Wizja Kościoła w nauczaniu Apostoła Pawła

Main Article Content

Tomasz Siuda

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Siuda, T. (2009). Wizja Kościoła w nauczaniu Apostoła Pawła. Teologia Praktyczna, (10), 65-75. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamczewski B.: Kościół jako ikona Ciała Chrystusa w Pierwszym Liście do Koryntian. „Verbum Vitae”. R. 2004 nr 6.
 2. Becker J.: Paulus. Der Apostel der Völker. Tübingen 1989.
 3. Cerfaux L.: La Teologie de l’Église suivant saint Paul (Unam Sanctam, 54). Paris 1965.
 4. Dąbrowski E.: Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań 1965.
 5. Egger W.: Galaterbrief, Philipperbrief, Philemonbrief (NEB T.: 9.11.15). Würzburg 1995.
 6. Fitzmyer J.A.: List do Galatów. W: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy: Katolicki Komentarz Biblijny. Red. wyd. polskiego W. Chrostowski. Warszawa 2001.
 7. Gnilka J.: Paweł z Tarsu. Kraków 2001.
 8. Hainz J.: Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung. Regensburg 1972.
 9. Hainz J.: Ekklesia. Regensburg 1972.
 10. Holmberg B.: Paul and Power. The Structure of authority in The Primitive Church as Reflected in The Pauline Epistles. Coniectanea Biblica. Gleerup 1978.
 11. Jezierska E.J.: Udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W: Eucharystia. Red. J. Krucina. Wrocław 1987.
 12. Kitzberger I.: Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld oikodomē/(ep)oiko- domein. Würzburg 1986.
 13. Klauck H.J.: Gemeinde zwischen Haus und Stadt. Kirche bei Paulus. Freiburg [i in.] 1992.
 14. Kremer J.: Der Erste Brief an die Korinther (RNT). Regensburg 1997.
 15. Langkammer H.: Nowy Testament o Kościele. Wrocław 1995.
 16. Langkammer H.: Apostoł Paweł i jego dzieło. Opole 2001.
 17. Mußner F.: Der Galaterbrief. Leipzig 1974.
 18. Muszytowska D.: Powołanie wiernych do wspólnoty z Jezusem Chrystusem (1 Kor 1,9) W: Przemawiaj do nich moimi słowami. Red. Z. Godlewski. Warszawa 2007.
 19. Penna R.: Paweł z Tarsu. Kraków 2008.
 20. Pesch R.: Paulus ringt um die Lebensform der Kirche. Freiburg [i. in.] 1986.
 21. Robinson J.A.T.:The Body: A Study In Pauline Theology. London 1952.
 22. Rosik M.: Pierwszy List do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału –komentarz (NKB VII). Częstochowa 2009.
 23. Schnackenburg R.: Volksversammlung und Gemeinde Gottes. Zu den Anfängen der christlichen Verwendung von »ekklesia«. „Zeitschrift für die Theologie und Kirche”. R: 1976 nr 73.
 24. Schnackenburg R.: Die Kirche im Neuen Testament (Quaestiones Disputate, 14). Freiburg im Breisgau 1963.
 25. Schrage W.: Der erste Brief an die Korinther (EKK VII/2). Solothurn–Neukirchen 1995.
 26. Siuda T.: Idea jedności Kościoła w działalności apostolskiej św. Pawła. W: Pojednanie drogą Kościoła. Red. J. Budniak. Katowice 2006.
 27. Stępień J.: Teologia Świętego Pawła. Warszawa 1979.
 28. Vögtle A.: Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche. Freiburg im Breisgau 1988.