F. Kolstermann, R. Zerfaß. München–Mainz 1974.
 34. Zulehner P.M.: Pastoraltheologie. Bd 1. Fundamentalpastoral. Düsseldorf 1989.