Budować wspólnotę czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa

Main Article Content

Adam Przybecki

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybecki, A. (2009). Budować wspólnotę czy administrować? Pawłowa inspiracja dla polskiego duszpasterstwa. Teologia Praktyczna, (10), 77-83. https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.06
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Andrzej M.: Recepcja eklezjologii »communio« w polskiej teologii pastoralnej. W: »Communio« w chrześcijańskiej refleksji o Kościele. Red. A. Czaja, M. Marczewski. Lublin 2004.
 2. Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Cz. 1. Wstęp do teologii pastoralnej. Teologiczne zasady duszpasterstwa. Lublin 1970.
 3. Blachnicki F.: Teologia pastoralna ogólna. Cz. 2. Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej. Lublin 1971.
 4. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Libreria Editrice Vaticana 1988.
 5. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Libreria Editrice Vaticana 2001.
 6. Klostermann F.: Gemeinde – Kirche der Zukunft. Thesen, Dienste, Modelle. Bd. 1–2. Freiburg Basel Wien 1974.
 7. Klostermann F.: Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens. Wien 1965.
 8. Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992). W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Tarnów 1995.
 9. Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje Tajemnice Chrystusa dla zbawienia świata. Relacja Końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. „Przegląd Katolicki”. R. 74: 1986 nr 4.
 10. Paweł VI: Przemówienie podczas audiencji środowej (8 czerwca 1966). W: Insegnamenti, IV (1966).
 11. Szostkiewicz A.: Wspólnota katakumbowa. „Polityka”. R. 2009 [11.04.2009] nr 15 (2700).