Wizja Kościoła w nauczaniu Apostoła Pawła
PDF

Słowa kluczowe

św. Paweł
Kościół
wizja

Jak cytować

Siuda, T. (2009). Wizja Kościoła w nauczaniu Apostoła Pawła. Teologia Praktyczna, (10), 65–75. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.05

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.05
PDF

Bibliografia

Adamczewski B.: Kościół jako ikona Ciała Chrystusa w Pierwszym Liście do Koryntian. „Verbum Vitae”. R. 2004 nr 6.

Becker J.: Paulus. Der Apostel der Völker. Tübingen 1989.

Cerfaux L.: La Teologie de l’Église suivant saint Paul (Unam Sanctam, 54). Paris 1965.

Dąbrowski E.: Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań 1965.

Egger W.: Galaterbrief, Philipperbrief, Philemonbrief (NEB T.: 9.11.15). Würzburg 1995.

Fitzmyer J.A.: List do Galatów. W: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy: Katolicki Komentarz Biblijny. Red. wyd. polskiego W. Chrostowski. Warszawa 2001.

Gnilka J.: Paweł z Tarsu. Kraków 2001.

Hainz J.: Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-Theologie und Gemeinde-Ordnung. Regensburg 1972.

Hainz J.: Ekklesia. Regensburg 1972.

Holmberg B.: Paul and Power. The Structure of authority in The Primitive Church as Reflected in The Pauline Epistles. Coniectanea Biblica. Gleerup 1978.

Jezierska E.J.: Udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W: Eucharystia. Red. J. Krucina. Wrocław 1987.

Kitzberger I.: Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld oikodomē/(ep)oiko- domein. Würzburg 1986.

Klauck H.J.: Gemeinde zwischen Haus und Stadt. Kirche bei Paulus. Freiburg [i in.] 1992.

Kremer J.: Der Erste Brief an die Korinther (RNT). Regensburg 1997.

Langkammer H.: Nowy Testament o Kościele. Wrocław 1995.

Langkammer H.: Apostoł Paweł i jego dzieło. Opole 2001.

Mußner F.: Der Galaterbrief. Leipzig 1974.

Muszytowska D.: Powołanie wiernych do wspólnoty z Jezusem Chrystusem (1 Kor 1,9) W: Przemawiaj do nich moimi słowami. Red. Z. Godlewski. Warszawa 2007.

Penna R.: Paweł z Tarsu. Kraków 2008.

Pesch R.: Paulus ringt um die Lebensform der Kirche. Freiburg [i. in.] 1986.

Robinson J.A.T.:The Body: A Study In Pauline Theology. London 1952.

Rosik M.: Pierwszy List do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału –komentarz (NKB VII). Częstochowa 2009.

Schnackenburg R.: Volksversammlung und Gemeinde Gottes. Zu den Anfängen der christlichen Verwendung von »ekklesia«. „Zeitschrift für die Theologie und Kirche”. R: 1976 nr 73.

Schnackenburg R.: Die Kirche im Neuen Testament (Quaestiones Disputate, 14). Freiburg im Breisgau 1963.

Schrage W.: Der erste Brief an die Korinther (EKK VII/2). Solothurn–Neukirchen 1995.

Siuda T.: Idea jedności Kościoła w działalności apostolskiej św. Pawła. W: Pojednanie drogą Kościoła. Red. J. Budniak. Katowice 2006.

Stępień J.: Teologia Świętego Pawła. Warszawa 1979.

Vögtle A.: Die Dynamik des Anfangs. Leben und Fragen der jungen Kirche. Freiburg im Breisgau 1988.